1 TISALONIKA 3

1- 2Kayà hin agnawen ana mate--eh ya kalabayan nawen nin makit kawo ay inhogò nawen hi Timotiyo nin mako bahen. Hiko balè ay nagkabalag ha siyodad nin Atinas. Hi Timotiyo ay patel tamo ya ampagsirbi ha Pangino--on ha pangi-aral na nin Mahampat ya Balità ya tongkol koni Pangino--on Hisokristo. Inhogò nawen ya nin mako bahen nin mamatibay nin katetpel moyo boy mamakhaw nin nakem moyo 3emen agkawo komapey nin banà ha kawkadya-dya--an ya andanasen moyo. Tandà moyo ya hitamoy ampipantompel ha Pangino--on ay talagan magdanas nin kawkadya-dya--an. 4Maski hin anti kayi et bahen komoyo ay hinalità nawen ana komoyo ya hitamo ay magdanas nin kawkadya-dya--an. Hapa--eg ay tandà moyoyna ya ombayroy nangyari. 5Kayà hin agkoyna mate--eh ay inhogò ko hi Timotiyo nin mako bahen komoyo emen ko matanda--an no makhaw et ya katetpel moyo. Angkahlak ako ta maka matoksò kawo ni Satanas boy ma-lihan alagà ya pangangaral nawen komoyo. 6Hapa--eg ay kapilateng bongat ni Timotiyo nin na-ibat bahen. Mahampat ya imbalità na konnawen ya tongkol ha katetpel boy panlalabi moyo. Imbalità na et konnawen ya agmoyo kayi anliwawan, boy angkalengew kawo konnawen nin bilang konnawen ya angkalengew itaman komoyo. 7Kayà pawpatel nawen, maski ampagdanas kayi nin kawka-irapan boy kawkadya-dya--an, hay pantotompel moyo ay ampakapapatowà konnawen. 8Lalò kayin anlomigha ta pirmi awod matibay ya pantotompel moyo ha Pangino--on. 9Ayin angga ya pasasalamat nawen ha Diyos banà ha pamaliga moyo konnawen. 10Allo yabi ay an-ipakapapanalangin nawen ya makit nawen kawon oman emen kawo matambayan ha anyaman ya kakolangan et nin pantotompel moyo. 11Andawaten nawen ya mismon Tatay tamoy Diyos boy hi Pangino--on tamon Hisos ay mangipabira konnawen bahen komoyo. 12Andawaten nawen et ya lalò pahanan nin Pangino--on ya panlalabi moyo ha miha ta miha boy ha kaganawan tawo bilang panlalabi nawen komoyo. 13Hay Pangino--on ay mamakhaw et dayi nin nakem moyo emen agkawo makagawà nin kasalanan, boy emen kawo manatili nin ayin kapintasan ha arapan nin Tatay tamoy Diyos lano ha magbira hi Pangino--on Hisos ya kalamo nay aw-anghil boy kaganawan nag--in tawtawo nin Diyos.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\