1 KORINTO 12:11

11Kaganawan nin habayti ya kakayawan ay mimihay pinangibatan. Ayin kanayon no alwan Ispirito nin Diyos. Hiya ya ampambi ha balang antompel ha Pangino--on kompormi ha labay nan igwà.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More