1 KORINTO 10

1Pawpatel, labay kon ipa-ihip komoyo ya nangyari ha kawka-apo-apowan tamo hin hato hin pana--on ni Moysis. Ha pamomowako la, hay Diyos ay nambin leem ya nangigiya konlan kaganawan, boy hay dagat ay pinihiyay na ta ha piha-etan ya kinomlang ay bayro na hila pinadaan. 2Bayro ha dagat boy ha leem ay kowinta nabinyagan hilay kaganawan nin hinomono koni Moysis. 3Hilay kaganawan ay nangan nin an-ingaten Mana ya inggawà nin Diyos, 4boy Diyos ya nambi et konla nin ininom lay lanom ya ampangibat ha bato. Habaytoy bato ya ampangibatan lanom ay ka-alimbawa--an nin hi Pangino--on Hisokristo ay anti konla boy ampambi konla nin pawpanganga-ilangan la. 5Piro maski nakit nin kaganawan ya pawpapag-ispantawan ya para konlay gawgawà nin Diyos ay agla hinonol ya kalabayan nin Diyos. Tandà tamo ya hay Diyos ay ahè nangonsowilo ha kalak--an konla; kayà nati hila boy hay bawbot--o la ay nikakatak bayro ha lawak. 6Habayto ya ombayroy nangyari ha kawka-apo-apowan tamo ay aral kontamo emen agtamo maghangad nin mangala--et ya bawbagay nin bilang ha ginawà la. 7Agkawo homamba ha alwan peteg diyos nin bilang ombayro konla nin hatoy ongnoy kawka-apo-apowan tamo. Ha Halità nin Diyos ay ombayri ya nakaholat ya tongkol ha panhohomamba la: "Hay tawtawo, hin nayari̇̀ hilan nangan ay tinomalek ha pagparangal la ha ginawà lay alwan peteg diyos." 8Dapat agtamo mamabayi o makilalaki bilang ombayro ha ginawà nin ongno konla, ta ha ombayroy pangyayari, ha lo--ob mihay allo ay lowampò boy tatlon libo (23,000) ya nati konla. 9Agtamo hoboken ya Diyos nin papahangen ha panggawà tamon kasalanan nin bilang ombayro ha pagkasalanan nin ongno konla; hila ay pinatin impakayat ha aw-otan. 10Agtamo simpri magriklamo nin bilang ombayro ha ongno konla; hila bayto ay pinarosawan nin pinati nin anghil ya inhogò nin Diyos nin mamati konla. 11Habayti ya bawbagay ya nangyari ha kawka-apo-apowan tamo ya pangwanan tamon alimbawà, boy impaholat bayto nin Diyos para kontamon angkabiyay hapa--eg pana--on ha maraninay ka-anggawan nin babon lotà emen tamo matoro--an nin ahè gomawà nin ombayro. 12Kayà mag-atap ya hinoman ya ampangihip nin hiya ay matibay nin ahè gomawà nin kasalanan, ta maka makapagkasalanan ya itaman. 13Ayin panobok ya anlomateng komoyo ya ahè dinanas nin tawtawo. Hay Diyos ay tapat boy agna ampayagan nin hoboken kawo nin ma-igit et ha makaya moyo; no latngan kawo nin panobok, hay Diyos ay mambi komoyo nin paraan emen moyo mapagte-ehan. 14Kayà, pawpatel ya anlabiyen ko, agmoyo hambawan ya alwan peteg diyos. 15Inholat ko bayti komoyo ta hikawo ay mangatalino. Paka-ihipen moyo no tamà bayti ya anhalita--en ko komoyo. 16Hapa--eg no ampititipon tamon mamanemtem nin pagkamati ni Pangino--on Hisokristo ay ampasalamatan tamoy Diyos. Ha pamanemtem tamo koni Pangino--on Hisokristo ay ampagkama--in tamon pagmimiha nin makilamo kona, ta hay an-inomen tamo ay kowinta dayà na ya nantolò hin nati ya. Hay tinapay ya ampibibi-hilan tamon kanen ya kowinta nawini na ay ampagkama--in tamon pagmimiha nin makilamo kona. 17Kayà maski malakè tamoy ampipantompel koni Pangino--on Hisokristo, ha mihay tinapay ya ampibibi-hilan tamon kanen ya kowinta nawini na ay ampag--in tamon mimiha. 