1 HOWAN 4

1Anlabiyen kon pawpatel, agkawo antimano nin minto--o ha kaganawan manonorò ya ampaghalità nin anti konla ya Ispirito nin Diyos, no alwan hoboken moyo pon no habaytoy an-itorò la ay nangibat ha Diyos, ta malakè ana ya ampipangitorò nin kabongkokan. 2Ha ombayri ay mabalayan moyo ya tawoy ma--in Ispirito nin Diyos: an-itorò na ya hi Pangino--on Hisokristo ay nag--in tawo. 3Hinoman ya ampangitorò nin hi Pangino--on Hisos ay alwan Diyos boy ahè in-anak nin tawo bayri ha babon lotà ay hiya bayti ya nalengè moyoynay lomateng ya kontraryo ni Pangino--on Hisokristo, boy anti yayna bayri hapa--eg ha babon lotà. 4Aw-anak ko, hikawo ay anak nin Diyos. Natalo moyo baytoy mawmangitorò nin kabongkokan, ta mas makapangyariyan ya Ispirito nin Diyos ya anti komoyo kisa hi Satanas ya ampamo--on konla. 5Hila ay intirisadon bongat ha bawbagay bayri ha babon lotà, ta hila ay anti ha hilong kapangyariyan ni Satanas. Hay anhalita--en la ay ampakaleleng--en nin kapariho la. 6Piro hitamo ay anak nin Diyos. Hinoman ya ampakabalay ha Diyos ay ampanlengè ha an-itorò tamo. Hay alwan anak nin Diyos ay ahè ampanlengè ha an-itorò tamo. Ha ombayri ay matanda--an no hay an-itorò ay kaptegan o kabongkokan. 7Anlabiyen kon pawpatel, milalabi tamo ta hay panlalabi ay ampangibat ha Diyos. Hinoman ya ampanlabi ay anak nin Diyos boy hiya ay ambomalay ha Diyos. 8Piro hinoman ya ahè ampanlabi ay an-ipakit nan bongat ya alwan peteg ya pamakabalay na ha Diyos, ta hay Diyos ay labi. Hiya ya ampangibatan nin panlalabi. 9Impakit nin Diyos ya masyadoy panlalabi na kontamo, ta hay Anak na ya mimiha ay inhogò na bayri ha babon lotà nin mati emen na tamo mabiyan nin biyay ya ayin anggawan. 10Hay peteg ya panlalabi ay natanda--an tamo; alwan hitamo ya nanlabi ha Diyos, no alwan Diyos ya nanlabi kontamo ta inhogò nay Anak na nin mangakò kasalanan tamo. 11Anlabiyen kon pawpatel, no ombayroy panlalabi nin Diyos kontamo ay dapat tamon milalabi. 12Ayin et tawoy nakakit nin Diyos, piro no ampilalabi tamo ay angkapaptegan ya hay Diyos ay anti kontamo boy hay panlalabi na ya angkakit kontamo ay ahè ampagkakolang. 13Hay kaptegan nin hitamo ay anti ha Diyos boy hay Diyos ay anti itaman kontamo ay hay pangigwà na kontamo nin Ispirito na ya pa-iri ha nakem tamo. 14Nakit nawen boy ampaptegan nawen ya hay Anak nin Diyos ya Mapangilibri ay inhogò nan mangilibri nin kaganawan tawo. 15Hinoman ya ampinto--o boy ampamapteg nin hi Apo Hisos ay Anak nin Diyos, hay Diyos ay anti ha nakem na boy hiya itaman ay anti ha Diyos. 16Hay panlalabi nin Diyos kontamo ay natanda--an tamo boy ampinto-owen tamo. Hay Diyos ay labi. Hinoman ya pirmin ampanlabi ay anti ha Diyos, boy hay Diyos ay anti itaman kona. 17No ahè ampagkakolang ya panlalabi tamo ha Diyos ay agtamo malimon omarap kona lano ha allon panonosga, ta parihoy tegteg nin Diyos kontamo boy koni Apo Hisos maski anti tamo et bayri ha babon lotà. 18No leseb ya nakem tamon ampanlabi ha Diyos ay agtamo dapat malimo, ta tandà tamo ya agna tamo parosawan. No angkalimo tamo ay angkapaptegan ya alwan leseb ya nakem tamon ampanlabi ha Diyos. 19Ampanlabi tamo ta Diyos ya onan nanlabi kontamo. 20Mabongkok ya tawoy ampaghalità nin hiya ay ampanlabi ha Diyos no ma-inakit ya ha patel na; ta no agna anlabiyen ya patel na ya mismon angkakit na, pangno na labiyen ya Diyos ya agna angkakit? 21Mismon hi Apo Hisos ya nambi nin ombayri ya panogò: hay tawoy ampanlabi ha Diyos ay ka-ilangan labiyen na itaman ya patel na.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\