ABAROMA 5

1None rero, ko twagizwe abera n'ukwizera, dufise amahoro ku Mana ku bwo Umwami wacu Yesu Kristo, 2yadushikanishije ukwizera muri ubu buntu duhagazemwo, kandi tunezerezwa no kwizigira kuzobona ubwiza bw' Imana. 3Kandi si vyo vyonyene, ariko kandi tunezererwe n'amarushwa yacu, kuko tuzi yuko amarushwa atera ukwihangana; 4kandi ukwihangana kugatera kudatsindwa no kugeragezwa; kudatsindwa no kugeragezwa kugatera kwizigira ibitaraba. 5Ukwo kwizigira ntigutetereza, kuko urukundo rw'Imana rwasutswe hose mu mitima yacu na Mpwemu Yera twahawe. 6Tugifise intege nke, mu gihe gikwiye Kristo yapfiriye abatubaha Imana. 7Ko ari ibigoye k'umuntu apfira umugororotsi, umunyangeso nziza kumbure umuntu yotinyuka kumupfira. 8Ariko Imana yatweretse urukundo rwayo idukunda, kuko Kristo yadupfiriye tukiri abanyavyaha. 9Nuko none tumaze guhindurwa intungane n'amaraso yiwe, tuzorushiriza guheshwa na we gukizwa ishavu ry' Imana. 10Ko twujujwe n'Imana n'urupfu rw'Umwana wayo, tukiri abansi bayo, none tumaze kwuzura na yo, ubugingo bwiwe buzorushiriza kudukiza. 11Kandi si vyo vyonyene, ariko ikindi, tunezererwa Imana ku bwo Umwami wacu Yesu Kristo, yaduhesheje kwuzura na yo. 12None rero ko bimeze bityo, nk'uko icaha cazanywe mw'isi n'umuntu umwe, urupfu rukazanwa n'icaha, ni ko urupfu rushika ku bantu bose, kuko bose bakoze ivyaha. 13Ivyagezwe bitarabaho, icaha cari mw'isi, ariko abantu ntibaharurwako icaha, ivyagezwe bitariho. 14Ariko uhereye kuri Adamu, ukageza kuri Mose, urupfu rwaganza n'abatakoze icaha gisa n'igicumuro ca Adamu, yari igishushanyo c'uwagira azoze. 15Ariko ingabire y'Imana ntimera nka ca gicumuro. Ko igicumuro c'umwe catumye abenshi bapfa, ubuntu bw'Imana n'ingabire y'ubuntu bw'umuntu umwe Yesu Kristo vyarushirije gusaguka kuri benshi. 16Kandi iyo ngabire ntiyaje nk'icazanywe n'igicumuro c'umuntu umwe; kuko gucirwa urubanza kwavuye ku muntu umwe, kugatera gutsindwa, ariko ya ngabire yavuye mu bicumuro vyinshi, izana guhindurwa intungane. 17Ko igicumuro c'umwe catumye urupfu rushirwa ku butware n'umwe, abakira ubuntu n'ingabire yo kugororoka bisesekaye bazorushiriza gushirwa ku butware mu bugingo n'umwe, Yesu Kristo. 18None rero nk'uko gucirwa urubanza kwazanywe n'igicumuro kimwe ku bantu bose, ngo batsindwe, ni ko ya ngabire yazanywe n'igikorwa kigororotse kimwe ku bantu bose, ngo bahindurwe abera baronke ubugingo. 19Kandi nk'uko kutumvira Imana kw'umuntu umwe kwatumye benshi bacika abanyavyaha, ni ko kuwumvira kw'umwe kuzotuma benshi bacika abagororotsi. 20Ariko ivyagezwe vyaje na vyo, kugira ngo gucumura kugwire. Yamara, aho icaha cagwiriye ni ho ubuntu bw' Imana bwarushirije kugwira, 21kugira ngo, nk'uko icaha cashizwe ku butware n'urupfu, mube ari ko n'ubuntu bw'Imana bushirwa ku butware n'ukugororoka, buheshe ubugingo budashira, kubwa Yesu Kristo Umwami wacu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\