Matiə 2

1Yezu na á yɛ Bɛtlehɛmu kiwi, Zudee gána nɛ, Herɔdi a kiibaa biikoo li. A yɛ kio, leere‐dɔ̃lin nə́ n toa lɛ̀giala‐n ǹ nə́ daa Zeruzalɛmu. 2Ǹ nə́ nɔ̀n da ǹ nə́ pɛ: «Nɛnyaan mɛn bɛ́ á yɛ, a n die Zuifun kii biɛ, a n maa? Wɔ́ n toa wɔa gána nɛ, wɔ́ a leere yɛ á bɔ lɛ̀giala‐n, wɔ n wɔ́ daa a guguru kɔ.» 3Kii Herɔdi bɛ́ á bɛa boo lɛ ma lɔn, a din laanka Zeruzalɛmu minin tumaa gɔ́ɔ̃ nə́ n lɔlɔkɔn. 4Á wúlu‐bɔlen goledɛnan laanka a gána a landa sii‐daraalin lɛ sɔkɔn‐a, á nɔ̀n da ǹ la: «Lawa pɛ mà asɛ á die Minin Nyin‐sili mɛn diɛ, a n die yii kiwi mɛn nɛ?» 5Ǹ nə́ tɔ́n pɛ nɛ: Bɛtlehɛmu, Zudee gána nɛ, a giala, Lawa a boo gii‐dali na á bɛ lɛ kiɛ̃, á pɛ: 6«Kasɛn Bɛtlehɛmu minin lɛn, ka baran taasɛ mà ka dɔn dinin kiwi kɛ lɛ n kiɛɛrɛ Zudee gána a kiwin bii wa, a giala, goledɛnaa á re boe a nɛ, a giã Izirayeli mìi la, ma din a minin lɛn, a ǹ tamaa.» 7Bɛ kio, Herɔdi doɛ̃ wolen lɛn bíi ka durii ni, á nɔ̀n da ǹ la ka leere lɛ a yɛ pinaa taãn nɛ, 8á tɔ́n nə ǹ dia Bɛtlehɛmu, á pɛ ǹ nɛ: «Ka woo, ka ga nɛnyaan lɛ li taãn‐taãnɛ. Bɛ̀ ka yɛ, ka da pɛ ma nɛ, màn mɛn bɛ́ toɛ ma dɔ wo a guguru kɔ.» 9Kii bɛ́ á bɛa boon lɛn da ǹ nɛ á nya, ǹ nə́ kiɛ̃ ǹ nə́ zii saa. Ǹ bɛ́ ǹ nə́ leere mɛn yɛ bɛ̀ ǹ bɛ́ ǹ dinin gána nɛ, ǹ nə́ wusoo ǹ nə́ bɛ lɛ yɛ woe ǹ nyɛɛnɛ. A bɛ́ á woo á dɔ nɛnyaan lɛ a bǎã nɛ, á n zɔ̃ á golee. 10Leere lɛ a yɛ nyɛnyaa gole baa ǹ ganaa parsiini. 11Ǹ nə́ wɔ kion lɛ nɛ, ǹ nə́ nɛ lɛ laanka ǹ dan Mariya yɛ. Ǹ nə́ kaa tán‐a, ǹ nə́ nɛ lɛ guguru kɔ. Bɛ kio ǹ nə́ ǹ mànan lɛ bũ ǹ nə́ gɔ ka sana nɛ, ka da yon gìĩ kɔɔ̃n laanka miíri nyɔɔ gìĩ kɔɔ̃n nɛ, ǹ tumaa giɔ̀mɔ n kaka parsiini. 12Bɛ kio, Lawa nə́ n gɔn waa ǹ nɛ ka narɛɛ nɛ, mà ǹ baran wusoo ǹ wo Herɔdi li doo wa. Ǹ nə́ nɔmaa ǹ nə́ zii kɔsɔ saa ǹ nə́ woo ǹ gána nɛ. 13Doɛ̃ wolen lɛn woo kio, Dɛnaa a dia dí‐a wole goon nə́ bɔ lon á daa n din nyaa Zozɛfu ni ka narɛɛ nɛ, á pɛ nɛ: «Yoo, n nɛ lɛ laanka ǹ dan saa n baa si n wo Ezipti gána nɛ. Giã walan, yǎa ma wusii pii ni máa n nə n bɔyaa n daa. A giala, Herɔdi á re giɛ nɛ lɛ li mà yǎa asɛ dii.» 14Bɛ kio Zozɛfu nɛ lɛ saa, a laanka ǹ dan nɛ, á woo ǹ ne Ezipti tèlò‐n. 15Á giã walan yǎa Herɔdi gã. Lawa a boo gii‐dali Dɛnaa a boo mɛn da, kɛ na á n zɛnaa á kɔnpɛ ka bɛ lɛ nɛ: «Má maa nɛgiĩ bíi á bɔ Ezipti.» 16Herɔdi bɛ́ á dɔ̃ mà doɛ̃ wolen lɛn ná asɛ bebele, a foo yoo parsiini. Á tɔ́n pɛ minin manɛ, mà ǹ wo Bɛtlehɛmu laanka a lɛkoro‐an kiwin ni. Mà nɛginin mɛn din tumaa bɛ́ á dɔ lɛ̀ paa, hinlaa ta a na nyaabaa lɛ̀ paa ganaa, mà ǹ bɛ tumaa dɛ, a giala doɛ̃ wolen lɛn boo lɛ a diɛ lɛ̀ paa n ke Herɔdi ni. 17Lawa a boo gii‐dali Zeremii boo mɛn da a na á kaa bɛ lɛ lɛ: 18«Minin nə́ lɛ dɛ ma boe Ramaa kiwi, ǹ nə́ wuu laanka bubui lɛ ma. Zakɔba a lɔ Raseli na a nɛnyaanan gɛ̀ wuu pii, a ba lɛ koe foo wɔraa ganaa wa, a giala ǹ kɔ́n ba a yɔrɔ‐a doo wa.» 19Herɔdi bɛ́ á gã, bɛ̀ Zozɛfu bɛ́ Ezipti, Dɛnaa a lon a dia dí‐a wole goon nə́ n din nyaa nɛ ka narɛɛ nɛ, 20á pɛ nɛ: «Yoo, n nɛ lɛ laanka ǹ dan saa, n wusoo n wo ǹ ne Izirayeli gána nɛ, a giala, min mɛnɛn bɛ́ ǹ nə́ goã giɛ li mà ǹ nɛ lɛ dɛ, bɛn nə́ gã.» 21Zozɛfu yoo, á nɛ lɛ laanka ǹ dan saa, á wusoo á woo Izirayeli gána nɛ. 22A bɛ́ á ma mà Arkelawusu nə ǹ di Herɔdi bǎã nɛ, Zudee gána a kii lɛa, bɛa bǎã lɛ a wo giãmanɛ a nyɛ́ɛ kũ. Lawa bɛ́ á wusoo á n gɔn waa nɛ ka narɛɛ kɔsɔ nɛ, á nɔmaa á dɛ a gòã nɛ yǎa Galilee gána nɛ, 23á tɔ́n woo giã kiwi goon ne walan, a tɔ n Nazarɛti. Lawa a boo gii‐dalin bɛ́ ǹ nə́ pɛ: ǹ tá re bíi Nazarɛti min, a na á n zɛnaa miɛ̃ á bɛn boo lɛ lɛ pã.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\