1 KORINTO 12:8

8Hay kanayon ay ambiyan karonongan mangi-aral nin Halità nin Diyos, boy hay kanayon ay ambiyan pangingintindi nin mangipalinaw nin habayto. Ispirito nin Diyos ya ampambi nin habayti ya kagalingan.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More