1 KORINTO 13

1Hay pinakamahampat ha kaganawan ay panlalabi. No ma--in ako man kakayawan makapaghalità nin kahalakoy hawhalità ya nangibat ha Ispirito nin Diyos boy maskin makapaghalità akon halità nin aw-anghil, ta agko ampanlabi ha kapara kon tawo ay bilang akon tonoy nin borakatag o tonoy kompanà ya nabahak. 2No ma--in ako man kakayawan mangi-aral Halità nin Diyos, ma--in akon tinandà boy pangingintindi nin kaganawan bagay ya ahè pon impatandà nin Diyos, boy maski mapakambya koy bawbakil nin banà ha kakhawan katetpel ko, piro agko ampanlabi ay ayin akon silbi. 3No ipangiri ko man ya kaganawan kamama--in ko ha manga-irap, boy no igwà ko man ya sarili ko nin po-olan emen ako mati nin banà ha panhohomonol ko koni Pangino--on Hisokristo, piro agko ampanlabi ay ayin akon mapakinabang. 4Hay ampanlabi ay mapasinsya, maba--it, ahè angka-inggit, ahè ampaghambog, boy ahè ampagmalhay. 5Hay ampanlabi ay alwan mala--et ya ogali̇̀, agna an-ipilit ya labay na, alwan mapapahangen, boy alwan mapagtanem. 6Ahè angkatowà ha mala--et ya gawgawà, no alwan hay an-ikatowà na ay panggawà nin kaptegan. 7Hay ma--in ombayri ya panlalabi ay mapamatawad boy ma--in pamahimalà. Ma--in yan pan-o-omasa ya hay kapara nan tawo ay ma--in kahampatan. Hiya ay mapagte--eh ha kaganawan kadya-dya--an ya anlomateng kona. 8Ma--in anggawan ya kakayawan mangi-aral Halità nin Diyos boy maghalità nin kahalakoy hawhalità kateng karonongan, ta lano, haba--in ay alwaynan ka-ilangan. Piro hay panlalabi ay ahè ma-anggawan. 9Hay karonongan tamo boy kakayawan tamon mangi-aral Halità nin Diyos ay alwa et sapat. 10Hay bawbagay ya habayto, lano ay mapahiliyan nin bawbagay ya ayin kakolangan. 11Hin anak ako et ay ampaghalità ako, ampangihip, boy ampangatoynongan nin emen ha anak. Piro hin tinomo--a koyna ay agkoyna an-ogali--en ya ogali̇̀ nin anak. 12Hay tongkol ha Diyos ay agtamo masyadon angka-intindiyan hapa--eg, ta bilang tamon bongat angka-aninag ha mabereg ya ispiho, piro lano ay arap-arapan tamon makit hi Apo Hisos. Hapa--eg ay amò bongat ya pagkatandà ko, piro lano ay ma-intindiyan koy kaganawan bilang pagkatandà kongko nin Diyos. 13Ha biyay tamo hapa--eg ay ma--in tatloy ma-alagà ya bagay ya manatili: pantotompel, pag-asa, boy panlalabi; piro hay igit ha kaganawan ay panlalabi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\