MATAYO 3

1Muri iyo misi haza Yohana Umubatizi, yigishiriza mu bugaragwa bw'i Yudaya 2ati: "Mwihane, kuko ubwami bwo mw'ijuru buri hafi." 3Uwo ni we yavuzwe na Yesaya yavugishwa n' Imana ati: "Ijwi ry'uwusemererera mu bugaragwa Ngo ni mutegure inzira y' Uhoraho, Mugorore izagutse ziwe." 4Uwo Yohana, imyambaro yiwe yari iyo ubwoya bw'ingamiya, yayikenyeza umukanda w'urusato mu rukenyerero; indya ziwe zari inzige n'ubuki bwo mw'ishamba. 5Maze abo i Yerusalemu n'abo i Yudaya bose n'igihugu giherereye kuri Yorodani cose, bava i wabo baza kuri we, 6babatizwa na we mu ruzi Yorodani, batura ivyaha vyabo. 7Abonye benshi bo mu Bafarisayo no mu Basadukayo bazanywe no kugira ngo ababatize, arababaza ati: "Mwa bana b'inzoka mwe, ni nde yababuriye ngo muhunge ishavu rizoza?" 8Nuko ni mukore ibiberekana ko mwihanye koko. 9Ntimwiyumvire mu mitima ngo mufise Aburahamu, ko sogokuruza. Ndababwira yuko aya mabuye Imana ishobora kuyakuramwo abana ba Aburahamu. 10Ariko incabiti itumberejwe ku bitsina vy'ibiti; nuko rero igiti cose kitama ivyiza kiracibwa, kigatererwa mu muriro. 11Ni ukuri jeho ndababatiza mu mazi ngo mwihane; ariko uwuzoza hanyuma yanje andusha ubushobozi, ntibimbereye no kumutwaza ibirato. Uwo azobabatiza muri Mpwemu Yera no mu muriro. 12Urutaro rwiwe ruri mu kuboko kwiwe, kandi azokubura imbuga yiwe neza, yimburire ingano ziwe mu kigega, maze umuguruka awuturire mu muriro utazima. 13Ico gihe Yesu ava i Galilaya, aja kuri Yorodani aje kuri Yohana, azanywe no kubatizwa na we. 14Ariko Yohana agomba kumwankira ati: "Ko ari jewe nkwiye kubatizwa nawe; none unjeko?" 15Yesu aramwishura ati: "Bikunde kuko ari vyo bidukwiye, ngo dushitse ukugororoka kwose." Buno aramukundira. 16Yesu amaze kubatizwa, aca ava mu mazi; maze ijuru riruguruka, abona Mpwemu w'Imana, amanuka asa n'inuma, amugwako. 17Buno rero ijwi riva mw'ijuru riti: "Uwu ni we Mwana wanje nkunda akampimbara."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\