INTANGAMARARA 10

1Mbona uwundi mumarayika w'inkomezi, amanuka ava mw'ijuru, yambaye igicu, no mu mutwe yari yambaye umunywamazi, mu maso hiwe hasa n'izuba, amaguru yiwe asa n'inkingi z'umuriro. 2Yari afise mu minwe agatabo kazinguruye, ashinga ikirenge c'i buryo ku kiyaga, ico mu bubamfu agishinga i musozi. 3Asemerera n'ijwi rirenga, nk'uko intambwe yivuga. Asemereye, imituragaro indwi ituragara amajwi yayo. 4Kandi imituragaro indwi imaze kuvuga nariko ngira nandike. Numva ijwi rivuye mw'ijuru rimbarira riti: "Matanisha ishashara utereko ikidodo ivyo imituragaro indwi ivuze, ntuvyandike." 5Umumarayika nabonye ahagaze ku kiyaga n'i musozi, amanika ukuboko kw'i buryo, agutumbereje mw'ijuru, 6arahira Iyibaho ibihe bitazoshira, yaremye ijuru n'ibirimwo, n'isi n'ibirimwo, n'ikiyaga n'ibirimwo ati: "Ntibigitevye." 7Ariko mu misi y'ijwi ry'umumarayika w'indwi, aho azoba agira avuze inzumbeti, ni ho ibanga ry'Imana rizoba riheraherejwe, nk'uko yabariye abasavyi bayo ubutumwa bwiza, ni bo bavugishwa na yo. 8Rya jwi numvise rivuye mw'ijuru nongera kuryumva rimbarira riti: "Genda wakire igitabo kizinguruye kiri mu kuboko kw'umumarayika, ahagaze ku kiyaga n'i musozi. 9Nja aho uwo mumarayika ari, ndamubwira kumpa ako gatabo." Arambarira ati: "Ehe ukamiragure, karakururira mu nda, ariko mu kanwa karagusosera nk'ubuki." 10Nakira ako gatabo, ndagakura mu kuboko kw'umumarayika, ndakamiragura; mu kanwa kansosera nk'ubuki; maze kukarya mu nda hacika umururazi. 11Barambarira bati: "Ukwiye kuzosubira kuvugishwa ivyo amoko menshi, amahanga menshi, indimi nyinshi n'abami benshi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\