1 KORINTO 2

1Pawpatel, hin nako ko bahen komoyon nangi-aral nin Mahampat ya Balità nin Diyos ay agko ginawà ha kagalingan kon maghalità boy ha karonongan ko; 2ta indisisyon ko ya hay ihipen ko boy halita--en ko ay tongkol bongat koni Pangino--on Hisokristo boy tongkol ha pangipakò kona ha koroh banà ha kasalanan tamo. 3Peleg kon anti bahen komoyo ay kinomapey ya nakem ko boy angkalimo ko ta maka agko magawà ya impagawà kongko nin Diyos. 4Ha paghahalità ko boy pangangaral ko ay agko ginamit ya kagalingan kon mangombinyo, no alwan hay namapteg nin pangangaral ko ay kapangyariyan nin Ispirito nin Diyos. 5Ha ombayri, hay pantotompel moyo ay ahè na-ibat ha karonongan nin tawo no alwan nangibat ha kapangyariyan nin Diyos. 6Balè hay tawtawo ya mangatibay ana ha pantotompel, hay an-itorò nawen konla ay karonongan ya nangibat ha Diyos; alwan karonongan ya na-ibat ha tawtawo bayri ha babon lotà, boy alwan karonongan nin ampipamo--on hapa--eg bayri ha babon lotà, ta hay pamomo--on la ay ahè manatili. 7Hay karonongan ya anhalita--en ko ay ahè makwan ihipen ya karonongan nin Diyos ya ahè pon impatandà ha tawtawo. Habayto ay plano na para kontamo hin hato et hin agna et pinalsa bayti ya babon lotà emen tamo magkama--in pamakilamo kona angga do ha katatag-ayan ha kama-inan na. 8Habayti ya karonongan ay ahè na-intindiyan nin maski hino ya nipamo--on bayri ha babon lotà. No na-intindiyan la, hi Pangino--on Hisos ya ahè mapantayan ay agla dayi impakò ha koroh. 9Ombayro man ay nakaholat ha Halità nin Diyos ya ombayri: "Ayin nakakit, ayin nakalengè, boy ayin nakakwan mangihip nin bawbagay ya inhandà nin Diyos para ha ampipanlabi kona." 10Ha panggogomawà nin Ispirito nin Diyos, habayto ya bawbagay ya agtamo pon tandà ay impatandà kontamo nin Diyos. Ispirito nin Diyos ya magtandà nin kaganawan bagay, maski mangaldeg ya bawbagay ya anti ha ihip nin Diyos. 11Ayin magtandà nin anti ha nakem nin mihay tawo no alwan mismon hiya ya magtandà nin an-ihipen na. Ombayro et ha Diyos; ayin magtandà nin nakem nin Diyos no alwan mismon Ispirito nin Diyos. 12Agtamo tinanggap ya torò ya na-ibat ha ka-ihipan nin tawtawo bayri ha babon lotà, no alwan hay tinanggap tamo ay Ispirito ya nangibat ha Diyos emen tamo ma-intindiyan ya inggawà nay tambay kontamo. 13Kayà hay an-itorò nawen ha tawtawoy ma--in Ispirito nin Diyos ay alwan karonongan ya natotowan nawen ya karonongan nin tawo, no alwan hawhalità ya intorò konnawen nin Ispirito nin Diyos. 14Piro hay tawoy ayin Ispirito nin Diyos ay ahè labay mananggap nin bawbagay ya tongkol ha Ispirito nin Diyos. Para kona, habaytoy ombayro ya bawbagay ay kalokowan, boy talagan agna ma-intindiyan banà ta ayin yan Ispirito nin Diyos. 15Piro hay tawoy ma-in Ispirito nin Diyos ya ampamo--on kona ay ampaka-intindi nin kaganawan bagay, balè hiya ay ahè angka-intindiyan nin tawoy ayin Ispirito nin Diyos, 16ta ombayri ya nakaholat ha Halità nin Diyos: "Hinoy magtandà pangingihip nin Pangino--on emen makapitorò kona?" Piro anti kontamo ya pangingihip ni Pangino--on Hisokristo banà ta hay Ispirito nin Diyos ay ampa-iri ha nakem tamo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\