1 KORINTO 5

1Hapa--eg ay angkabalita--an ko ya bahen komoyo ay ma--in nin ampamabayi ta hay miha bahen ay ampakilamo ha ikalwan ahawa nin tatay na. Haba--in ya ombahen ya klasin gawà ay ahè anggaw--en nin maski hatoy ahè ampipantompel ha Pangino--on. 2Piro ampagmalhay kawo et! Dapat moyo dayin ikalelè boy haba--in ya tawoy nanggawà nin ombahen ay agmoyoyna payagan makitipon komoyo. 3- 4Para kongko, maski ayin ako bahen komoyo ay bilang ako simprin anti bahen ta pirmi katawon an-ihipen. Kayà ha ngalan ni Pangino--on Hisos, haba--in ya tawoy ombahen ya anggaw--en ay hinosgawan koyna. Ha pamititipon moyo ay bilang akon anti komoyo. Ha kapangyariyan ni Pangino--on tamon Hisos, 5habaytoy ombayroy tawo ay ipa-olay moyo koni Satanas, ta maka maghehe ya no makaranas ya nin kadya-dya--an boy hay kalolowa na ay malibri ha allon magbira hi Pangino--on Hisos. 6Alwan mahampat ya magmalhay kawo. Agmoyo nayi̇̀ tandà ya maski amò bongat ya pampalbag ya imasa ha arina ay anlombag ya arina? Ombayro itaman ha tawo, mihan bongat ya nakagawà nin kasalanan ay maramay ya kaganawan. 7Dapat moyon alihen komoyo baytoy ma--in ombayroy klasin kasalanan emen kawo manatili nin malinis. Ha ombayro ay emen kawon arina ya ayin la--ok ya pampalbag, boy tandà ko ya ombayro kawo. Banà ha kasalanan tamo, hi Pangino--on Hisokristo ay pinati nin bilang ha oybon topa ya ayin dipirinsya ya ampatyen hin hato nin Hawhodiyo no Pistan Pamamanemtem. Anggaw--en la bayto banà ta ampanemtemen la ya pangilibri nin Diyos ha kawka-apo-apowan la. 8Kayà, hapa--eg hitamoy ampipantompel ha Pangino--on ay dapat matowà nin bilang pagligaliga no Pistan Pamamanemtem. Ha pagligaliga tamo, hay kanen tamoy tinapay ay tinapay ya ayin pampalbag. Ombayro et ha biyay tamo, alihen tamoy da--an ogali̇̀ ya ma-i-inakiten boy mangala--et ta manggawà tamon kahampatan boy kaptegan. 9Hin hato ay inholat ko komoyo ya agkawo makilamo ha tawtawoy mapamabayi o mamakilalaki. 10Hin hinalità ko bayto ay agko antokoyen ya tawtawoy ahè ampipantompel ha Diyos, ta hila ay ampamabayi boy ampakilalaki, ampangamkam, ampanakaw, boy ampipanhomamba ha alwan peteg diyos. Piro hikawo, ha pama-iri moyo bayri ha babon lotà nin kalamo la ay agkawo maki-emen konla. 11Hay labay kon totolen ay agkawo makilamo do ha ampagkakanwari̇̀ nin ampakipatel komoyo ha Pangino--on no hiya ay mapamabayi o mamakilalaki, makamkam, mapanhomamba ha alwan peteg diyos, maninirà kaparan tawo, maglalahing, o tolisan. Hay ombayroy tawo ay agmoyo pakilamowan ni pakipanganan. 12- 13Hitamo ay ayin karapatan manosga nin hatoy ahè ampipantompel ha Diyos. Diyos ya manosga konla. Piro hay ampipantompel ha Pangino--on ya ampakilamo komoyo ay dapat moyon hosgawan. Kayà habaytoy tawoy ampanggawà nin ombayroy kala-etan ay agmoyo payagan nin makitipon komoyo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\