1 KORINTO 12:9

9Habayto et ya Ispirito nin Diyos ya ampambi nin makhaw ya katetpel ha kanayon. Hay an-igwà itaman nin habaytoy Ispirito nin Diyos ha kanayon ay kakayawan mamakahampat nin ampipagmasakit.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More