1 KORINTO 12:12

12No pangno nin hay mihay nawini ay angkabo--ò nin malakè ya parti ay ombayro hi Pangino--on Hisokristo. Hiya ay kowinta mimihay nawini ya kabo-o--an nin malakè ya parti.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More