1 KORINTO 3

1Pawpatel, hin anti ko bahen komoyo ay agko na-itorò komoyo ya bilang ha an-itorò ko ha tawtawoy anggomawà nin kalabayan nin Ispirito nin Diyos, ta hikawo ay kawkolaw et ha pantotompel koni Pangino--on Hisokristo. Kayà ka-ilangan katawon toro--an nin bilang ha tawtawoy anggomawà et nin sarili lan kalabayan. 2Ha panonorò ko komoyo ay bilang katawon ampa-inomen nin gatas; agkatawo ampakanen nin mangatyà ya pamamangan ta agmoyo et kaya. Maski hapa--eg ay agmoyo et kaya, 3ta hay ka-ihipan moyo ay bilang et ha ka-ihipan nin tawtawoy ayin katetpel ha Diyos. Ma--in et komoyon inggitan boy ampi-a-away kawo. Alwa nayi̇̀ habayti ya makapapteg nin hikawo ay bilang et ha tawtawoy ayin katetpel ta hay ka-ogali--an moyo ay bilang konla? 4No ma--in komoyon maghalità nin, "Hiko ay koni Pablo," boy hay kanayon ay maghalità nin, "Hiko ay koni Apolos," alwa nayi̇̀ nin hay ka-ihipan moyo ay bilang ha ka-ihipan nin tawtawoy ayin katetpel ha Diyos? 5Wari̇̀ hino hi Apolos boy hino hi Pablo? Hikayi ay mawmagsisirbin bongat ya ginamit nin Diyos emen kawo tompel kona. Balang miha konnawen ay ampanggawà nin an-ipagawà konnawen nin Pangino--on. 6Hiko ya kowinta nangitanem nin bini̇̀ ha nakem moyo, biha hi Apolos ya kowinta namohboh, balè Diyos ya namatobò. 7Kayà ayin kowinta ya tawoy ampananem o ampamohboh, no alwan Diyos bongat ya pinakama-alagà ta hiya ya ampamatobò. 8Hay ampananem boy ampamohboh ay pariho; Diyos ya mambin kagantiyan ha balang miha kompormi ha pinagpagalan na. 9Ha panggogomawà nin Diyos ay kalamo na kayi ni Apolos. Hikawo ya kowinta paliyan nin Diyos ya an-ipatrabaho na konnawen, boy hikawo ay kowinta et bali nin Diyos ya an-ipagawà na konnawen. 10Kompormi ha pangingangalo nin Diyos kongko nin nambin kahampatan ay namondasyon ako nin bilang ha mihay magaling nin manggawà bali. Kanayon ya ampangipa-ireng piro balang manggagawà ay dapat paka-atap no pangno na ipa-ireng. 11Ayin kanayon ya pondasyon ya ma-igwà no alwan hatoy na-igwà ana ya hi Pangino--on Hisokristo. 12Piro do ha pondasyon ay hari-hari̇̀ ya klasin anggamiten nin ipa-ireng. Hay kanayon ay ampanggamit nin kowinta gintò, pilak, o manga-alagà ya bawbato. Hay kanayon ay ampanggamit nin kowinta kawkayo, yawyabot, o aw-aray. 13Hay gawgawà nin balang miha ay ipatnag nin Diyos lano ha allon manosga hi Pangino--on Hisos. Ha allon habayto, hay gawgawà nin balang miha ay hoboken ha apoy emen mapaptegan no hay gawgawà na ay talagan peteg. 14Hinoman ya nangipa-ireng bayro ha impondasyon ta manatili ya gawgawà na ay makatanggap nin primyo. 15Piro no hay gawgawà na ya hoboken lano ha apoy ay mapo-olan ay ayin yan tanggapen ya primyo. Hay sarili na balè ay makalibri piro bilang bongat ha tawoy nakalibri ha po--ol. 16Wari̇̀ agmoyo tandà ya hay kowinta bali nin Diyos ay hikawo ya ampipantompel kona, boy hay Ispirito nin Diyos ay ampa-iri ha nakem moyo? 17Hinoman ya manirà nin bali nin Diyos ay parosawan nin Diyos; hikawo ya kowinta bali nin Diyos ay ikon nin Diyos ta ginawà na kawon malinis para pag-ikon na. 18Agmoyo lokowen ya sarili moyo. Hinoman ya ampangihip nin ma--in yan karonongan, hatoy karonongan nin tawtawo bayri ha babon lotà ay mas mahampat no ihipen nay ayin yan tinandà emen hiya ay mag--in maronong; 19ta hay karonongan nin tawtawo bayri ha babon lotà ay ayin kowinta ha Diyos. Ombayri ya nakaholat ha Halità nin Diyos, "Anhagpen nin Diyos ya mangaronong ha sarili lan taktika." 20Ombayri et ya nakaholat ha Halità nin Diyos, "Tandà nin Pangino--on ya hay sarilin kawkatoynongan nin mawmangaronong ay ayin kowinta." 21Kayà alwan gawà nin tawtawo ya ipagmalhay moyo. Kaganawan bagay ay anti ana komoyo. 22Mag--in hi Pablo, hi Apolos, boy hi Pidro, boy kaganawan bagay bayri ha babon lotà kateng biyay boy kamatyan, mag--in para hapa--eg o ha hoyot ya allo ay anti ana komoyo. 23Hikawo balè ay anti ha podir ni Pangino--on Hisokristo; hi Pangino--on Hisokristo itaman ay anti ha podir nin Diyos.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\