MATAYO 23

1Maze Yesu abarira ishengero n'abigishwa biwe 2ati: "Abahinga b'ivyanditswe n'Abafarisayo bafise ububasha bwo gusobanura amabwirizwa ya Mose." 3Nuko ivyo bababwira vyose mubikore, muvyitondere. Ariko ntimukurikire ibikorwa vyabo, kuko ivyo bavuga atari vyo bakora. 4Kandi batekera imitwaro iremereye igoye itwara, bakayikoreza abantu ku bitugu, ariko ubwabo ntibagomba kuyikozako n'urutoke. 5Ariko ibikorwa vyabo vyose babikora kugira ngo barabwe n'abantu, kuko amambe yabo yanditswemwo amajambo y'Imana bayagira manini, ubuyonga bw'impuzu zaho bakabwongereza. 6Bakunda ivyicaro vyo haruguru aho batumiwe, n'intebe z'icubahiro mu nsengero z'Abayuda, 7no kugirwako bwakeye mu bibanza vy'ihuriro, no kwitwa n'abantu: Rabi. 8None, ntimukitwe Mwigisha, kuko umwigisha wanyu ari umwe, namwe mwese muri abavukana. 9Kandi ntimukite umuntu wo mw'isi Data, kuko So ari umwe, ari uwo mw'ijuru. 10Kandi ntimukiyite muranzi, kuko umuranzi wanyu ari umwe, ari Kristo. 11Ariko umukuru muri mwebwe azobe umukozi wanyu. 12Uwuzokwishira hejuru azocishwa bugufi, kandi uwuzokwicisha bugufi azoshirwa hejuru. 13Muzobona ibara, mwebwe abahinga b'ivyanditswe n'Abafarisayo, mwa ndyarya mwe, kuko mwugarirana ubwami bwo mw'ijuru imbere y'abantu; kandi ntimubwinjiramwo ubwanyu, n'abagomba kubwinjiramwo ntimubakundira. [ 14Muzobona ibara, mwebwe abahinga b'ivyanditswe n'Abafarisayo, mwa ndyarya mwe, kuko mukirya ingo z'abapfakazi musengesha menshi muhumba; ni co gituma muzocirwa urubanza ruruta izindi. ] 15Muzobona ibara, mwebwe abahinga b'ivyanditswe n'Abafarisayo, mwa ndyarya mwe, kuko mukwiragira mu kiyaga no ku misozi ngo muhindure n'umwe abe uwo idini yanyu; iyo ahindutse, mutuma abarusha kabiri kuba umwana wa Gehinomu. 16Muzobona ibara, mwa ndongozi zihumye mwe, muvuga muti: "Uwuzorahira urusengero si ikigoye, ariko uwuzorahira izahabu yo mu rusengero azoba yikwegeye umwenda." 17Mwa bipfu n'impumyi mwe, none ni ikihe gihambaye; ni izahabu canke ni urusengero rweza izahabu? 18Kandi ngo uwuzorahira igicaniro si ikigoye, ariko uwuzorahira ishikanwa ririko azoba yikwegeye umwenda. 19Mwa mpumyi mwe, none ni ikihe ari gikuru, ni ishikanwa, canke ni igicaniro ceza ishikanwa? 20Nuko uwurahiye igicaniro aba akirahiranye n'ibiriko vyose, 21kandi uwurahiye urusengero aba arurahiranye n'Iyirubamwo, 22kandi uwurahiye ijuru aba arahiye intebe y'Imana n'Iyiyivyagirako. 23Muzobona ibara, mwebwe abahinga b'ivyanditswe n'Abafarisayo, mwa ndyarya mwe, mutanga icacumi c'imbwija, anisi na kumino, ariko mwaretse ibihambaye vyo mu mabwirizwa, guca izibereye, imbabazi n'ukwizera; ariko ivyo mwari mukwiye kubikora, vya bindi na vyo ntimubireke. 24Mwa ndongozi zihumye mwe, muramimina agatuku, ariko ingamiya murayiyongobeza. 25Muzobona ibara, mwebwe abahinga b'ivyanditswe n'Abafarisayo, mwa ndyarya mwe, kuko mwoza igikombe n'inkoko inyuma, ariko imbere vyuzuye ubwambuzi n'ukutigarura. 26Wa Mufarisayo uhumye we, banza woze imbere mu gikombe no mu nkoko, inyuma havyo na ho habone kwera. 27Muzobona ibara, mwebwe abahinga b'ivyanditswe n'Abafarisayo, mwa ndyarya mwe, kuko musa n'imva zihomeshejwe ingwa, ziboneka inyuma zisize, ariko imbere zuzuye amagufa y'abapfuye n'ibihumanya vyose. 28Namwe ni ko muri; inyuma mubonekera abantu muri abagororotsi, ariko imbere mwuzuye uburyarya n'ubugarariji. 29Muzobona ibara, mwebwe abahinga b'ivyanditswe n'Abafarisayo, mwa ndyarya mwe, kuko mwubakira imva z'abavugishwa n'Imana, mugashariza ivyibutso vy'abagororotsi, 30mukavuga muti: "Iyo tuba twariho muri ico gihe ca ba sogokuruza, ntitwari gufatanya na bo kuvisha amaraso y'abavugishwa n'Imana." 31Uko ni ko mwiyagiriza ko muri abana b'abishe abavugishwa n'Imana. 32None ni mwuzurize ingero ya ba sogokuruza banyu. 33Mwa nzoka mwe, mwa bana b'inzoka, muzohunga mute urubanza rwa Gehinomu? 34Ehe ngira ntume abavugishwa n'Imana n'abanyabwenge bo n'abahinga b'ivyanditswe; bamwe muri bo muzobica, mubabambe, abandi muzobatonagurira mu masengero y'Abayuda, mubatuza mu bisagara vyose; 35bitayeko muzokorwa n'amaraso yose y'abagororotsi yaviriye kw'isi, uhereye ku maraso ya Abeli umugororotsi ukageza ku maraso ya Zakariya umwana wa Barakiya mwiciye hagati y' ahera h'urusengero n'igicaniro. 36Ndababwire ukuri; ivyo vyose bizoshika ku b'iki gihe. 37Ewe Yerusalemu! Ewe Yerusalemu! Wica abavugishwa n' Imana, ugatera amabuye abagutumweko, ni kangahe nagomvye gukorany'abana bawe, nk'uko inkoko ikoranya imiswi yayo iyibundikira mu vyubi vyayo, ntimwakunda! 38Raba inzu yanyu muyitanywe ari umusaka. 39Kuko ndababwira yuko mutazosubira kumbona kuva ubu, kugeza aho muzovugira muti: "Hashemezwe uwuje mw'izina ry'Uhoraho."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\