MATAYO 17

1Imisi itandatu ishize, Yesu ajana Petero, Yakobo na mwene nyina Yohana; abadugana igisozi kirekire ari bonyene. 2Akayanganira imbere yabo, mu maso hiwe haka nk'izuba, impuzu ziwe zera nk'umuco. 3Maze Mose na Eliya barababonekera, bavugana na we. 4Petero abwira Yesu ati: "Mugenzi, bitubereye vyiza ko turi hano; ni wabigomba ndubaka amahema atatu hano, rimwe ryiwawe, irindi rya Mose, irindi rya Eliya." 5Akivuga, haza igicu gikayangana, kibatera igitutu; kandi ijwi riva muri nya gicu riti: "Nguwu Umwana wanje nkunda, akampimbara; ni mumwumve." 6Abigishwa bavyumvise, bubama hasi baratinya cane. 7Yesu arabegera, abakorako ati: "Ni muve hasi, ntimutinye." 8Bunamuye amaso, ntibagira uwundi babona, atari Yesu wenyene. 9Bariko baramanuka ico gisozi, Yesu arabihanikiriza ngo "ntihagire umuntu babwira ivyo beretswe, gushitsa aho Umwana w'umuntu azozukira avuye mu bapfuye." 10Abigishwa baramubaza bati: "None rero ni igiki gituma abahinga b'ivyanditswe bavuga yuko Eliya akwiye kubanza kuza?" 11Arabishura ati: "Eliya azoza koko, aroranye vyose neza. 12Ariko ndababwira yuko Eliya yamaze kuza, yamara ntibamumenye, ariko bamugize uko bagomba kwose. Uko ni ko n'Umwana w'umuntu agira ababazwe na bo." " 13Buno abigishwa batahura ko yababwiye Yohana Umubatizi. 14Bashikiriye ishengero, umuntu araza aramupfukamira 15ati:" "Mwami wanje, girira ikigongwe umwana wanje, kuko arwaye intandara, arasinzikaye cane. Kuko kenshi na kenshi agwa mu muriro no mu mazi. 16Namuzaniye abigishwa bawe, ariko vyabananiye kumukiza." 17Yesu arishura ati: "Yemwe abo iki gihe mutizera b'inkozi z'ibibi, nzogeza ryari kubana namwe; nzogeza ryari kubihanganira? Ni mumunzanire hano." 18Yesu aramukankamira, dayimoni amuvamwo, umuhungu aca akira uwo mwanya. 19Maze abigishwa baza kuri Yesu biherereye, baramubaza bati: "Tweho ni iki catumye bitunanira kumusenda?" 20Arabishura ati: "Ni ukwizera kwanyu guke."Ndababwire ukuri; namba mufise ukwizera kungana n'akabuto k'igiti, mwobwira kino gisozi muti: "Imuka aha, uje harya, kandi cokwimuka. Kandi nta kitazobashobokera. [ 21Ariko bene urya ntakurwamwo n'ikindi atari ugusenga no kwisonzesha. ]" 22Bakigendagenda i Galilaya, Yesu arababwira ko "umwana w'umuntu azoshirwa mu maboko y'abantu, 23kandi bazomwica, maze ku musi ugira gatatu azozurwa." " Barababara cane. 24Bashitse i Kaperinawumu, abatoza ikori ry'urusengero baza kuri Petero, baramubaza bati:" "Harya Umwigisha wanyu ntatanga ikigabane ca shekeli ?" Na we ati: "Egome, aragitanga." 25Binjiye mu nzu, Yesu aramwitanga, aramubaza ati: "Uvyiyumvira gute ga Simoni? Abami bo mw'isi batangisha canke batoza abahe? Ni ababo canke ni abandi?" 26Aramwishura ati: "Ni abandi." Yesu aramubwira ati: "Noneho ababo baracuna." 27Ariko kugira ngo ntitubatsitaze, genda ku kiyaga, uteremwo igera, wakire ifi ifatwa ubwa mbere, uyasamike, urasangamwo shekeli, ube ari yo ujana, uyatange mw'izina ryanje n'iryiwawe.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\