MATAYO 8

1Amanutse uwo musozi, ishengero ryinshi riramukurikira. 2Maze umunyamibembe aza kuri we, aramupfukamira ati: "Mugenzi, ukunze, woshobora kumpumanura." 3Agorora ukuboko, amukorako ati: "Ndakunze, humanuka." 4Buno aca akira imibembe yiwe. Yesu aramubwira ati: "Wirinde, ntugire uwo ubwira, ariko genda wiyereke umuherezi, utange ishikanwa ryagezwe na Mose, ribe ikimenyetso kibabere icabona." 5Ashitse i Kaperinawumu, haza intwazangabo z'abasoda ijana, iramwinginga 6ati: "Mwami wanje, umuhungu wanje ni ikimuga, aryamye mu nzu, arasinzikaye cane." 7Aramubwira ati: "Ndaje kumukiza." 8Intwazangabo iramwishura iti: "Mwami, ntibimbereye ko winjira mu nzu yanje; vuga ijambo gusa, uwo muhungu arakira." 9Kuko nanje ndi umuntu agendera musi y'abanganza, mfise abasoda ntwara; iyo mbariye umwe ko agenda, aragenda; n'uwundi ko aza, akaza; nabarira umushumba wanje ko akora iki, akagikora." 10Yesu avyumvise, biramutangaza, abwira abamukurikiye ati: "Ndababwire ukuri, sinaribwabone ukwizera kungana gutyo no mu Bisirayeli. 11Ndababwira yuko benshi bazoza, bavuye mu buseruko no mu burengero, bazokwicarana na Aburahamu, Isaka na Yakobo mu bwami bwo mw'ijuru; 12ariko abana b'ubwo bwami bazohindirwa hanze mu mwiza, ni ho hazoba amarira no kuryanya insya z'amenyo." 13Yesu abwira uyo ntwazangabo ati: "Igire, bikubere nk'uko wizeye." "Nuko wa muhungu aca akira uwo mwanya. 14Yesu yinjiye mu nzu kwa Petero, abona inabukwe aryamye afashwe n'umururumbo. 15Amukora ku kuboko, umururumbo urazima; aravyuka, aramuzimana. 16Ku kagoroba, bamuzanira benshi binjiwemwo n'abadayimoni; izo mpwemu mbi azirukanisha ijambo, akiza abari barwaye bose, 17ngo ivyavuzwe n'uwavugishwa n'Imana Yesaya biboneke, ngo Ubwiwe ni we yatwara ubumuga bwacu, akikorera n'indwara zacu. 18Yesu abonye ishengero ryinshi rimukikije, agera ko bajabuka hakurya. 19Haza umuhinga w'ivyanditswe, aramubwira ati:" "Mwigisha, ndagukurikira aho uja hose." 20Yesu aramubwira ati: "Imbwebwe ziri n'imyobo, n'ibiguruka mu kirere biri n'ivyari; ariko Umwana w'umuntu we ntagira aho arambika umusaya." 21Uwundi mu bigishwa aramubwira ati: "Mugenzi, banza undekure, ngende mpambe data." 22Ariko Yesu aramubwira ati: "Nkurikira, reka abapfuye bahambe abapfuye babo." 23Atambukira mu bwato, abigishwa biwe baramukurikira. 24Haza igihuhuta gikomeye mu kiyaga, bituma ubwato buzimirira mu mipfunda; ariko we yari asinziriye. 25Baraza baramukangura bati: "Mugenzi, dukize, turapfuye." 26Arababaza ati: "Ni igiki kibateye ubwoba, mwa bafise ukwizera guke mwe?" Buno aravyuka azibiza ingunza n'ikiyaga, haba agahwekere rwose. 27Maze abo bantu baratangara bati: "Uwu ni umuntu ki, umuyaga n'ikiyaga ko bimwumvira?" 28Afashe hakurya mu gihugu c'Abagadareni, babiri binjiwemwo n'abadayimoni baramusanganira bava mu masenga y'imva, bari bakaze cane, bituma ata wushobora guhita muri iyo nzira. 29Barasemerera bati: "Dupfa iki nawe ga Mwana w'Imana? Uje hano kutwica nabi igihe cacu kitarashika?" 30Kure yabo hari ubusho bw'ingurube nyinshi zirisha. 31Abadayimoni baramwinginga bati: "Namba udusenda, uturungike muri uriya mukuku w'ingurube." 32Arababwira ati: "Ni mugende." Bava muri abo bantu, baragenda, baja muri izo ngurube. Wa mukuku wose wirukira ku gatembwe, zisuka mu kiyaga, zihonera mu mazi. 33Abaziragira barahunga; bashitse mu gisagara bavuga ivyo babonye vyose n'ivyo abari binjiwemwo n'abadayimoni. 34Abo muri ico gisagara bose baja gusanganira Yesu. Bamubonye, baramwinginga ngo ave mu ntara yabo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\