1 KORINTO 14

1Panlalabi ya pakahabeken moyo, boy pakahangaren moyoy kakayawan ya an-igwà nin Ispirito nin Diyos, lalo-lalò ana ya makapi-aral kawo nin Halità nin Diyos. 2Hay ampaghalità nin kahalakoy halità ya nangibat ha Ispirito nin Diyos ay ha Diyos ampaki-ilgo, alwan ha tawo ta ayin tawoy maka-intindi nin habayto. Diyos bongat ya maka-intindi. Ha tambay nin Ispirito nin Diyos ay ampakapaghalità ya nin bawbagay ya ahè pon impatandà nin Diyos. 3Piro hay ampangi-aral nin Halità nin Diyos ay ampakapaghalità ha tawtawo nin ikatibay nin pantotompel la, ikakhaw nin nakem, boy ikahahaliwa la. 4Hay tawoy ampaghalità nin kahalakoy halità ya inggawà kona nin Ispirito nin Diyos ay ampatibayen nan bongat ya sarili nan katetpel. Piro hay tawoy ampangi-aral nin Halità nin Diyos ay ampamakhaw pantotompel nin gropon mangama--in katetpel ha Pangino--on. 5Labay ko dayi nin hikawoy kaganawan ay makapaghalità nin kahalakoy hawhalità, piro hay mas kon labay ay makapi-aral kawo nin Halità nin Diyos. Mas ma-alagà ya makapi-aral Halità nin Diyos kisa makapaghalità nin kahalakoy hawhalità. Piro no hatoy kahalakoy halità ay ma-ipalinaw nin habaytoy ampaghalità nin ombayro ay makapatibay yan pantotompel nin gropo nin kapara nan katetpel. 6Kayà, pawpatel, no mako ko bahen komoyo ta maghalità akon bongat kahalakoy halità ay ayin akon ma-itambay komoyo. Matambayan katawo no hay itorò ko komoyo ay hatoy impatnag kongko nin Diyos, o tinandà ko ya tongkol kona, o aw-aral ya ikatibay nin pantotompel moyo. 7Mag--in ha aw-istrominto ya antogtogen ya bilang ha palahota boy alpa ay ahè matanda--an no anyay antogtogen no mimihay nota. 8No hay tamboyok ya ampatnoyen para pangipatandà nin ma--in gira ta alwan tamà ya pamatnoy ay ma--in wari̇̀ makapaghandà nin makilaban? 9Ombayro itaman komoyo, no maghalità kawo nin ahè ma-intindiyan ay pangno matanda--an nin hinoman ya anhalita--en moyo? Emen kawon bongat ampaki-ilgo ha angin. 10Bayri ha babon lotà ay malakè ya klasin halità, boy balang halità ay ma--in labay totolen. 11Piro no agko angka-intindiyan ya halità ya anggamiten nin ka-ilgo ko ay agkayi mapi-intindi; emen kayin bongat parihon dayowan ya ti-ihan ibatan. 12Hikawo itaman, banà ta anhangaren moyoy kawkakayawan ya ampangibat ha Ispirito nin Diyos ay sikapen moyo nin hay kakayawan ya igwà komoyo nin Ispirito nin Diyos ay makapatibay nin gropon mangama--in katetpel ha Pangino--on. 13Ombayro man, hay tawoy ampaghalità nin kahalakoy halità ay ipanalangin nay biyan yan kakayawan mangipalinaw nin habaytoy anhalita--en na. 14No ampanalangin ako ta kahalakoy halità ya anggamiten ko, hay anti kongkoy Ispirito nin Diyos ay ampanalangin, piro ayin ma-itambay ya ihip ko. 15Hapa--eg ay anya awod ya gaw--en ko? Manalangin ako nin manggamit halità ya inggawà kongko nin Ispirito nin Diyos, boy manalangin ako nin panalangin ya nangibat ha nakem ko. Magkanta ko nin gamiten koy halità ya inggawà kongko nin Ispirito nin Diyos, boy magkanta ko nin kanta ya nangibat ha nakem ko. 16No ampagpasalamat kawo ha Diyos ta kahalakoy halità ya anggamiten moyo, pangno omawoyon komoyo baytoy ayin ombayroy kakayawan no agla angka-intindiyan ya anhalita--en moyo? 17Ma-ari̇̀ mahampat baytoy ombayroy pamasalamat moyo ha Diyos, piro agkawo nakapakhaw katetpel nin nipampakalengè. 18Ampasalamat ako ha Diyos ta igit komoyon kaganawan ay ampakapaghalità ako nin kahalakoy halità ya nangibat ha Ispirito nin Diyos, 19piro ha pamititipon nin gropon ampipantompel ha Pangino--on ay mas mahampat et ya lilimay halità ya halita--en koy ma-intindiyan la ha panonorò ko konla kisa liboliboy halità ya agla ma-intindiyan. 20Pawpatel, agkawo mag--in nin bilang anak ha pangingihip, no alwan pakatodyo--en moyoy pangingihip moyo. Piro no ha kala-etan ay mag--in kawon bilang ha kawkolaw ya ahè ampangihip nin manggawà kasalanan. 