2 KORINTO 3

1Ha asa moyo nayi̇̀ ay an-itag--ay nawen anaman ya sarili nawen ha paghalità nawen komoyo hapa--eg? Biha moyo kayi nayi̇̀ tanggapen ay ka-ilangan kayin mantan hawholat ya mamapteg nin mahampat ya gawgawà nawen bilang ombayro ha hawholat ya anggitan nin kanayon ya ampipanorò komoyo? Dapat nayi̇̀ nin pagaw--en nawen kawo nin ombayroy hawholat emen ha lakwen nawen ay tanggapen la kayi nin banà ha kahampatan nin inholat moyo ya tongkol konnawen? 2- 3Piro hikayi ay agana manga-ilangan nin hawholat ya ombayro, ta hikawo mismo ya makapipakit ha kanayon ya hay an-itorò nawen ay mahampat. Tandà nawen et ya hay kahampatan moyo ay natanda--an nin kaganawan ta anhomonol kawo ha intorò nawen. Malinaw ya hikawo ay kowinta holat ya mabaha ya impaholat konnawen ni Pangino--on Hisokristo, ta hikayi ya nangi-aral komoyo nin tongkol kona. Habayti ya holat ay alwan tinta ya ginamit nin pinanolat, no alwan hay ma--in gawà ha nakem moyo ay Ispirito nin angkabiyay ya Diyos. Alwan bilang hin hato ya hay pawpanogò ay ha loway matampiyak ya bato nin inholat. 4Habaytoy hinalità nawen ay ma--in kayin pamahimalà ha Diyos banà ha pantotompel nawen koni Pangino--on Hisokristo. 5Agnawen anhalita--en ha sarili nawen ya sapat anay kakayawan nawen ha gawà ya habayti; hay kakayawan nawen ay nangibat ha Diyos. 6Diyos ya nambi konnawen kakayawan nin mangi-aral nin tongkol ha bayoy pamisondo--an. Habayti ya bayoy pamisondo--an ay alwan holat no alwan angka-igwà nin Ispirito nin Diyos. Hay kawkapanogo--an ya inggawà ni Moysis ay makapipalako ha kamatyan. Hay Ispirito nin Diyos balè ay ampambin biyay ya ayin anggawan. 7- 8Hay pawpanogò ay inholat ha matampiyak ya bato, boy hin inggawà bayto nin Diyos, hay maganday hawang na ay impakit na koni Moysis. Hin nayari̇̀, hay maganday kahawangan nin Diyos ay ha lopa ni Moysis nin nakit nin Aw-israylita. Aghila makategteg ha lopa ni Moysis ta angkapolag hila maski habaytoy maganday hawang ay angkalabah. No hay pawpanogò hin hato ya ampakagtan ha kamatyan ay nakapipakit nin kapangyariyan nin Diyos; hay panggogomawà nin Ispirito nin Diyos ay lalò makapipakit nin kapangyariyan nin Diyos. 9No pangno nin hay pawpanogò ya an-ipahonol hin hato ha tawtawo ay ampakakitan nin kapangyariyan nin Diyos, maski ampakagtan ha kamatyan, hay pagsirbi ya an-ipagawà hapa--eg nin Diyos ay mas pakakitan nin kapangyariyan nin Diyos ta hay tawtawo ay ampag--in mahampat. 10Hapa--eg hatoy da--an ya pawpanogò ya ampakapipakit nin kapangyariyan nin Diyos ay nalabah ana ta ma--in anan bayo ya lalò makapipakit nin kapangyariyan nin Diyos. 11Maski ampakapipakit nin kapangyariyan baytoy ona ya ma--in anggawan ay mas baytoy bayo ta ayin anggawan. 12Banà ta ampahimalà tamo nin manatili bayti ya bayoy an-i-aral tamo ay makhaw ya nakem tamon itorò bayti. 13Hitamo ay alwan bilang koni Moysis ya nagtagpen lopa. Ginawà nan ombayro emen hay Aw-israylità ay agla makit baytoy maganday hawang nin Diyos mintras angkapanew ha lopa ni Moysis. 14Ombayro man ay matyà et ya nakem la. Maski angga hapa--eg ay kowinta natagpenan ya pangingihip la ta no bahawen baytoy impaholat nin Diyos koni Moysis ay agla ma-intindiyan. Ahè ma-intindiyan nin tawtawo no aghila pon tompel boy makilamo koni Pangino--on Hisokristo. 15Maski hapa--eg, no bahawen nin Hawhodiyo ya kawkapanogo--an ya inggawà ni Moysis ay kowinta natagpenan ya pangingihip la. 16Piro pantompel nin tawo ha Pangino--on ay ma-alih ana baytoy kowinta nakatagpen nin pangingihip na. 17Hay Pangino--on ya binanggit ay Ispirito nin Pangino--on Diyos. Hay tawoy ma--in nin habaytoy Ispirito ay libri ana. 18Hitamoy kaganawan ampipantompel ha Pangino--on ay ayin anan hatoy kowinta nakatagpen ha pangingihip tamo. Bilang tamon ispiho ya mambin hawang nin kagandawan ni Pangino--on Hisokristo. Ha panggogomawà nin Ispirito nin Pangino--on ay lalò tamon angkabayo emen tamo mag--in nin bilang koni Pangino--on Hisos.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\