2 KORINTO 11

1Dispinsawen moyo ko no ha pag-i-ilgo ko komoyo hapa--eg ay emen akon tangah ya ampagmapori. 2An-i-imon katawo nin bilang pangi-imon komoyo nin Diyos no anhomonol kawo ha alwan peteg diyos. Hay ka-alimbawa--an moyo ay bilang ha mihay malinis ya dalaga ya impakisondò kon ipakikahal ha mihay lalaki. Habayti ya pinangipakisondo--an ko komoyo ay hi Pangino--on Hisokristo. 3Piro angkahlak ako ta maka mangyari komoyo ya nangyari koni Iba ya naloko ni Satanas ya nagmalin otan hin tinoksò na hi Iba. Maka ma-alih ya katapatan moyo boy katibolosan nakem moyo nin manlabi koni Pangino--on Hisokristo; 4ta maparah kawon papinto-owen no ma--in ampangi-aral komoyo nin kahalako ha tinanggap moyo ya an-i-aral nawen ya ayin kanayon no alwan hi Apo Hisos. Ampananggap kawo et nin ispirito ya kahalako ha tinanggap moyoy Ispirito nin Diyos, boy kahalako ha tinanggap moyo ya Mahampat ya Balità. 5Ha palagay ko ay alwa kon dihado bayri ha ampipaggalinggaling ya hawhogò kanwari̇̀. 6Ma-ari̇̀ alwa kon magaling ha paghahalità, piro agko itaman ampagkakolang ha tinandà. Ha kaganawan paraan ay an-ipakit ko komoyo ya hay an-itorò ko ay peteg. 7Mali̇̀ wari̇̀ ya in-aypà koy sarili ko emen kawo omasinso hin in-aral ko komoyo ya Mahampat ya Balità ya agkatawo pinangwanan nin opà? 8Emen kon ampanakawan ya kanayon ya gawgropon mangama--in katetpel ha Pangino--on banà ha pananggap ko nin an-igwà lay panganga-ilangan ko emen katawo mapagsirbiyan. 9Hin nagkakolang ako ha panganga-ilangan hin anti ko bahen komoyo ay agko nakabyat ha maski hino komoyo, ta hay panganga-ilangan ko ay inggawà kongko nin pawpatel ya taga probinsyan Masidonya. Pa-ibat hin hato ay an-atapan kon makabyat komoyo ha maski anya, boy ombahen ya patoloy kon gaw--en. 10Ha tambay kongko ni Pangino--on Hisokristo ay kaptegan bayti ya halita--en ko komoyo ya maski ayri ko makon dogal ha probinsyan Akaya ay agko itegen ya pagmalhay ko nin ahè mananggap nin panganga-ilangan ko ya ma-ibat komoyo. 11Antà ombayri ya hinalità ko? Agkatawo nayi̇̀ anlabiyen? Alwan ombayro ta tandà nin Diyos no pangno katawo anlabiyen. 12Piro isigi kon gaw--en baytoy ahè mananggap nin ma-ibat komoyo emen ahè magkama--in bara--nan nin magmalhay baytoy ampangibabalità nin hay pagsisirbi la ay bilang ha pagsisirbi ko. 13Hila ay alwan peteg hawhogò, no alwan ampanloko hilan bongat boy ampagkakanwari̇̀ nin hila ay hawhogò ni Pangino--on Hisokristo. 14Habayti ay alwan dapat pag-ispantawan ta mismon hi Satanas ay ampagkakanwari̇̀ nin hiya ay mahampat ya anghil ya ma--in kahawangan. 15Kayà alwan kapapa-ispanta no hay mawmagsisirbi kona ay magkakanwari̇̀ itaman manggawà nin kahampatan. Lano ay tanggapen lay nararapat ha gawgawà la. 16Anhalita--en kon oman komoyo ya agmoyo ihipen nin hiko ay tangah. Ombayro man, no ombayro ya palagay moyo kongko ay aminen koyna emen ako makapaghambog nin amò. 17Habayti ya pagmapori ko ay alwan manda nin Pangino--on, no alwan ampagmapori ko nin bilang ha pagmapori nin mihay tangah. 