1 PIDRO 1

1Hiko hi Pidro ya hogò ni Pangino--on Hisokristo ay ampanolat komoyon pinili̇̀ nin Diyos ya ayin kanayon no alwan hatoy nangapikakatak nin nipalako ha probinsyan Ponto, Galasya, Kapadosya, Asya, boy Bitinya. 2Hin hato et ay pinili̇̀ kawoyna nin Tatay ya Diyos ta tandà na ya hikawo ay mag--in anak na. Hay Ispirito nin Diyos ay anggomawà komoyo emen kawo mag--in ayin kapintasan. Pinili̇̀ na kawo nin homonol koni Pangino--on Hisokristo emen hay kaganawan kasalanan moyo ay malinisan nin dayà na. Hikawo ay lalò dayin ingalowan nin Diyos nin biyan kahampatan boy katinekan. 3Poriyen tamoy Diyos ya Tatay ni Pangino--on tamon Hisoskristo. Banà ha masyadoy ingangalo na ay ma--in tamon an-asawan ya bayoy biyay ya ayin anggawan, ta hi Pangino--on Hisokristo ay biniyay oman nin Diyos. 4Ha katatag-ayan ha kama-inan nin Diyos ay ma--in tamon an-asawan ya nakahandà ana ya ayin pangahirà, ayin kapintasan, boy ayin pangongoman ya ipamana kontamo nin Diyos. 5Banà ta ma--in tamon pantotompel kona ay kapangyariyan nin Diyos ya ampangi-atap kontamo mintras an-anti--en tamo baytoy manay kalibriyan ya handà nin ipatnag kontamo ha hoyot ya allo. 6Kayà tongkol bayri ay lalò tamon magtowà maski hapa--eg ay ma-ari̇̀ tamon magkama--in ikalelè, ta ha amò ya pana--on ay makaranas tamo nin hari-hari̇̀ ya panonobok. 7Hay bara--nan nin pawpanobok kontamo nin Diyos ay emen mapaptegan ya hay pantotompel tamo kona ay talagan peteg. Maski gintò ya ma-ari̇̀ mahirà ay anhoboken ha apoy no talagan peteg gintò. Hay pantotompel tamo itaman ya mas ma-alagà kisa ha gintò ay anhoboken no manatili tamo ha peteg ya pantotompel. No peteg, lano ha panlomateng ni Pangino--on Hisokristo, hitamo ay poriyen boy magkama--in tamon kagandawan boy karangalan. 8Maski agtamo et nakit hi Pangino--on Hisoskristo ay anlabiyen tamo ya; antompel tamo kona maski agtamo ya et nin angkakit hapa--eg; boy ampagtowà tamon masyado ha kaligawan ya ahè makwan ihipen boy halita--en. 9Nagkama--in tamon ombayroy kaligawan ta ma--in tamon kalibriyan ha kasalanan banà ha pantotompel tamo koni Pangino--on Hisokristo. 10Hin hato, tongkol bayri ha kalibriyan ya inggawà nin Diyos kontamo ay ampag-aralan mahampat nin pawpropita; boy hinola--an lay tongkol ha igwà nin Diyos ya ingangalo banà ha kahampatan na. 11Ispirito nin Diyos ya nangipaholà do ha pawpropita ya hi Pangino--on Hisokristo ay magdanas nin kadya-dya--an biha lano ay magkama--in yan kagandawan. Ahè tandà nin habayti ya pawpropita no hino bayto ya impaholà konla. Kayà ampagsikapan la nin matanda--an no hino baytoy magdanas nin ombayro boy no makanoy pana--on nin mangyari bayto. 12Impatandà nin Diyos do ha pawpropita ya hay tawtorò la ay alwan para ha sarili lan kapakinabangan no alwan para kontamo. Ma-inhapa--eg nin ampangitorò kontamo nin Mahampat ya Balità nin Diyos. Hay ampanambay konla ay Ispirito nin Diyos ya inhogò na ya nangibat ha katatag-ayan ha kama-inan nin Diyos. Hay an-itorò la kontamo ay bilang ombayro ha intorò nin pawpropita hin hato, boy maski aw-anghil ay labay lan ma-intindiyan bayti ya bawbagay ya habayti. 