MATAYO 20

1Ubwami bwo mw'ijuru busa na nyene urugo azindutse kurondera abamukorera mu ruzabibu rwiwe. 2Yemeranya n'abakozi ku musi ko azobaha idenariyo, abarungika mu ruzabibu rwiwe. 3Nko kw'isaha zitatu aragenda, abona abandi bihagarariye mu kaguriro ata co bakora. 4Na bo arababwira ati: "Namwe ni mugende mu ruzabibu, ndabagerera ivyo mukwiranye."Baragenda. 5Yongera kugenda kw'isaha zitandatu no ku y'icenda, agira kuno. 6Kandi nko kw'isaha icumi n'imwe aragenda, abona abandi bihagarariye; arababwira ati: "Mbega ko mwahagaze hano umusi wose ata co mukora?" 7Baramwishura bati: "Ni uko ata waturaritse."Arababwira ati: "Namwe ni mungire mu ruzabibu." 8Bugorovye, nyene umurima w'inzabibu abwira umukoresha wiwe ati: "Hamagara abakozi, ubagerere ingero zabo, utangurire mu bo hanyuma gushitsa ku ba mbere." 9Abaje kw'isaha icumi n'imwe bahabwa idenariyo imwimwe 10Abatanguye kare baje, bagira ngo bagererwa ibirenze; ariko bahabwa idenariyo imwimwe na bo. 11Bayahawe bidodombera nyene umurima w'inzabibu 12bati: "Abaherutse kuza, bagakora isaha imwe gusa, none ko ubaringanije natwe twacumukuye umurango wose no mu ndugumba!" 13Na we yishura umwe muri bo ati: "Mugenzi wanje, sinkugiriye nabi; ntitwemeranije idenariyo imwe? 14Fata iyawe, ugende. Uwo wo hanyuma nagomvye kumugerera nkawe. 15Hari ikimbuza kugira uko ngomba mu vyanje? Canke ugize ijisho ribi kuko jewe ndi mwiza. 16Uko ni ko abo inyuma bazoba abo imbere, kandi abo imbere ba zoba abo inyuma." 17Yesu agira aduge i Yerusalemu, yihererana na ba bigishwa icumi na babiri, maze bari mu nzira arababwira 18ati: "Ehe turaduze Yerusalemu, kandi Umwana w'umuntu azoshirwa mu maboko y' abaherezi bakuru n'abahinga b'ivyanditswe, bazomucira urubanza rwo gupfa, 19kandi bazomuha abanyamahanga ngo ashinyagurirwe, akubitwe, abambwe kandi ku musi ugira gatatu azozurwa." 20Buno nyina w'abana ba Zebedayo aza kuri we, ari kumwe n'abahungu biwe, aramupfukamira, amusaba ijambo. 21Aramubaza ati: "Uragomba iki?" Na we ati: "Bivuge ko aba bahungu banje babiri ngo bazokwicare umwe i buryo bwawe uwundi i bubamfu mu bwami bwawe." 22Yesu arishura ati: "Ntimuzi ico musaba. Mwoshobora kunywera ku gikombe jewe ngira nywereko?" Na bo bati: "Turashobora." 23Arababwira ati: "Igikombe canje koko muzokinywerako, ariko gutanga ivyicaro i buryo bwanje i bubamfu, si ivyanje, atari abo Data yabiteguriye." 24Bamwe icumi bavyumvise, bidodombera ivyo abo babiri bavukana. 25Yesu arabahamagara, arababwira ati: "Murazi yuko abaganwa b'amahanga bayatwaza amanyama, kandi n'abakuru bayo bayagirako ububasha. 26Muri mwebwe si ko biri. Ariko uwugomba kuba mukuru muri mwebwe azobe umukozi wanyu; 27kandi uwugomba kuba uwo imbere azobe umushumba wanyu, 28nk'uko Umwana w'umuntu atazanywe no gukorerwa, atari ugukorera abandi, no gutanga ubugingo bwiwe ko incungu ya benshi. 29Bakiva i Yeriko, ishengero ryinshi riramukurikira. 30Impumyi zibiri zari zicaye i ruhande y'inzira, zumvise yuko Yesu ahaciye ziratakamba ziti: "Mwami, mwana wa Dawidi, tugirire imbabazi." 31Ishengero rirazizibiranya ngo zihore. Zirushiriza gutakamba ziti: "Mwami, mwana wa Dawidi, tugirire imbabazi." 32Yesu arahagarara, arazihamagara, arazibaza ati: "Mugomba ko ndabakorera iki?" 33Ziti: "Tugomba ko amaso yacu ahumuka Mwami." 34Yesu azigirira akagongwe, akora ku maso yazo, zica zirahumuka, baramukurikira


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\