1 KORINTO 8

1Hapa--eg ay ipalinaw ko komoyo ya tongkol ha pamamangan ya indolog ha alwan peteg diyos. Peteg nin hitamoy kaganawan ay ma--in tinandà ya tongkol bayri ha alwan pawpeteg diyos. Piro ombayri ya tanda--an moyo: hay tinandà ay ampakapahambog ha tawo, piro hay panlalabi ay ampakatambay ha kaparan tawo. 2Hinoman ya ampangihip nin ma--in yan tinandà ay agna et natanda--an ya dapat nan matanda--an. 3Piro hinoman ya ampanlabi ha Diyos ay balay nin Diyos. 4Hapa--eg, tongkol do ha pamamangan ya an-idolog ha alwan peteg diyos: tandà tamo ya hay alwan peteg diyos ay ayin silbi ta hay Diyos ay mimiha. 5Hay tawtawo ay ma--in malakè ya an-ingaten lan diyos ya anti ha langit boy ha babon lotà, ta malakè ya andiyosen boy ampangino-onen la. 6Piro para kontamo ay ma--in bongat mimihay Diyos ya Tatay tamo ya namalsa nin kaganawan bagay, boy kayà tamo angkabiyay ay para magsirbi kona. Tandà tamo et ya mimiha ya Pangino--on; ayin kanayon no alwan hi Pangino--on Hisokristo ya namalsa nin kaganawan bagay boy banà kona ay ma--in tamon biyay. 7Piro alwan kaganawan kapariho tamon ma--in pantotompel ay ampakatandà nin habayti ya kaptegan. Ma--in ongno ya nasanay homamba ha alwan peteg diyos. Angga hapa--eg, no ampangan hila nin ombayroy pamamangan ay an-ihipen la ya habaytoy angkanen la ay talagan para ha alwan peteg diyos; kayà angkagolo ya nakem la ta andap la no ampagkasalanan hila. 8Wari̇̀ pamamangan ya makapipakarani kontamo ha Diyos? Wari̇̀ mag--in tamon mahampat no mangan tamo o ahè nin ombayroy pamamangan? 9Piro mag-atap kawo ta maka hay kalaya--an moyon mangan nin maski anyay pamamangan ay mag--in bara--nan nin makapagkasalanan ya patel moy makapey ya pantotompel. 10No hika ya ma--in hosto ya tinandà ay ampangan nin hatoy pamamangan ya anti ha lo--ob bali ya ginawà nin para ha alwan peteg diyos biha ka makit nin hatoy makapey ya pantotompel, agya wari̇̀ ma-ingganyo nin mangan nin habayto maski anti ha ihip na ya habayto ay indolog pon ha alwan peteg diyos? 11Kayà hay tinandà mo ya bara--nan nin mahirà ya pantotompel nin patel moy makapey ya pantotompel. Alwan mahampat ya ginawà mo ta hi Pangino--on Hisokristo ay nati nin para bayro ha patel mo. 12Ha ombayri, ampakapagkasalanan kawo koni Pangino--on Hisokristo, ta hikawo ya nambin bara--nan para magkasalanan ya pawpatel moyo, boy pinakhit moyoy nakem la. 13Kayà no makapagkasalanan ya patel ko nin banà ha pamangnà ko nin habaytoy karni ya indolog ha alwan peteg diyos ay agkoyna mangnà nin habayto emen agya makapagkasalanan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\