INTANGAMARARA 5

1Mbona igitabo mu kuboko kw'i buryo kw'Iyivyagiye kuri ya ntebe, canditse imbere n'inyuma, gihomeshejwe udushashara indwi, tukimatanije duteweko ikimenyetso. 2Mbona umumarayika w'inkomezi nyinshi asemereza ijwi rirenga ati: "Ni nde bibereye ko azingurura kirya gitabo ngo amene ibikimatanije?" 3Ntihagira uwo mw'ijuru canke uwo kw'isi canke uwo i kuzimu ashobora kuzingurura ico gitabo canke kukiraba. 4Nanje ndizwa cane n'uko hatabonetse uwubereye kuzingurura ico gitabo canke kukiraba. 5Umwe muri ba bakuru arambarira ati: "Nta co urira; ehe Intambwe yo mu muryango wa Yuda, Umunago wo ku gishitsi ca Dawidi, yaranesheje, ngo azingurure igitabo, amene ibikimatanije indwi." 6Mbona hagati ya ya ntebe na vya binyabugingo bine no hagati ya ba bakuru, Umwagazi w'Intama ahagaze, asa n'uwishwe, afise amahembe indwi n'amaso indwi, ni vyo Mpwemu indwi z'Imana, zatumwe kwama zija mw'isi yose. 7Araza, agikura mu kuboko kw'i buryo kw'Iyivyagiye kuri ya ntebe. 8Amaze gufata ico gitabo, vya binyabugingo bine na ba bakuru mirongo ibiri na bane baca bikubita imbere y'uwo Mwagazi, bose bafise inanga, n'inzavya z'izahabu zuzuye imibavu, ni yo gusenga kw'abera. 9Baririmba indirimbo nshasha bati: "Birakubereye gufata igitabo, no kumena ibikimatanije, kuko wishwe, ugacungurira Imana abo mu miryango yose, mu ndimi zose, mu moko yose no mu mahanga yose, ubacunguje amaraso yawe, 10ukabahindura ubwami bw'Imana yacu no kuba abaherezi bayo, kandi bazoba abami mw'isi." 11Ndaraba, numva ijwi ry'abamarayika benshi bakikije ya ntebe na vya binyabugingo na ba bakuru; igitigiri cabo cari amasinzi n'amasinzi, ni ibihumbi ni ibihumbi. 12Bavuga n'ijwi rirenga bati: "Umwagazi yishwe abereye guhabwa ububasha, ubutunzi, ubwitonzi, ubushobozi, icubahiro, guhimbazwa n'umugisha. 13Kandi icaremwe cose co mw'ijuru, mw'isi, i kuzimu, hejuru y'ikiyaga n'ibiri muri vyo vyose, numva bivuga biti: "Iyivyagiye ku ntebe bo n'Umwagazi w'Intama, umugisha, icubahiro, ishimwe n'ububasha bibe ivyabo no guhimbazwa ibihe bitazoshira." 14Kandi vya binyabugingo bine biravuga biti: "Amina." Bano bakuru bikubita hasi, barasenga.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\