INTANGAMARARA 15

1Mbona ikindi kimenyetso mw'ijuru gihambaye, gitangaza, abamarayika indwi bafise ivyago indwi, ni vyo vy'iherezo, kuko muri ivyo ari ho ishavu ry'Imana buheraherezwa. 2Mbona igisa n'ikiyaga c'ibirahuri kivanze n'umuriro; mbona abavuye ku rugamba banesheje ca gikoko n'igishushanyo caco n'igitigiri c'izina ryaryo, bahagaze kuri ico kiyaga c'ibirahuri, bafise inanga z'Imana. 3Baririmba indirimbo ya Mose umusavyi w' Imana, n'indirimbo ya wa Mwagazi bati: "Ibikorwa vyawe birahambaye kandi biratangaza, Mwami Mana ushobora vyose; inzira zawe n'izo ukugororoka ni ukuri, Mukama w'amahanga." 4Ni nde atazogutinya ga Mwami, canke atazohimbaza izina ryawe? Kuko ari wewe wenyene wera, amahanga yose azoza akwikubite imbere, agusenge, kuko imanza zawe zigororotse ziseruwe. 5Hanyuma y'ivyo mbona huguruka urusengero rw 'ihema ry'ibisate vy' amabwirizwa icumi rwo mw'ijuru, 6hasohoka ba bamarayika indwi bava muri urwo rusengero bafise vya vyago indwi, bambaye impuzu zera zitanduye, zikayangana, kandi bambaye imikanda y'izahabu mu gikiriza. 7Kimwe muri vya binyabugingo bine giha bano bamarayika indwi inzavya indwi z'izahabu, zuzuye ishavu ry' Imana ibaho ibihe bitazoshira. 8Rwa rusengero rwuzura umwotsi uva mu bwiza bw'Imana no mu bushobozi bwayo, kandi nta washoboye kwinjira muri urwo rusengero, gushitsa aho vya vyago indwi vy'abo bamarayika indwi vyaheraherejwe.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\