ABAROMA 4

1None rero, ico twovuga yuko Aburahamu sogokuruza ku mubiri yaronse ni igiki? 2Iyo Aburahamu agirwa umwere kubwo ibikorwa, aba afise ico yihaya. Ariko imbere y'Imana nta co afise. 3Ivyanditswe bivuga iki? Bivuga ngo Aburahamu yizeye Imana, ibimuharurako nk'ukugororoka. 4Yamara uwukora, ingero yiwe ntiharurwa nk'ubuntu iharurwa nk'inyishu. 5Ariko uwudakora, akizera Iyigira abatayubashe abere, ukwizera kwiwe rurwa nk'ukugororoka. 6Nk'uko Dawidi na we yavuze ubuhirwe bw'umuntu uwo Imana iharura nk'uwugororotse, atari kubwo ibikorwa 7ati: "Harahiriwe abahariwe ibigabitanyo vyabo," kandi ivyaha vyabo bigahishwa, 8Harahiriwe umuntu Uhoraho atazoharurako icaha. 9Mbega ubwo buhirwe buvugwa ku bahimbuwe igikoba c'ubugabo bonyene, canke ku batahimbuwe igikoba c'ubugabo na bo? Kuko tuvuga tuti: "Ukwizera kwaharuwe kuri Aburahamu nk'ukugororoka." 10Kwaharuwe ryari? Yari yarahimbuwe igikoba c'ubugabo, canke ntiyaribwagihimburwe? Ico gihe si uko yari amaze guhimburwa igikoba c'ubugabo ariko ntiyaribwagihimburwe. 11Kandi ahabwa ikimenyetso, ni kwo guhimburwa igikoba co ku mutwe w'igihimba c'irondoka, kuba ikimenyetso c'ukugororoka kwavuye kuri kwa kwizera yarafise atarahimburwa igikoba c'ubugabo, kugira ngo abe sekuruza w'abizera bose batahimbuwe igikoba c'ubugabo, ngo bibaharurweko ukugororoka; 12kandi abe na sekuruza w'abahimbuwe igikoba c'ubugabo, batahimbuwe igikoba c'ubugabo gusa, ariko bagera ikirenge mu c'ukwo kwizera kwa sogokuruza Aburahamu, ukwo yarafise, atarahimburwa igikoba co ku mutwe w'igihimba c'irondoka. 13Kuko atari kubwo ivyagezwe Aburahamu yasezeraniwe canke uruvyaro rwiwe, yuko azoragwa isi yose, ariko ni kubwo ukugororoka kuva ku kwizera. 14Abizigira ivyagezwe iyo baba ari bo baragwa, ukwizera kuba kwarahindutse ubusa, ivyasezeranywe bikaba bititutse. 15Kuko ivyagezwe bizana ishavu, ariko aho ivyagezwe bitari, nta gicumuro kiba kiriho. 16Ni co gituma abaragwa babihawe kubwo kwizera ngo bibe ivyo bahawe ku buntu kugira ngo ivyasezeraniwe uruvyaro rwa Aburahamu bibe ivya bose, bitari ivyo abaganzwa n'ivyagezwe gusa; ariko ngo bibe n'ivyabaganzwa n'ukwizera kwa Aburahamu, sogokuruza wacu twese. 17Nakugize sekuruza w'amahanga menshi. Imbere y'Imana yacu yizeye ari yo izura abapfuye ikita n'ibitariho nk'ibiriho; ni we Sogokuruza wacu twese. 18Aburahamu yizera yizigiye ibitokwizigiwe, ngo abe sekuruza w'amahanga menshi, nk'uko vyavuzwe, ngo uruvyaro rwawe ni ko ruzongana. 19Kandi ntiyagabanukako ukwizera, yitegereje umubiri wiwe umaze kuba akaheze, kuko yari amaze imyaka nk'ijana y'amavuka yiwe, na Sara yari yaraciye. 20Ariko yiyumviriye ico Imana yamusezeraniye, ntiyakekeranishwa no kutizera, ariko aremeshwa cane no kwizera, ahesha Imana icubahiro, 21amenya neza adakekeranya yuko ico yasezeranye ishobora no kugikora. 22Ni co catumye bimuharurwako nk'ukugororoka. 23Ariko ntivyandikiwe we wenyene yuko vyamuharuweko nk'ukugororoka, 24ariko no kubwacu, bizoduharurwako nka kwo, kuko twizeye Iyazuye Yesu Umwami wacu imukuye mu bapfuye, 25yatangiwe ibigabitanyo vyacu, akazurwa kugira ngo tugirwe abera.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\