2 KORINTO 5

1Tandà tamo ya no nati tamoyna, habayti ya ampa-iriyan tamoy kowinta bali ya nawini ya yari̇̀ ha lotà ay mahirà. Piro do ha katatag-ayan ha kama-inan nin Diyos ay ma--in tamon pa-iriyan ya bayoy nawini ya kowinta bali. Habayto ya ginawà nin Diyos ay ayin pagkahirà ta alwan gawà nin tawo. 2Habayti ya nawini ya anti et kontamo ay an-ida-ing tamo, ta hay labay tamo bayri ha nawini ya ampa-iriyan tamo hapa--eg ay mapahiliyan nin hatoy masyado tamon anhangaren ya nawini do ha katatag-ayan ha kama-inan nin Diyos. 3Ha ombayro ay ma--in anan kapahiliyan ya pa-iriyan nin kalolowa tamo. 4Mintras anti tamo et bayri ha kama-inan tamoy nawini ya angkahirà ay andoma-ing tamo; alwan ha labay tamoynan mati, no alwan habayti ya nawini tamo ay labay tamon mapahiliyan nin nawini ya para ha katatag-ayan ha kama-inan nin Diyos. Ha ombayro, hay nawini tamoy ma--in kamatyan ay mapahiliyan nin nawini ya ayin kamatyan. 5Diyos ya nangihandà kontamo para bayri ha pamamayo kontamo, ta inggawà na kontamo ya Ispirito na ya kaptegan nin bayowen na bayti ya nawini tamo. 6Kayà pirmin makhaw ya nakem nawen boy tandà nawen ya mintras anti tamo et bayri ha nawini tamo hapa--eg ay agtamo et mi-abot ha orongan tamo ya kama-inan nin Pangino--on. 7Hitamo ay angkabiyay nin ma--in katetpel ha Diyos maski agtamo ya angkakit. 8Kayà makhaw ya nakem nawen maski ampadya-dya--an kayi, ta hay mas labay nawen ay alihan bayti ya nawini ya ampa-iriyan nawen hapa--eg emen do kayina ha Pangino--on ya orongan tamo. 9Hay ampakahangaren nawen peleg nawen angkabiyay et o maski anti kayina ha Pangino--on ay mangonsowilo konnawen ya Diyos. 10Kaganawan tamo ay omarap koni Pangino--on Hisokristo ta hosgawan na. Balang miha kontamo ay mananggap nin nararapat ha ginawà na mag--in mahampat o mala--et ya ginawà na peleg angkabiyay ya bayri ha babon lotà. 11Banà ta tandà nawen ya kapapalimo ya panosga nin Pangino--on ay ampagsikapan nawen nin hay tawtawo ay magkama--in katetpel emen aghila maparosawan. Diyos ya magtandà no pangno ya pagnanakem nawen, boy an-omasa ko nin tandà moyo itaman. 12Anhalita--en nawen bayti komoyo, alwan ha an-itag--ay nawen anaman ya sarili nawen komoyo. Labay katawon bongat biyan bara--nan nin mangipagmalhay konnawen. Ha ombayro ay ma--in kawon ma-itobay ha tawtawoy ayin kanayon ya an-ipagmalhay no alwan hatoy angkakit la kisan hatoy anti ha nakem la. 13No peteg baytoy anhalita--en la ya lokoloko kayi ay ayin bali no ha ombayro ay makagawà kayi nin para ha Diyos. No matinò ya pangingihip nawen ay para ha ikahampat moyo. 14Hay anggomi--it konnawen ay panlalabi ni Pangino--on Hisokristo. Tandà nawen ya hin nati hi Pangino--on Hisos, kaganawan tawo ay kowinta nikati nin kalamo na ta hiyay nangakò nin kamatyan la. 15Nati ya nin para ha kaganawan emen hay ma--in biyay ya ayin anggawan ay agana mabiyay nin para ha sarili la, no alwan para koni Pangino--on Hisokristo; ta alang-alang konla, hi Pangino--on Hisokristo ay nati biha biniyay oman. 16Hapa--eg ay agnawen antegtegen ya pagkatawo nin maski hino. Maski ombayroy anggaw--en nawen hin hato koni Pangino--on Hisokristo, hapa--eg ay alwaynan ombayro. 17Kayà hinoman ya ampakilamo koni Pangino--on Hisokristo ay nabayoyna. Ayin anay da--an nan pag-o-ogali̇̀ ta hiya ay bayoyna. 18Diyos ya ginomawà nin ombayro. Banà koni Pangino--on Hisokristo ay pinagkasondò na tamo, boy pinili̇̀ na kayin mangipakarani kona nin tawtawoy ahè et nakisondò kona. 19Hay labay kon totolen ay ombayri: hay tawtawo ay pinagkasondò nin Diyos nin banà ha pagkamati ni Pangino--on Hisokristo. Banà bayri ay imbilang na hila nin ayin anan kawkasalanan. Hikayi ya pinahimala--an nan mangibalità nin ombayri. 20Kayà hikayi ya hawhogò ni Pangino--on Hisokristo ay konnawen impatayà nin Diyos ya pamaki-ilgo komoyo. Hay an-ipaki-ilgo nawen komoyo ya kowinta hi Pangino--on Hisokristo ya ampaki-ilgo komoyo ay makisondò kawo ha Diyos. 21Hi Pangino--on Hisokristo ay ayin kasalanan. Piro para ha ikahampat tamo, hay kasalanan nin kaganawan tawo ay impa-akò kona nin Diyos emen ha pamakilamo tamo koni Pangino--on Hisokristo ay magkama--in tamon kahampatan ya mangibat ha Diyos.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\