FILIPI 4

1Nuko rero, bavukanyi nkunda mporanira igishika, muri umunezero wanje n'igitsibo nambaye, abo nkunda, muhagarare mushikamye muri mu Mwami wacu. 2Ndahanura Ewodiya, ndahanura na Sintike, ngo bahurize imitima mu Mwami wacu. 3Kandi nawe dufatanije igikorwa vy'ukuri, ndakwinginga ngo wame ufasha abo bagore, kuko twarwaniye ubutumwa bwiza hamwe turi kumwe na Kilementi n'abandi bafatanije nanje, amazina yabo yanditswe mu gitabo c'ubugingo. 4Mwame munezererwa mu Mwami wacu imisi yose; nongeye kubivuga; ni munezerwe. 5Ubugwaneza bwanyu bumenywe n'abantu bose; Umwami wacu ari hafi. 6Ntimugire ico mwiganyira, ariko muri vyose ivyo mugomba bimenyeshwe Imana, mu gusenga no mu kwinginga bifatanije no gukenguruka. 7Maze amahoro y'Imana aruta uko yomenywa n'umuntu wese, azorinda imitima yanyu n'ivyiyumviro vyanyu muri Kristo Yesu. " 8Ibisigaye bavukanyi, ivyo ukuri vyose, ivyo kwubahwa vyose, ibigororotse vyose, ibitanduye vyose, ivyo igikundiro vyose, ibishimwa vyose, ni haba hariho ingeso nziza, ni haba hariho gushimwa, mube ari vyo mwiyumvira. 9Ivyo mwize, ivyo mwakiriye, ivyo mwumvise, ivyo mwambonanye, mube ari vyo mukora; ni ho Imana nyene amahoro izobana namwe. 10Ariko ndanezererewe cane mu Mwami wacu kuko ubu mwahavuye mukongera kubabara ivyanje. Kandi mwaranabibabara, ariko mukabura uburyo. 11Sindabivuze kubwo ubukene, kuko nize kubumbwa n'ivyo mfise uko ndi kose. 12Nzi gucishwa bugufi, nzi no kugira umurengera; muri cose no muri vyose natiwe ibanga ryo mu vyo guhaga no mu vyo gusonza, ryo mu vyo kugira umurengera no mu vyo gukena. 13Nshobozwa vyose n'uwumpa inkomezi. " 14Ariko mwagize neza, kuko mwafatanije nanje amarushwa. 15Kandi yemwe Bafilipi, namwe ni ico muzi yuko kw'itanguriro ry'ubutumwa bwiza, hamwe nava i Makedoniya, ata rindi shengero rya Kristo ryafatanije nanje mu vyo gutanga no guhabwa, atari mwebwe mwenyene. 16Kuko n'i Tesalonike na ho mwandungikiyeyo ivyo kumara ubukene si rimwe ni kabiri kose. 17Si uko ndondera ingabire, ariko ndondera imbuto zigwiririkanya amaronko yanyu. 18Ariko ndafise ibinkwiye vyose, ndafise umurengera. Ndahaze, kuko mpawe na Epafurodito ivyo mwarungitse, ari umubabwe umota neza, ikimazi cemewe gihimbara Imana. 19Kandi Imana yanje izobamara ubukene bwanyu bwose, nk'uko itunga ry'ubwiza ryayo riri ryo muri Kristo Yesu. 20Nuko icubahiro kibe ico Imana yacu, ni yo Data wa twese, ibihe bitazoshira. Amina. 21Muntahirize abera bose bo muri Kristo Yesu. Bavukanyi turi kumwe barabatasha. 22Abera bose barabatasha, canecane abo mu rugo kwa Kayisari. 23Ubuntu bw'Umwami Yesu Kristo bubane n'imitima yanyu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\