MATAYO 7

1Ntimugahinyurire mu mitima yanyu, namwe mukazohinyurwa. 2Kuko, uko muhinyura abandi, ari ko muzohinyurwa namwe; kandi ingero mugeramwo muzoyigererwa namwe. 3Urabira iki akabango kari mu jisho rya mugenzawe, kandi akabango kari mu jisho ryawe ntukitegereze? 4Wobwira ute mugenzawe uti: "Zana ndagutosore akabango kari mu jisho ryawe, nawe ufise akandi mu jisho ryawe? 5Wa ndyarya we, banza witosore akabango kari mu jisho ryawe, uheze ubone neza gutosora akabango kari mu jisho rya mugenzawe. 6Ivyera vy'Imana ntimukabihe imbwa, kandi amabuye yanyu y'agaciro ntimuyaterere ingurube, kugira ngo ntizizohonyange n'inzara zazo, maze zikabahindukirira, zikabatabagura. 7Musabe, muzohabwa; murondere, muzoronka; muramutse, muzokwugururirwa. 8Kuko uwusaba wese ahabwa; uwurondera aronka; uwuramutsa yugururirwa. 9Hari umuntu muri mwebwe, umwana wiwe yomusaba umutsima, akamuha ibuye? 10Canke yomusaba ifi, akamuha inzoka? 11None mwebwe, ko muzi guha abana banyu ingabire nziza muri babi, mbega So wo mw'ijuru ntazorushiriza rwose guha ivyiza abamusavye? 12Nuko ivyo mugomba ko abantu babagirira vyose mube ari ko mubagirira namwe; kuko ivyo ari ivyagezwe n'ivyo abavugishijwe n'Imana. " 13Muce mw'irembo ripfunganye; kuko irembo ryagutse, n'inzira yagutse, ari vyo bijana abantu mu mahonero, kandi abahaca ni benshi. 14Ariko irembo ripfunganye, n'inzira ntoya, ni vyo bija mu bugingo, kandi abahabona ni bake. 15Mwirinde abigira abavugishwa n'Imana; baza kuri mwebwe bambaye nk'intama; ariko imbere ari amabingira y'inkazi. 16Muzobamenyera ku vyo bama. Mbega hari uwokwamura inzabibu ku munyinya, canke insukoni ku bitovu? 17Nuko igiti ciza cose cama ivyiza, ariko igiti kibi cama ibibi. 18Igiti ciza ntigishobora kwama ibibi, kandi igiti kibi ntigishobora kwama ivyiza. 19Igiti cose kitama ivyiza kiracibwa, kigatererwa mu muriro. 20Nuko muzobamenyera ku vyo bama." 21Umuntu wese amvumereza ati: "Mwami, Mwami;" si we azokwinjira mu bwami bwo mw'ijuru, atari uwukora ivyo Data wo mw'ijuru agomba. 22Kuri wa musi benshi bazombwira, ngo Mwami, Mwami, ntitwavugishwa n'Imana mw'izina ryawe, ntitwasenda abadayimoni mw'izina ryawe, ntitwakora ibitangaza vyinshi mw'izina ryawe? 23Ni ho nzobajinjiburira nti: "Nta ho nigeze ndabamenya; mviraho, mwa bakora ibizira mwe." 24Uwumva ayo majambo yanje wese, akayashira mu ngiro, asa n'umuntu w'umunyabwenge yubatse inzu yiwe ku rutare. 25Isegenya iragwa, inkukura iratwaza, igihuhuta kirahuhuta, bisurira kuri nya nzu, ntiyagwa, kuko yari ishimangiye ku rutare. 26Ariko uwumva ayo majambo yanje wese, ntayashire mu ngiro, asa n'umuntu w'imburabwenge, yubatse inzu yiwe ku musenyi. 27Isegenya iragwa, inkukura iratwaza, igihuhuta kirahuhuta, bisurira kuri nya nzu, irasenyuka, kandi isenyerana ryayo riba irikomeye. 28Yesu arangije ayo majambo yose, ishengero ritangazwa n'inyigisho ziwe, 29kuko yabigisha nk'uwufise ububasha, ntase n'abahinga b'ivyanditswe babo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\