13Ha ombayro, pakahampaten tamoy pangingihip tamo. Ha kaganawan bagay ay pendanan tamoy sarili tamo emen hay gawgawà tamo ay panay kahampatan. Pakatibolosen tamo ya nakem tamo ha an-asawan tamoy kahampatan ingangalo ya igwà kontamo ha panlomateng ni Pangino--on Hisokristo. 14Pakahonol tamo ha Diyos. Agtamo gaw--en ya da--an tamon ogali̇̀ ya anhonolen ya sarili tamon kalabayan ya mala--et hin agtamo et balay ya Diyos. 15Hapa--eg ay manowad tamo ha Diyos ya nangingat kontamo. Hiya ay ayin kapintasan; kayà gaw--en tamoy sarili tamo nin ayin kapintasan; 16ta hay nakaholat ha Halità nin Diyos ay ombayri: "Dapat ayin kawon kapintasan ta hiko ay ayin kapintasan." 17Ha panalangin tamo ay an-ingaten tamon Tatay ya Diyos. Hiya ay ahè ampamili̇̀ ha panonosga, no alwan ampanosga ya kompormi ha gawà nin balang miha. Kayà mintras anti tamo bayri ha babon lotà ay dapat tamon gamiten ya pana--on tamo nin ma--in panggogomalang ha Diyos; 18ta tandà tamo ya hitamo ay timbeh ha ayin kowintay biyay ya minana tamo ha kawka-apo-apowan tamo. Agtamo natbeh ha kasalanan nin anya paman ya bagay ya angka-alihan alagà ya bilang ha pilak boy gintò, 19no alwan hay pinambeh kontamo ay hay ma-alagà ya dayà ni Pangino--on Hisokristo ya nantolò hin nati ya ha koroh, boy hiya ya nangakò kawkasalanan nin kaganawan tawo. Hiya ay bilang ha oybon topa ya ayin dipirinsyay ampatyen nin Hawhodiyo hin hato, ta ayin yan kakakasalanan boy ayin yan kapintasan. 20Ahè et pinalsa bayti ya babon lotà, hi Pangino--on Hisokristo ay da--an anan pinili̇̀ nin Diyos, piro hiya ay impatnag ha pamako na bayri nin mangilibri kontamo hapa--eg nin hoyot ya pana--on ya habayti. 21Banà koni Pangino--on Hisokristo ay ampahimalà tamo ha Diyos ya namiyay oman kona boy nambi kona nin kagandawan; kayà antompel tamo ha Diyos boy an-omasa tamo kona. 22Banà ha panhohomonol tamo ha kaptegan nin Halità nin Diyos ay nalinisan anay nakem tamo, boy ma--in tamoynan peteg ya panlalabi ha kapariho tamon ampipantompel ha Pangino--on. Kayà lalò tamon pakatibolosen ya nakem tamon milalabi. 23Hitamo ay nag--in anan aw-anak nin Diyos ta hay ampanatili boy ayin anggay Halità nin Diyos ya ampahimala--an tamo ay nambi kontamon biyay ya bilang biyay nin Diyos; 24ta ha Halità nin Diyos ay ombayri ya pagkahalità: "Kaganawan tawo ay bilang dawdikot ya balang; boy kaganawan karangalan la ay bilang ha bawbolaklak nin dawdikot. Hay dawdikot ay angkati boy hay bawbolaklak ay angkalaglag. Ombayro itaman, angkati ya kaganawan tawo. 25Piro hay Halità nin Diyos ay manatili anggan makakanoman." Habayti ya Halità nin Diyos ay Mahampat ya Balità ya in-aral kontamo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\