18Banà ta malakè ya tawoy ampangipagmapori nin nikagawà la ay ombayro itaman ya gaw--en ko. 19Ha pagmamaronong moyo ay angkonsintiyen moyon mipaghambog ba--in ya tawtangah! 20Angkonsintiyen moyo maski ampag-alilà la kawo, kowen lay kamama--in moyo, lokowen la kawo, yamo-yamo--en, boy maski tampalen la kawo ay ayin kowinta komoyo. 21Kapapareng--ey ya anhalita--en la ya makapey ako. Piro talagan agko makayan gaw--en ba--in ya anggaw--en lay alwan tamà. No makapagmapori ya kanayon, hiko man ay makapagmapori nin bilang ha mihay tangah. 22An-ipagmalhay la nayi̇̀ ya hila ay Hodiyo? Hiko man ay Hodiyo. Anhalita--en la nayi̇̀ ya hila ay Israylita? Hiko man ay Israylita. Anhalita--en la nayi̇̀ ya hila ay inalalak ni Abraham? Hiko man ay inalalak ni Abraham. 23Anhalita--en la nayi̇̀ ya hila ay magsisirbi ni Pangino--on Hisokristo? Mas mahampat akoy magsisirbi kisa hila. Bilang akon lokoloko ya ampangipagmalhay nin sarili. Piro mas akon ampagpagal nin gomawà kisa hila. Ongnoy bisis akon napiriso, malakè ya bisis nin binarog, boy mabetbet akon angka-ampoling mati. 24Limay bisis akoynan nananam nin tatlompò boy siyam ya barog. Hay namarog kongko ay Hawhodiyo. 25Tatloy bisis akon pinahpah boy minghan akon binato. Tatloy bisis kon naranasan nin nilomdeg ya barkoy anhakyan ko, boy minghan ay managayabi boy managa-allo kon nabalbal ha dagat. 26Ha pantomalà kon mangaral ay mabetbet akon ampamiligro ta angkalanaban ako boy anharangen ako nin tawtolisan. Hiko ay labay disgrasyawen nin kawkapariho kon Hodiyo boy alwan Hawhodiyo. Ampamiligro ko simpri ha sawsiyodad, ha powiray dawdogal, boy ha panlolomipay ha dagat, kateng ha ampipagkakanwari̇̀ nin hila ay patel ha Pangino--on. 27Naranasan ko et ya pomagal nin banà ha sobray trabaho boy mabetbet mapoyat; nagkakolang ako ha pamamangan; kayà nabitlan ako boy na-angan; nalay--ep ako ta kolang ako ha doloy panlay--ep boy ayin akon pa-ihilongan. 28Bokod bayro ay allo-allo kon angkagolon mamanemtem nin kaganawan gropon mangama--in katetpel ha Pangino--on ta an-imalasakit ko hila. 29No ma--in angkomapey ay andamayan kon tambayan. No ma--in napatoksò ay antanamen ko. 30No ka-ilangan akon magmapori ay ipagmapori koy kakapeyan ko. 31Diyos ya Tatay ni Pangino--on Hisos ya magtandà nin agko ampagbongkok. Poriyen ya anggan makakanoman. 32Hin anti ko ha siyodad nin Damasko, hay ampagdanan lomo--ob ha siyodad ay impabantayan nin gobirnador ha hawhondalò na ta an-iparakep na ko. Habaytoy gobirnador ay sakop ni Ari̇̀ Aritas. 33Piro napa-ipalaman ako ha tiklis, ta ha abri nin padir ha bandan tag--ay ay bayro ko imparaan nin intohtoh ha kagmang; kayà nakapaglayas ako.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\