MATAYO 18

1Muri uwo mwanya abigishwa baza kuri Yesu, baramubaza bati: "Umukuru mu bwami bwo mw'ijuru ni nde?" 2Ahamagara akana, agahagarika hagati yabo, 3arababwira ati: ""Ndababwire ukuri, ni mutirimbura ngo mucike nk'abana bato, ntimuzoruha mwinjira mu bwami bwo mw'ijuru." 4Nuko uwuzokwicisha bugufi nk'aka kana ni we mukuru mu bwami bwo mw'ijuru. 5Kandi uwuzokwakira akana kamwe nk'aka mw'izina ryanje azoba anyakiriye. 6Ariko uwuzotsitaza n'umwe muri abo bato banyizera, icoroshe ni uko bomubohera urusyo ruremereye kw'izosi, akadobezwa mu kuzimu mu kiyaga. 7Isi izobona ibara ku bwo ibitsitaza, kuko ivyo bitsitaza bitazobura kuza, ariko uwo muntu azana igitsitaza azobona ibara. 8Ukuboko kwawe canke ikirenge cawe ni hagira ikigutsitaza muri vyo, ugice, ugite kure; vyokubera vyiza kwinjira mu bugingo ucitse igikonjo canke ikirenge, hako utererwa mu muriro utazima ufise amaboko yompi n'ibirenge vyompi. 9Kandi ijisho ryawe ni ryagutsitaza, urinogore urite kure; vyokubera vyiza kwinjira mu bugingo upfuye ijisho, hako utererwa muri Gehinomu y'umuriro ufise amaso yompi." 10Mwirinde ntimukengere n'umwe muri aba bana bato; ndababwira yuko mw'ijuru abamarayika babo bama baraba mu nyonga ha Data wo mw'ijuru. [ 11Kandi Umwana w'umuntu yaje gukiza icari cazimiye. ] 12Muvyiyumvira gute? Umuntu afise intama ijana, imwe yozimira, ntiyosiga zimwe mirongo icenda n'icenda, akagenda mu misozi kurondera iyazimiye? 13Kandi iyo ayibonye, ndababwira ukuri yuko ayinezererwa kuyirutisha zimwe mirongo icenda n'icenda zitazimye. 14Ni ko bidakundwa mu maso ya So wo mw'ijuru ko umwe muri abo bato apfa rubi. " 15Mugenzawe ni yakugirira nabi, ugende umuhishuke mwiherereye; ni yakwumvira, uzoba wigaruriye mugenzawe. 16Ariko ni atakwumvira, ujane umwe canke babiri, kugira ngo ijambo ryose rizoringanizwe, bivuye mu kanwa k'ivyabona bibiri canke bitatu. 17Ni yo atabumvira ubwire ishengero; ni yanka kwumvira ishengero na ryo, kuri wewe azoba nk'umupagani n'umunyavyaha. 18Ndababwire ukuri; ivyo muzoboha mw'isi vyose bizoba biboshwe mw'ijuru; kandi ivyo muzobohora mw'isi vyose bizoba bibohowe mw'ijuru. 19Kandi ndababwira ukuri yuko babiri muri mwebwe ni bahuriza inama mw'isi gusaba ikintu cose, Data wo mw'ijuru azokibakorera. 20Kuko aho babiri canke batatu bazoba bakoraniye mw'izina ryanje, nanje nzoba ndi hagati muri bo." 21Maze Petero aza kuri we, aramubwira ati: "Mushingantahe, incuti yanje ni yangirira nabi, nzomuharira ngeze kangahe? Ngeze indwi?" 22Yesu aramubwira ati: "Jeho sindakubwira yuko ugeza indwi, ariko ugeze indwi indwi gushitsa incuro mirongo irindwi." 23Ni co gituma ubwami bwo mw'ijuru busa n'umwami yagomvye gusuzuma ivyo yabikije abantu biwe. 24Atanguye guharura, bamuzanira uwamuririye umwenda w'italanto ibihumbi icumi. 25Ariko kuko atari afise ico yishura, shebuja agera ko bamugura hamwe n'umugore, abana n'ivyo afise vyose, ngo umwenda wishurwe. 26Wa muntu yikubita hasi, amwitembagaza imbere ati: "Mwami, nyihanganira, nzokwishura vyose." 27Shebuja w'uyo muntu amugirira akagongwe, aramurekura, amuhebera wa mwenda amufitiye. 28Uno muntu asohotse, abona uwo bakorana yamuririye umwenda w'idenariyo ijana; aramufata, amugwa mu gahogo ati: "Nyishura ivyo umperaniye." 29Uwo bakorana yikubita hasi, aramutakambira ati: "Nyihanganira, nzokwishura vyose." 30Wa wundi aranka, aragenda, amushirisha mw'ibohero, gushitsa aho azomwishurira ivyo amufitiye. 31Bagenzi biwe babonye ibibaye, barababara cane, baragenda babwira shebuja ibibaye vyose. 32Buno shebuja aramuhamagaza, aramubwira ati: "Wa muntu mubi we, naguhebeye wa mwenda wose aho wantakambira: 33none nawe ntiwari ukwiye kugirira imbabazi mugenzawe, nk'uko nanje nazikugiriye?" 34Shebuja araraka, amuhereza abasoda, gushitsa aho azokwishurira ivyo amufitiye vyose. 35Na Data wo mw'ijuru ni ko azobagirira, ni mutaharirana, umuntu wese ngo aharire umuvukanyi wiwe bivuye mu mutima.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\