INTANGAMARARA 20

1Mbona umumarayika amanuka avuye mw'ijuru, afise urupfunguruzo rw'i kuzimu, afise n'ikinyororo mu minwe. 2Afata ca gisato, ni co ya nzoka ya mbere, ni yo mugarariji irindi ni Satani, akiboha ngo kimare imyaka igihumbi, 3agikororera i kuzimu, arahadadira, ashirako ikimenyetso kikirumanya, kugira ngo nticongere kuzimiza amahanga, gushitsa aho iyo myaka igihumbi izoshirira; ni yashira gikwiye kubohorwa ngo kimare igihe gito. 4Mbona intebe z'ubwami, mbona abicara kuri zo, bahabwa ubucamanza. Kandi mbona ubugingo bw' abaciwe amazosi, babahora gushingira intahe Yesu, n'ijambo ry'Imana, ni bo batasenze ca gikoko canke igishushanyo caco, kandi ntibemeye gushirwa ikimenyetso caco mu ruhanga canke ku kiganza. Baba bazima, bafatanya na Kristo kuganza imyaka igihumbi. 5Abapfuye bandi ntibaba bazima iyo myaka igihumbi itarashira. Ukwo ni kwo kuzuka kwa mbere. 6Uwuri mu mugabane wo kuzuka kwa mbere arahiriwe kandi ni uwera. Urupfu rwa kabiri ntirugira ububasha ku bameze batyo, ariko bazoba abaherezi b'Imana na Kristo, kandi bazofatanya na we kuganza, iyo myaka igihumbi. 7Kandi iyo myaka igihumbi ni yashira, Satani azorekurwa ngo ave mw'ibohero, 8azosokoroka aje kuzimiza amahanga yo mu mpande zine z'isi, Gogi na Magogi, kugira ngo ayakoranirize hamwe mu ntambara, igitigiri cabo ni nk'umusenyi wo ku kiyaga. 9Baraduga bakwira isi yose, bakikiza aho ingabo z'abera zishagaje, na ca gisagara gikundwa. Umuriro uratibuka uvuye mw'ijuru, urabarigata. 10Kandi Umwansi yabazimiza atererwa muri ca kiyaga caka umuriro n'ibizuku, kirimwo na ca gikoko na wa muvugishwa w'ibinyoma, bazobabazwa ku murango no mw'ijoro ibihe bitazoshira. 11Mbona intebe niniya yera, mbona n'Iyivyagiyeko, isi n'ijuru bihunga mu maso hayo, aho vyahora ntihaba hakiboneka. 12Mbona abapfuye, abahambaye n'aboroshe, bahagaze imbere y'iyo ntebe; ibitabo birazingururwa. Kandi ikindi gitabo kirazingururwa, ni co gitabo c'ubugingo. Abapfuye bacirwa imanza z'ivyanditswe muri iyo misezero, zikwiranye n'ivyo bakoze. 13Ikiyaga kigarukana abagipfiriyemwo, urupfu n'i kuzimu bigarukana abagipfiriyemwo, bacirwa imanza zikwiranye n'ivyo umuntu wese yakoze. 14Rupfu na Kuzimu batererwa muri ca kiyaga caka umuriro. Ico kiyaga caka umuriro ni co rupfu rwa kabiri. 15Kandi umuntu wese atabonetseko yanditswe muri ca gitabo c'ubugingo atererwa muri ico kiyaga caka umuriro.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\