1 TISALONIKA 4

1Habayti et, pawpatel, ya labay kon ibalità komoyo: natoto kawoyna ha intorò nawen komoyo; kayà tandà moyoyna no anyay dapat moyon gaw--en ya makapakonswilo ha Diyos. Ha ngalan ni Pangino--on Hisos ay andawaten ko komoyo ya lalò kawon manggawà nin kahampatan, 2ta tandà moyo ya hay inwawali nawen komoyo ay nangibat koni Pangino--on Hisos. 3Labay nin Diyos ya hikawo ay mag--in nin ayin kapintasan; kayà atapan moyoy pamakilalaki boy pamabayi. 4Dapat hikawoy lawlalaki ay mag--in marangal boy ayin kapintasan ha pamamaraan nin pag-a-ahawa moyo. 5Alwan ha panhohomonol ha mala--et ya kalabayan nin nawini nin bilang ha anggaw--en nin tawtawoy ahè ampakabalay ha Diyos. 6Ha ombayri ay ayin lalaki ya manggawà nin alwan tamà o mamintahi ha kapara na nin bilang ha pamabayi, ta hay Pangino--on ay anggomanti nin mamarosa ha tawoy ampanggawà nin ombayro. Habayti ay inhigpit nawen anan imbalità komoyo hin hato et. 7Hay pinangingatan kontamo nin Diyos ay alwa nin para mag--in maremek ya pangingihip, no alwan para nin mag--in tamo nin ayin kapintasan. 8Kayà hinoman ya ahè labay homonol ha tawtorò ay alwan tawoy agna anhonolen, no alwan Diyos ya nangigwà komoyo nin Ispirito na. 9Tongkol ha pamilalabi moyon mipapatel ha Pangino--on ay alwa koynan ka-ilangan iholat komoyo, ta intorò ana komoyo nin Diyos ya hikawo ay milalabi. 10Talaga itaman anlabiyen moyoy kaganawan patel moyo bahen ha probinsyan Masidonya. Ombayro man, andawaten nawen komoyo ya lalò moyo hilan pakalalabiyen. 11Ha kaganawan gawà moyo ay dapat moyon ogali--en ya pakatinek. Agkawo maki-emen ha biyay nin ma--in biyay, no alwan iga--od moyoy sarili moyon gamet nin magtrabaho bilang ombayro ha imbibilin nawen komoyo hin hato. 12No ombayri ya pag-o-ogali̇̀ moyo ay galangen kawo nin hatoy ahè ampipantompel ha Pangino--on, boy hay panganga-ilangan moyo ay agmoyo ipahimalà ha kanayon. 13Hapa--eg, pawpatel, tongkol ha nikati ya pawpatel ha Pangino--on ay labay nawen matanda--an moyo ya kaptegan emen agkawo maglelè nin bilang ha tawtawoy ayin pag-asa nin mipalako do koni Pangino--on Hisos. 14Ampinto--o tamo ya hiPangino--on Hisos ay nati biha nabiyay oman; kayà ampinto--o tamo simpri nin ombayroy mangyari ha nikati ya nipantompel ha Pangino--on. Hila ay biyayen oman nin Diyos nin bilang koni Apo Hisos ya biniyay nan oman, ta lano ha magbira hi Apo Hisos ay makilamo hila kona. 15An-ibalità nawen komoyo bayti ya torò nin Pangino--on: hitamoy ampikabiyay et ha allon lomateng hi Pangino--on Hisos ay ahè ma-ona ha nikati nin homakbat kona. 16Ha allon habayto, ma--in makhaw ya manda, ma--in bosis nin anghil, ma--in tonoy tamboyok nin Diyos, boy mismon hiPangino--on Hisos ya mangibat ha katatag-ayan ha kama-inan nin Diyos ay mag-aypà, biha hay nikati ya nipantompel koni Pangino--on Hisokristo ay hila bayto ya mika-ona nin mabiyay oman. 17Hapa--eg hitamoy ampikabiyay ay kalamo lan magtan nin leem mamalakon tag--ay nin homakbat koni Pangino--on Hisos, ta hitamoy kaganawan ay makilamo kona nin ayin anggawan. 18Kayà habayti ya torò ay agmoyo alihen ha nakem moyo emen kawo mangapihahaliwa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\