INTANGAMARARA 12

1Ikimenyetso gihambaye kiboneka mw'ijuru. Umugore yambaye izuba, ukwezi kwari musi y'ibirenge vyiwe, mu mutwe yambaye igitsibo c'inyenyeri icumi na zibiri; 2kandi yari akuriwe, atura akaborogo, kuko aramutswe, ababazwa n'ibise. 3Mw'ijuru haboneka ikindi kimenyetso, igisato c'amahero gisa n'ikibengebenge, gifise imitwe indwi n'amahembe icumi, no mu mitwe yaco cambaye imigara indwi. 4Umurizo waco ukwega ica gatatu c'inyenyeri zo kw'ijuru, uzishiburira kw'isi. Ico gisato gihagarara imbere y'uwo mugore agira avyare, kugira ngo ni yavyara kirotse umwana wiwe. 5Avyara umwana w'umuhungu, ni we azoragiza amahanga inkoni y'icuma. Umwana wiwe arasahurwa, ajanwa ku Mana no ku ntebe yayo. 6Umugore ahungira mu bugaragwa, aho afise ahantu yateguriwe n'Imana, kugira ngo bamugaburirireyo imisi igihumbi n'amajana abiri na mirongo itandatu. 7Mw'ijuru havyuka intambara. Mikayeli n'abamarayika biwe barwanya ca gisato. Igisato kirwanana n'abamarayika baco, 8ariko ntibatsinda, kandi mw'ijuru ahabo ntihaba hakiboneka. 9Ca gisato c'amahero kirakororwa, ni co ya nzoka ya mbere, yitwa Mwansi, irindi ni Satani, ni co kizimiza abari kw'isi bose, gikororerwa kw'isi, abamarayika baco bakororanwa na co. 10Mw'ijuru numva ijwi rirenga riti: "Noneho agakiza karashitse, gashikanye n'ubushobozi n'ubwami bw'Imana yacu n'ububasha bwa Kristo wayo; kuko Umurezi w'umuvukanyi wacu yahora abarega ku murango no mw'ijoro imbere y'Imana yacu akororewe hasi. 11Na bo bamuneshesheje amaraso y' Umwagazi w'Intama n'ijambo ryo gushinga intahe kwabo, ntibakunda amagara yabo, ntibanka no gupfa." 12Nuko noneho munezerwe mwa majuru, namwe abayabamwo. Ibara rizobonwa n'isi n'ikiyaga, kuko Umwansi yabamanukiye, ari n'inzigo nyinshi, azi ko afise igihe gito. 13Kandi ca gisato, kibonye yuko gikororewe kw'isi, gihiga wa mugore yavyaye umuhungu. 14Umugore ahabwa amababa abiri y'inkukuma nini, kugira ngo agurukire mu bugaragwa ahantu hiwe, aho agaburirirwa igihe n'ibihe n'igice c'igihe, arindwa ico kiyoka. 15Ico kiyoka gisendanisha amazi nk'uruzi avuye mu kanwa kaco inyuma y'uwo mugore kugira ngo kimutwaze uruzi. 16Isi itabara uwo mugore, yasamika akanwa kayo, imira uruzi ca gisato casendanishije. 17Ico gisato kigirira wa mugore inzigo, kirigira ngo kirwanye abo mu ruvyaro rwiwe basigaye, bitondera ivyagezwe n'Imana kandi bafise ibishingira Yesu intahe.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\