FILIPI 2

1Nuko namba hari ukuremeshwa muri Kristo, namba hari ukwirurwa kuva mu rukundo, namba hari ugusangira Mpwemu, namba hari imbabazi n'ikigongwe, 2mwuzuze umunezero wanje mwiyumvira kumwe, musangiye urukundo rumwe, muhuje umutima n'inama. 3Ntimugire ico mukora kubwo gukebana canke ukwifata uko mutari, ariko mwicishije bugufi, umuntu wese yiyumvire yuko uwundi amuruta, 4kandi umuntu wese ntiyiyumvire ivyiwe gusa, ariko yiyumvire n'ivyo abandi. 5Mugire wa mutima muri mwebwe wari muri Kristo Yesu. 6Uwo, naho yari asanganywe ishusho y'Imana, ntiyiyumviriye yuko kuringanira n'Imana ari ikintu co kwumirako. 7Ariko yisiga ubusa, yakira ishusho y'umushumba, acika uwusa n'abantu. 8Kandi abonetse afise ishusho nk'iyo umuntu, yicisha bugufi, aragamburuka no gushitsa ku rupfu, kandi urupfu rwo ku musaraba. 9Ni co catumye Imana imushira hejuru cane, ikamuha rya zina rirengeye ayandi mazina yose. 10Kugira ngo amavi yose azopfukame mw'izina rya Yesu, ayo ivyo mw'ijuru, ayo ivyo kw'isi n'ayo ivyo i kuzimu. 11Kandi indimi zose zizokwature yuko Yesu Kristo ari Uhoraho, ngo biheshe Imana Data wa twese icubahiro. 12Nuko rero abo nkunda, nk'uko mwamye muganduka mube ari ko mushitsa agakiza kanyu, mutinya muhinda agashitsi, yamara si iyo ndiho gusa, ariko n'ubu nyene naho ntari iyo ni murushirize kugenza gutyo. 13Kuko Imana ari yo ikorera mu mitima yanyu, ikabaha gukunda no gukora ibiyihimbara. 14Mukore vyose ata kwidodomba, ata guharira, 15kugira ngo ntimugire umugayo canke akarohe. Mube abana b'Imana batagira agasembwa, hagati y'abo iki gihe bagoramye ibi vy'uburyo bwose, banduye mukababonekamwo mumeze nk'amatara yakira mw'isi, 16mwerekana ijambo ry'ubugingo; kugira ngo mbone ico nzokwirata ku musi wa Kristo, yuko ntirukiye ubusa kandi ntaruhijwe n'ubusa. 17Ariko asangwa nkwiye gutangwa ko ikimazi kubwo ukwizera kwanyu no kubwo igikorwa cakwo, ndanezerwa, nezeranwa namwe mwese. 18Namwe mube ari ko munezerwa, munezeranwe nanje. 19Ariko nizigijwe n'Umwami Yesu yuko nzobatumako Timoteyo vuba, kugira ngo nanje nzoshire umutima hamwe, ni namenya ivyanyu. 20Simfise uwundi ari n'umutima nk'uwo uwo, yobabara ivyanyu vy'ukuri. 21Kuko bose barondera ivyabo, batarondera ivya Yesu Kristo. 22Ariko murazi ingene uwo twagoranywe nka kurya umwana agoranwa na se, ariko twakoranye igikorwa co gukwiza ubutumwa bwiza. 23Nuko uwo ni we nizigiye yuko ari we nzoca ndabatumako, aho nzomenyera ibizombako. 24Ariko nizigijwe cane n'Umwami wacu yuko nanje nyene nzoza vuba. 25Kandi ndabonye yuko bikwiye kubatumako Epafurodito, muvukanyi dufatanije igikorwa n'intambara, ari we ntumwa yanyu inkorera ivyo nkenye; 26kuko abagirira igishika mwese, akarandurwa umutima n'uko mwumvise yuko yari arwaye. 27Kandi koko yari yararwaye ahakwa guhwera. Ariko Imana imugirira imbabazi, kandi si we wenyene, ni jewe yazigiriye, kugira ngo umubabaro wanje ntiwongerekane. 28Ni co gitumye ngira umwete wo kumurungika, kugira ngo ni mwongera kumubona muzonezerwe, nanje nduhuke umubabaro. 29Nuko mumwakirane umunezero mwinshi kubwo Umwami wacu; kandi abameze nk'uwo mwame mububaha; 30kuko yagarukiye hafi yo gupfa kubwo igikorwa ca Kristo, yahevye amagara yiwe, amfasha ivyo mutari mwaheraheje kumfasha.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\