ABAROMA 12

1Nuko bavukanyi, ndabahanura ku bwo imbabazi z' Imana, ngo Muzotange imibiri yanyu ibe ibimazi bizima vyera, bihimbara Imana, ni kwo kuyikorera kwanyu kwogira ikimazi. 2Ntimushushanywe n'ivyo iki gihe, yamara muhinduke rwose, mugize imitima mishasha, kugira ngo mumenye neza ivyo Imana igomba, ni vyo vyiza bishimwa, bitunganye rwose. 3Ndabwira mbwirijwe n'ubuntu nahawe, umuntu wese muri mwebwe, areke kwifata uko atari, yamara yiyumvire yitonze nk'uko Imana yagereye umuntu wese ukwizera. 4Nk'uko mu mubiri umwe dufise ingingo nyinshi, kandi ingingo zose zitagira igikorwa kimwe, 5natwe ni ko turi. Turi benshi, kandi turi umubiri umwe muri Kristo, umuntu wese ni urugingo rw'uwundi. 6Nuko dufise ingabire zitandukana, nk'uko ubuntu twahawe butandukana namba twarahawe kuvugishwa n'Imana, tuvugishwe na yo uko ukwizera kwacu kungana; 7canke namba twarahawe igikorwa co mw'ishengero, tugishishikare; canke uwigisha ashishikarire kwigisha; 8canke uhanura ashishikarire guhanura; ugira ubuntu, abugire ata kinubwe; uganza aganzanye umwete; ugira imbabazi, azigire anezerewe. 9Urukundo rwanyu ntirube uruheyiheyi. Mwanke ibibi, mumatane n'ivyiza. 10Ku vyo gukunda bavukanyi, mukundane rwose. Ku vy'icubahiro, umuntu wese ashire imbere mugenzi we; 11ku vy'ugushishikara, ntimugire urwangara; mukovye mu mitima gukorera Umwami wacu. 12Munezererwe kwizigira ibizoba; mwihanganire amagorwa; mushishikare gusenga. 13Mugabanirize abera, uko bakenye; mushishikare gutanga indaro. 14Ababahama mubahezagire; mubahezagire, ntimubavume. 15Munezeranwe n'abanezerewe, murirane n'abarira. 16Muhuze umutima; ntimushire umutima ku bikomeye, ariko mugendane n'ivyiyoroheje. Ntimwiyite abanyabwenge. 17Ntimusubirize umuntu mu nkoko ikibi yabagiriye; mubabare gukora ivyiza imbere y'abantu bose. 18Namba bishoboka, mu ruhande rwanyu, mwuzure n'abantu bose. 19Abo nkunda, ntimwihorane, ariko muhe uburyo ishavu ry'Imana; kuko handitswe, ngo Uguhora n'ukwanje, ni jewe nzobasubiriza mu nkoko, ni ko Uhoraho avuze. 20Ariko, Umwansi wawe ni yasonza, umugaburire; ni yagira inyota, umuhe ico anywa; kuko ni wagira utyo, uzoba umurunzeko amakara yaka ku mutwe. 21Ikibi ntikikuneshe, yamara ikibi ukinesheshe iciza.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\