2 KORINTO 6

1Hikayi ay anggomawà kalamo nin Diyos; kayà andawaten nawen komoyo ya agmoyo sayangen ya kahampatan ingangalo ya tinanggap moyo ya inggawà komoyo nin Diyos, 2ta hay hinalità nin Diyos ay ombayri: "Ha tamà ya pana--on ay nilengè kata, boy ha allon pangilibri ay tinambayan kata." Leng--en moyo! hapa--eg anay pana--on boy hapa--eg ya alloy inggawà komoyo nin Diyos para malibri kawo. 3An-atapan nawen makagawà nin anyaman ya ikakapey nin pantotompel nin maski hino emen agkayi mapintasan ha pagsisirbi nawen ha Diyos. 4Ha kaganawan bagay ay ampaptegan nawen ya hikayi ay mawmagsisirbi ha Diyos. Masyadoy pagpasinsya nawen ha kawkadya-dya--an, kawka-irapan, boy kawkagipitan. 5Pinagbabarog kayi, impiriso, boy pinibobogbogan. Naranasan nawen ya ka-irapan nin magtrabaho boy no minghan ay ahè angkatoloy boy ahè ampangan. 6An-ipakit nawen ya ha pagsisirbi nawen ha Diyos ay malinis ya gawgawà nawen, ma--in kayin tinandà ha kaptegan, ma--in kapasinsyawan, boy ma--in kahampatan. Mapatnag ya anti konnawen ya Ispirito nin Diyos boy ma--in kayin peteg ya panlalabi, 7boy kaptegan ya an-i-aral nawen ta hay anggomawà konnawen ay kapangyariyan nin Diyos. Hay an-ipanlaban nawen boy an-ipandipinsa ay hay panggogomawà nawen nin kahampatan ha tegteg nin Diyos. 8Angkaranasan nawen ya parangalan boy hira--an, la-eten boy poriyen. Intoring kayi nin mabongkok maski kaptegan ya anhalita--en nawen. 9Ma--in ahè ampanisipano konnawen piro ha kanayon ay bantog kayi. Ampanga-ampoling kayin mati piro angkakit moyo ya makhaw kayi et angga hapa--eg. Maski amparosawan kayi nin Diyos nin banà ha panonorò na konnawen ay agkayi et angkati. 10Malakè ya an-ikalelè nawen piro pirmi kayin maliga. Ma-irap kayi piro malhay ya tambay nawen ha kalak--an. Ayin kayi nin maski anya, piro ikon nawen ya kaganawan ikon nin Diyos. 11Anlabiyen kon tawtaga Korinto, tapatan ako ya maghalità komoyo banà ha panlalabi ko komoyo. No anyay anti ha nakem ko ay habaytoy an-ibokà kon halita--en komoyo. 12Nilabi katawon masyado piro matambangan kawo kongko. 13Hiko ay bilang moyon tatay ya ampaghalità komoyo. Kayà ibokà moyon halita--en no anyay anti ha nakem moyo nin bilang ombayri kongko. 14Agkawo makilamo ha ahè ampipantompel ha Diyos. Wari̇̀ mapilamo ya kahampatan boy kala-etan? O wari̇̀ mapi-agem ya kahawangan boy karegleman? 15Ma-ari̇̀ wari̇̀ mapisondò hi Pangino--on Hisokristo boy hi Satanas? Ma-ari̇̀ wari̇̀ simprin mapisondò ya ampipantompel ha Diyos boy ahè ampipantompel kona? 16Hay bali nin Diyos ay ma-ari̇̀ wari̇̀ pa-iriyan nin alwan peteg diyos? Hitamo ay bali nin angkabiyay ya Diyos, ta ombayri ya hinalità na: "Hiko ay pa-iri konla boy manatili kon kalamo la. Hiko ya Diyos la boy hila ay mag--in tawtawo ko. 17Kayà," wana nin Pangino--on, "mog-alih kawo boy makihiyay kawo konla ha panhomamba la ha alwan peteg diyos. Agkawo maki-emen manggawà nin kala-etan emen katawo tanggapen. 18Hiko ay pagtatay moyo, ta hikawo itaman ay pag-anak ko, wana nin Pinakamakapangyariyan ya Pangino--on."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\