1 KORINTO 12:10

10Hay kanayon ay ambiyan kakayawan makagawà nin pawpapag-ispantawan, boy hay kanayon ay ambiyan kakayawan nin mangi-aral Halità nin Diyos. Hay kanayon ay ambiyan kakayawan makatandà no hay kakayawan ya tinanggap nin kanayon ya tawo ay nangibat ha Ispirito nin Diyos o ahè. Ma--in ambiyan nin kakayawan maghalità nin hari-hari̇̀ ya klasin halità, boy hay kanayon ay ambiyan kakayawan nin mangipalinaw nin ombayroy hawhalità.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More