FILEMONI 1

1Pahulo, imbohe ya Kristo Yesu, na Timoteyo umuvukanyi, turakwandikiye Filemoni uwo dukunda, dusangiye igikorwa, 2na Apiya mushiki wacu, na Arukipo tusangiye urugamba, hamwe n'ishengero ryo mu nzu yawe. 3Ubuntu n'amahoro biva ku Mana, Data wa twese, no ku Mwami Yesu Kristo bibabemwo. 4Ndashima Imana yanje ubudasiba, ndaguhoza mu kanwa uko nsenze, 5kuko numvise urukundo rwawe n'ukwizera Umwami Yesu kwawe, ukwo wereka abera bose. 6Ndagusaba ngo ugufatanya kwawe mu kwizera gushobore vyinshi kubwa Kristo, mu kumenyekanisha ivyiza vyose vyo muri twebwe. 7Kuko urukundo rwawe rwanteye umunezero mwinshi rukandemesha, kandi imitima y'abera warayiruhuye, muvukanyi." 8Kubwo ivyo, naho mfise muri Kristo uburenganzira bwose bwo kugutegeka gukora ibikwiye, 9ndahisemwo kukwinginga kubwo urukundo, uko ndi kwose Pahulo umutama, kandi ubu hoho ndi imbohe ya Kristo Yesu. 10Ndakwitwayeko kubwo umwana wanje Onesimo uwo navyariye mu minyororo yanje, 11atakugirira ikimazi kera, ariko noneho atugirira ikimazi twempi. 12Ni we nyene ndakurungikiye, ni we mutima wanje. 13Mba ndamugumije kugira ngo ankorere mu gishingo cawe, mboshwe n'iminyororo y'ubutumwa bwiza. 14Ariko nta co ngomba gukora ntakugishije inama, kugira ngo iciza ukora ntikibe ico ugoberewe, ariko ugikore ubikunze. 15Kumbure icatumye atandukanywa nawe igihe gito kwari ukugira ngo uzomwamane imisi yose. 16Atakiri umushumba wawe, ariko aruta umushumba, ari umwana wa So, akundwa. Akundwa nanje cane, ariko arushiriza gukundwa nawe, mu vyo umubiri no mu Mwami wacu. " 17Nuko namba unyiyumvira ko dusangiye igikorwa, umwakire nk'uko nanje wonyakiriye. 18Ariko asangwa hari ico yaguhemukiyeko, canke hari umwenda agufitiye, ubimparureko. 19Ni jewe Pahulo nandikishije ukuboko kwanje yuko nzovyishura. Reka ndeke kukubwira yuko uri n'umwenda wanje, uwo mwenda ni wewe ubwawe. 20Ego, muvukanyi, ndakubonemwo ikimazi mu Mwami wacu; unduhure umutima muri Kristo. 21Ndakwandikiye nizigiye ko uzonyumvira, nzi yuko uzokora n'ibiruta ivyo mvuze. 22Kandi n'ikindi, untegurire indaro; kuko nizigiye yuko muzompabwa kubwo amasengesho yanyu. 23Epafura, mugenzanje tubohanywe muri Kristo, aragutasha, 24Mariko, Arisitariko, Dema na Luka, abo dusangiye igikorwa, baragutasha. 25Ubuntu bw'Umwami Yesu Kristo bubane n'imitima yanyu. Amina. "


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\