21Ombayri ya nakaholat ha kawkapanogo--an: "Wanan Pangino--on, konlan habayti ya tawtawo ay maghalità ako. Hay halita--en ko ay ipahalità ko ha dawdayowan ya ma--in kanayon ya hawhalità. Ombayro man ay agla ko leng--en." 22Kayà hay kakayawan maghalità nin kahalakoy hawhalità ay palatanda--an para do ha ahè ampipantompel ha Diyos; habayto ay alwan palatanda--an ha ampipantompel. Piro hay kakayawan ya mangi-aral Halità nin Diyos ay ampakatambay ha mangama--in katetpel ha Diyos; alwan tambay ha ayin katetpel ha Diyos. 23Kayà no nititipon kawo ya gropon ampipantompel ha Pangino--on ta hikawoy kaganawan ay ampaghalità nin kahalakoy halità, biha ma--in nakalateng ya ahè magtandà nin tongkol bayri o tawtawoy ahè antompel ha Pangino--on, agla wari̇̀ halita--en nin lokoloko kawo? 24Piro no kaganawan moyon nititipon ay ampangi-aral Halità nin Diyos, ta lomateng bayro ya tawoy ahè antompel ha Diyos, o ayin tandà ya tongkol bayri ay matanda--an na ya hiya ay makasalanan. Nakem na ya makapipatandà nin hiya ay mala--et. 25Matanda--an na et no anyay anti ha nakem na ta Diyos ya anggomawà kona. Kayà manalimokod yan homamba ha Diyos ta halita--en nay, "Hay Diyos ay talagan anti komoyo!" 26Hapa--eg, pawpatel, hay labay totolen nin habaytoy kaganawan hinalità ko komoyo ay ombayri: ha pamititipon moyo ay gaw--en moyoy kaganawan bagay ya makapatibay katetpel nin kapara moyo. Ma--in magkanta, hay kanayon ay manorò, hay kanayon ay mangibalità nin impatandà kona nin Diyos, hay kanayon ay maghalità nin kahalakoy halità, boy ma--in itaman mangipalinaw nin habayto. 27No ma--in maghalità nin kahalakoy halità ay tamà ana ya manga lowa o tatlo katawo ya maghalità nin ombayro. Ha paghalità la nin ombayro ay mipapalbah hila, boy ka-ilangan nin ma--in mangipalinaw nin habaytoy anhalita--en la. 28Piro no ha pamititipon la ay ayin makapipalinaw, balang miha ya ampaghalità nin ombayro ay pakatinek, ta ha sarili na tana maghalità nin ombayro boy maki-ilgo ha Diyos. 29Dapat lowa o tatlo katawo ya mangi-aral Halità nin Diyos nin banà ha panggogomawà konla nin Ispirito nin Diyos. Hay kanayon ay manlengè ta ihipen la no habaytoy anhalita--en la ay tamà. 30No hay Diyos ay ma--in impanakem ha miha do ha ampiknò ay tonggen baytoy ampag-ilgo emen makapaghalità baytoy miha; 31ta ha panggogomawà komoyo nin Ispirito nin Diyos, hikawoy kaganawan ay mihamihan makapi-aral Halità nin Diyos emen hay kaganawan ay matoto boy homkaw ya pantotompel. 32Hay ma--in ombayri ya kakayawan nin mangi-aral Halità nin Diyos ay ampamalabah no ma--in kanayon ya ampag-ilgo, 33ta no ampititipon nin homamba, hay Diyos ay ahè angkatowà ha pamitotobaktobak no alwan ha ka-ayosan. Hay kaganawan gropon mangama--in katetpel, hatoy nag--in tawtawo nin Diyos ay ma--in pamititipon 34ya hay bawbabayi ay ka-ilangan pakatinek, ta aghila payagan maghalità ha ombayroy pamititipon nin gawgropon mangama--in katetpel ha Diyos. Ka-ilangan hilan pasakop bilang ombayro ha nakaholat ha kawkapanogo--an. 35No hay babayi ay ma--in labay matanda--an ay ahawa nay pastangen na pamorong la ha bali la, ta alwan nararapat ha mihay babayi ya maghalità ha ombayroy pamititipon nin gropon mangama--in katetpel ha Pangino--on. 36Sigoro, hay kanayon bahen komoyo ay an-ipag-ayin ba-alà bayti ya an-itorò ko. Wari̇̀ komoyo nangibat ya Halità nin Diyos? Wari̇̀ hikawon bongat ya binalita--an? 37Hinoman ya ampangihip nin hiya ay mangangaral o ma--in yan kakayawan ya nangibat ha Ispirito nin Diyos ay mahampat no balayen na ya hay an-iholat ko ay an-ipanogò nin Diyos. 38Piro no agna balayen bayti ya inholat ko komoyo ay agmoyo ya itaman balayen. 39Kayà, pawpatel ko, pakahangaren moyon makapi-aral nin Halità nin Diyos nin banà ha panggogomawà komoyo nin Ispirito nin Diyos, boy agmoyo ibawal ya maghalità nin kahalakoy halità ya nangibat ha Ispirito nin Diyos. 40Balè kaganawan bagay ay gaw--en moyo ha tamà boy ma-ayos ya pamamaraan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\