18Ihipen moyoy aw-inalalak ni Israyil: hin nangan hila nin hatoy inggawà ha altar nin para ha Diyos ay nangapimimihay nakem la ha Diyos. 19Wari̇̀ hay labay kon totolen ay ma-alagà ya alwan peteg diyos kateng pamamangan ya indolog ha alwan peteg diyos? 20Alwan ombayro. Hay labay kon totolen ay hay ahè ampipantompel ha Diyos ay ampambin pamamangan ya para ha dawdimonyo, alwan ha Diyos. Agko simpri labay ya magkama--in kawon pamakilamo ha dawdimonyo. 21Agkawo ma-ari̇̀ minom nin kowinta dayà boy mangan nin kowinta nawini ni Pangino--on Hisos no hikawo ay ampangan boy ampinom et ha dogal ya ampaghambawan ha dawdimonyo. 22Wari̇̀ labay tamon papahangen et ya Pangino--on? Wari̇̀ ma--in tamon kakayawan ya igit kona emen ayin mangyari kontamo maski maki-emen tamo ha ampipanhomamba ha dawdimonyo? 23Ma--in ampaghalità nin, "Ma--in akon kalaya--an gomawà nin anya paman." Piro anhalita--en ko ya alwan kaganawan ay makab--in kahampatan. "Ma--in ako," wanla, "nin kalaya--an gomawà nin anyaman." Piro anhalita--en ko ya alwan kaganawan ay makatambay. 24Dapat ha tawo ay alwan sarili nan ikahampat ya ihipen na, no alwan hay ihipen na ay ikahampat nin kanayon. 25Ma-ari̇̀ kawon mangnà nin anyaman ya karni ya an-itinda ha palingki. Emen ahè magolo ya konsinsya moyo ay agmoyoyna pastangen no habaytoy karni ay indolog pon ha alwan peteg diyos o ahè, 26ta ha Halità nin Diyos ay nakaholat ya ombayri: "Hay babon lotà boy kaganawan anti bayro ay ikon nin Pangino--on." 27No hikawo ay kombidawen nin ahè antompel ha Pangino--on ta labay moyon mako ay agkawoyna magpastang nin tongkol ha anyaman ya inhandà na komoyo emen ahè magolo ya konsinsya moyo. 28- 29Piro no ma--in maghalità komoyo nin habaytoy inhandà komoyo ay indolog pon ha alwan peteg diyos ay ombayri ya halita--en ko: maski ayin kowinta para komoyo ya mangan nin habayto ay agmoyo kanen alang-alang do ha naghalità komoyo emen ahè magolo ya konsinsya na. Hay an-ikatoynongan nin kanayon ay ombayri: "Antà hay kalaya--an ko ay ma-alih nin banà ha konsinsya nin kanayon? 30Antà paghalita--an ako nin banà ha pamangan ko nin pawpamamangan ya impagpasalamat ko itaman ha Diyos?" 31Ombayri ya itobay ko: no ampangan kawo, o ampinom kawo, o anyaman ya anggaw--en moyo ay gaw--en moyoy kaganawan ha ikapori nin Diyos. 32Agkawo gomawà nin ikakhit nakem nin hinoman ya tawo mag--in Hawhodiyo o alwa, boy agmoyo et pakapeyen ya nakem nin kaganawan gropon mangama--in katetpel ha Diyos. 33Hiko itaman, ha kaganawan gawà ko ay ampagsikapan kon mambin kaligawan ha kaganawan tawo. Agko antikapen ya para ha sarili kon ikahampat no alwan ha ikahampat nin kaganawan emen hila malibri ha kaparosawan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\