2 KORINTO 10

1Anhalita--en kano nin kanayon ya hiko hi Pablo ay ma-amey ya nakem no ka-arap piro matapang no bokotan. No pangno ka-amey boy kahampat ya nakem ni Pangino--on Hisokristo ay ombayro hapa--eg ya nakem ko nin mag-ilgo komoyo. 2An-ipaki-ilgo ko komoyo ya ha pamako ko bahen ay agkawo manggawà nin anyaman ya makapilit kongko nin pakatapang maghalità komoyo, ta talagan ombayro ya gaw--en ko do ha ongnoy ampipaghalità nin hiko ay angkabiyay et ha da--an kon pagkatawo nin bilang ha kanayon ya tawtawo bayri ha babon lotà. 3Peteg nin hitamo ay tawon bongat boy angkatoksò tamo nin bilang ha kanayon. Piro agtamo an-omasa ha sarili tamon kakhawan nin makilaban ha kala-etan bayri ha babon lotà. 4Hay an-ipanlaban tamo ay alwan bilang ha armas ya anggamiten bayri ha babon lotà, ta hay an-ipanlaban tamo ya ampangibat ha Diyos ay ma--in kapangyariyan manirà nin pawpowirsa ya anggamiten ni Satanas. 5Ha panggamit nawen nin kakayawan ya inggawà konnawen nin Diyos ay angkapatalo nawen ya mali̇̀ ya kawkatoynongan kateng pagmatag--ay nin tawtawoy ahè labay makatandà nin tongkol ha Diyos. Hato et ya tawtawo ya ma--in ihip ya kontra ha Diyos ay angkapatalo nawen simpri nin bayowen ya nakem la emen hila homonol koni Pangino--on Hisokristo. 6Ma--in akon pamahimalà ya hikawo ay mag--in mahonol, piro pamako nawen bahen, hikayi ay handà mamarosa do ha tawtawoy ahè ampipanhomonol. 7Hay angkakit moyon bongat ay bawbagay ya panlikol. No ma--in ampahimalà nin hiya ay ikon ni Pangino--on Hisokristo ay dapat nan ihipen ya hikayi man ay ikon ni Pangino--on Hisokristo nin bilang ombayro kona. 8Hay Pangino--on ay nambi konnawen nin katongkolan nin gomawà para ha ikahampat moyo; alwan ha ikala--et moyo. Maski ansomobra ya pangipagmapori ko nin habayti ya katongkolan nawen ay agko angkareng--ey ta angkageperan nawen. 9Agmoyo ihipen nin ha hawholat ko ay ampalimowen katawo, 10ta wanlan kanayon, "Ha holat ay matapang ya boy makhit yan maghalità, piro ha arap-arapan ay matalaw ya boy ayin kawkakokowinta ya hawhalità na." 11Dapat matanda--an nin tawtawoy naghalità nin ombayro ya no anyay inholat nawen hapa--eg ha ayin kayi bahen ay ombayro ya gaw--en nawen no ka-arap moyo kayi. 12Agnawen ipakipantay o ipakipariho ya sarili nawen ha ongnoy tawoy ampipagmapori. Ayin hilan pangingintindi, ta hilahila ya ampambin hohokatan boy pangiparihowan nin sarili la. 13Piro para konnawen, no anyay an-ipagawà konnawen nin Diyos ay habayton bongat ya anggaw--en nawen. Kayà agnawen an-ipagmalhay ya tongkol ha anyaman ya lampas ha pinangihogo--an konnawen nin Diyos. Haba--in ya dogal moyo ay kalamo ha pinangihogo--an konnawen nin Diyos. 14Banà ta kalamo kawo ha pinangihogo--an konnawen nin Diyos ay agkayi nilomampas hin ni-abot kayi komoyo nin mangi-aral nin Mahampat ya Balità ya tongkol koni Pangino--on Hisokristo. 15Agnawen ampalampasan ya pagmapori nawen, ta agnawen an-ipagmapori ya pinagpagalan nin kanayon. An-omasa kayi nin panhomkaw nin pantotompel moyo ay lalò homlay ya gawgawà nawen bahen komoyo ya pinangihogo--an konnawen nin Diyos. 16Pangayari̇̀, hay Mahampat ya Balità ay ma-i-aral nawen ha dawdogal bahen ha kagmang nin dogal moyo ya ahè nilako nin kanayon ya mangangaral. Ha ombayro ay agnawen ma-ipagmalhay ya ginawà nin kanayon. 17Ha Halità nin Diyos ay ombayri ya nakaholat: "Hinoman ya labay magmapori ay ipagmapori nay ginawà nin Pangino--on." 18Hay amparangalan nin Diyos ay hatoy karapatdapat kona; alwan hatoy ampangipagmapori nin sarili.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\