INTANGAMARARA 13

1Ahagarara ku musenyi wo ku kiyaga. Hanyuma mbona igikoko ciburuka kiva mu kiyaga, gifise amahembe icumi n'imitwe indwi. Ku mahembe yaco hariho imigara icumi, no ku mitwe yaco hariho amazina yo gutyoza. 2Ico gikoko nabonye casa n'ingwe, amajanja yaco yari ameze nk'ayo ikirara, akanwa kaco kari kameze nk'ako intambwe. Ca gisato kigiha ububasha bwaco, no kuja ku butware bwaco, n'ubutware buhambaye. 3Muri ya mitwe yaco mbonamwo umwe usa n'uwukomeretse ugira ucikane. Uruguma rwocishe rurakira. Isi yose ikurikira ico gikoko bagitangarira. 4Batazira ico gisato bagisenga, kuko cahaye ico gikoko ububasha bwaco; batazira na kino gikoko bagisenga bati: "Ni nde ahwanye n'iki gikoko, kandi ni nde ashobora kukirwanya?" 5Gihabwa akanwa kavuga ibihambaye n'ivyo gutyoza Imana. Gihabwa n'ubushobozi bwo gushishikara amezi mirongo ine n'abiri. 6Giteranura akanwa kaco gityoza Imana, gityoza n'izina ryayo, n'ihema ryayo, n'ababa mw'ijuru. 7Gihabwa kurwanya abera no kubanesha, kandi gihabwa gutwara imiryango yose, amoko yose, indimi zose n'amahanga yose. 8Kandi ababa kw'isi bose bazogisenga, kandi kizosengwa n'uwuba kw'isi wese izina ritanditswe mu gitabo c'ubugingo c'Umwagazi w'Intama yatanzwe ko ishikanwa uhereye ku kuremwa kw'isi. 9Namba hari umuntu ari n'ugutwi ni yumve. 10Namba umuntu yagerewe gufatwa mpiri azofatwa mpiri; namba umuntu yicisha inkota akwiye kuzokwicishwa inkota. Aho ni ho ukwihangana kw'abera guserukira bo n'ukwizera kwabo. 11Kandi mbona ikindi gikoko gisokorotse mw'isi; gifise amahembe abiri nk'ayo umwagazi w'intama, kivuga nk'igisato. 12Kiganzisha ububasha bwose bwa ca gisato ca mbere mu maso yaryo, kigobera isi n'abayibako gusenga ca gikoko ca mbere, cakize uruguma rwocishe. 13Kandi gikora ibimenyetso bihambaye, kimanura umuriro uva mw'ijuru utibukira kw'isi mu maso y'abantu. 14Kizimirisha ababa kw'isi ibimenyetso cahawe gukorera mu maso ya ca gikoko, kibarira ababa kw'isi gukora igishusho ca ca gikoko cari n'uruguma rw'inkota, kigahava kikabaho. 15Gihabwa guha ico gishusho c'igikoko guhumeka, ngo ico gishushanyo c'igikoko kivuge, kandi cicishe abatazogisenga bose. 16Kigera ko bose, aboroshe, abahambaye, abatunzi, aboro, abidegemvya n'abakozi, bashirwako ikimenyetso ku kiganza c'i buryo canke mu ruhanga. 17Kandi ko hatagira umuntu yemererwa kugira ico agura canke ico ashora, atari uwufise ico kimenyetso, ni co zina rya ca gikoko canke igitigiri c'izina ryaryo. 18Aho ni ho ubwenge buserukira. Uwufise ubwenge n'aharure igitigiri c'ico gikoko. Ni igitigiri c'umuntu. Igitigiri caco ni amajana atandatu na mirongo itandatu na gatandatu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\