MATAYO 2

1Yesu amaze kuvukira i Betelehemu mu gihugu c'Ubuyuda ku butware bw'umwami Herode, haza abanyabwenge bavuye mu buseruko, baja i Yerusalemu, 2barabaza bati: "Umwami w'Abayuda yavutse ari hehe? Kuko twabonye inyenyeri yiwe?" "ri mu buseruko, none tukaba tuzanywe no kumushengerera." 3Umwami Herode avyumvise, ahagarikana umutima n'abo i Yerusalemu bose. 4Akoranya abakuru b'abaherezi n'abahinga b'ivyanditswe bose bo muri ubwo bwoko, arababaza ati: "Kristo azovukira hehe?" 5Bati: "Ni i Betelehemu mu gihugu c'i Yudaya, ni ko vyanditswe n'umuntu yavugishwa n'Imana, 6Kandi wewe Betelehemu mu ntara y'Ubuyuda, Nturi mutoya mu baganwa b'Ubuyuda, Kuko kuri wewe hazova uwuganza, Ni we azoragira abantu banje b'Abisirayeli." 7Buno Herode ahamagaza ba bahinga mu mpisho, abasiguza igihe iyo nyenyeri yabonekeye. 8Abatuma i Betelehemu ati: "Nimugende, mubaze mushirutse umwete ivyo uwo mwana. Ni mwamubona muce muza kumbarira, ngo nanje ngende kumushengerera." " 9Na bo bumvise iryo umwami, baragenda. Maze iyo nyenyeri babonye mu buseruko irabarongora, ibashikana hejuru y'aho uwo mwana ari, ihagararaho. 10Babonye iyo nyenyeri banezerwa akaneza kenshi cane. 11Bashitse mu nzu babona uwo mwana na Mariya nyina wiwe; bikubita hasi, baramupfukamira, barumura ibiseke vyabo, bamushikanira amashikanwa, izahabu, imibavu n'isenga. 12Babwiriwe n'Imana mu nzozi ngo ntibasubire guca kwa Herode, baca mu yindi nzira, bisubirira mu gihugu c'i wabo. 13Bamaze kugenda, umumarayika w'Umwami Imana yiyerekera Yosefu mu nzozi, aramubwira ati:" "Vyuka, ujane umwana na nyina, uhungire mu Misiri, ugumeyo gushitsa aho nzokubaririra, kuko Herode agira arondere umwana ngo amwice." 14Ahenga mw'ijoro aravyuka, ajana umwana na nyina, aja mu Misiri, 15aguma yo gushitsa Herode amaze gupfa, ngo ivyo Umwami Imana yavugiye mu wavugishwa na we bishike, ngo Nahamagaye umwana wanje ngo ave mu Misiri. 16Maze Herode abonye ko yahenzwe n'abo banyabwenge, ararakara cane. Atuma kugeseza abana b'abahungu bose b'i Betelehemu no mu misozi yose ihakikije, abamaze imyaka ibiri n'abatarayimara, yagerereje igihe yasigurije abanyabwenge. 17Ni ho ivyavuzwe na Yeremiya yavugishwa n'Imana vyashikiye, 18ngo induru yumvikana i Rama, Amarira n'amaborogo menshi; Rakeli aririra abana biwe, Yanka kwirurwa, kuko batakiriho. 19Herode amaze gupfa, umumarayika w'Umwami Imana yiyerekera Yosefu mu nzozi ari mu Misiri, 20aramubwira ati: "Vyuka, ujane umwana na nyina, uje mu gihugu c'i Bwisirayeli, kuko abarondera kwica umwana bapfuye." 21Avyutse, ajana umwana na nyina, aragenda, ashika mu gihugu c'i Bwisirayeli. 22Ariko yumvise yuko Arukelayo yimitswe i Yudaya, asubiye ku butware bwa se Herode, atinya kujayo. Abwiriwe mu nzozi, aja mu bihugu vy'i Galilaya. 23Ashitseyo, agerera mu gisagara citwa Nazareti, ngo ivyavuzwe n'abavugishwa n'Imana bishike, ngo azokwitwa Umunyanazareti.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\