2 PIDRO 1

1Hiko hi Simon Pidro ya magsisirbi boy hogò ni Pangino--on Hisokristo ay ampanolat komoyo nin kawkapariho nawen ampipantompel ha Diyos. Habayti ya pantotompel tamo ay tinanggap tamo banà ha kahampatan nin Diyos tamo boy ha kahampatan ni Pangino--on Hisokristo ya Mapangilibri kontamo. 2Banà ha pagkatandà moyo ha Diyos boy koni Pangino--on tamon Hisos ay lalò kawon biyan kahampatan ingangalo boy katinekan. 3Hapa--eg, banà ha pagkatandà tamo ha Diyos, ha kapangyariyan na ay nambi ya kontamo nin kaganawan panganga-ilangan tamo ha biyay emen tamo manowad kona. Iningat na tamo emen tamo mag--in nin bilang kona ya ma--in kagandawan boy kahampatan. 4Inlibri tamo nin Diyos ha kala-etan ya makahirà kontamo bayri ha babon lotà emen tamo makapaki-atag ha ayin anggawan ya biyay ya bilang biyay nin Diyos. Ombayri ya anggaw--en nin Diyos banà ha pawpangakò na kontamo ya pagka-alagà. 5Banà bayri ay pagsikapan tamon pahanan ya kahampatan ha pantotompel tamo, boy ha kahampatan tamo ay pahanan ya tinandà tamo. 6Ha tinandà tamo ay pahanan ya pagpependan ha sarili tamo; boy ha pagpependan ha sarili tamo ay pahanan ya pagpapasinsya tamo; boy ha pagpapasinsya tamo ay pahanan ya panonowad ha Diyos; 7boy ha panonowad tamo ha Diyos ay pahanan ya pamilalabi nin bilang ha mipapatel; boy ha pamilalabi tamo ay pahanan ya panlalabi ha kaganawan. 8No anti kontamo bayti ya pag-o-ogali̇̀ ya ombayri boy no mas et bayri ay agtamo ma-lihan alagà boy ahè ma-lihan bonga nin banà ha pamakatandà tamo koni Pangino--on Hisokristo. 9Piro hay ayin nin ombayri ya pag-o-ogali̇̀ ay bilang yan mabereg ya tegteg ya ahè ampakakit, ta naliwawan na ya hay kasalanan na hin hato ay nalinisan ana. 10Kayà, anlabiyen kon pawpatel, lalò tamon pagsikapan nin manggawà kahampatan emen mapaptegan ya hitamo ay iningat nin Diyos nin para kona; ta no gaw--en tamo bayti ya ombayri ay ahè ma-lih ya pantotompel tamo. 11Ha ombayro ay talagan igwà kontamo ya karapatan nin pasakop ha ayin anggay pamomo--on ni Pangino--on tamon Hisokristo ya Mapangilibri kontamo. 12Banà bayri, pirmi kon an-ipa-ihip komoyo bayti ya bawbagay maski da--an moyoynan tandà boy matibay ana ya pantotompel moyo ha kaptegan ya tinanggap moyo. 13- 14Impatandà kongko ni Pangino--on Hisokristo ya marani koynan mati; kayà mintras angkabiyay ako et, mahampat nin ipapanemtem ko komoyo bayti ya bawbagay ya habayti. 15Pagsikapan kon ma-ihipan moyon pirmi bayti ya bawbagay ya habayti angga lano maski nati koyna. 16Hay tongkol ha impalinaw nawen komoyo ya kapangyariyan ni Pangino--on Hisokristo boy panlomateng na bayrin oman ay alwan gawa-gawà ihip nin hinoman, no alwan mismon sarili nawen mata ya nakakit nin kagandawan na; 17- 18ta hikayi ay kalamo ni Pangino--on Hisokristo bayro ha masagradoy bakil hin binyan ya nin Tatay nay Diyos nin karangalan boy kaporiyan. Nakit nawen ya kahawangan nin Diyos boy nalengè nawen ya bosis nay nangibat ha katatag-ayan ha kama-inan na ya naghalità ha Anak na nin ombayri: "Habayti ya mimihay Anak ko ya pinakalabilabi ko boy hiya ay masyado kon ampagtowa--an." 19Kaganawan nin habayti ay makapipatandà kontamo nin peteg ya hinalità nin pawpropita hin hato. Hay mahampat ay paka-intindiyen bayto ya halità la, ta hay hawhalità la ay bilang hilag ya anhomawang ha mareglem ya dogal. Kabontatalà ya pakatanda--an nin maraninan homilà ya allo. Ombayro itaman bayti ya hawhalità nin pawpropita, ta ampakab--in hawang ha nakem tamo anggan ha lomateng hi Pangino--on Hisokristo. 20Igit ha kaganawan ay paka-intindiyen tamo bayti: hay impaholat nin Diyos ya Halità na ay ahè ma-intindiyan nin maski hino no ayin mangipalinaw kona. 21Hay Halità nin Diyos ya hinolat nin pawpropita ay ahè nangibat ha sarili lan ihip, no alwan hay nangipanakem konla ha paghalità la nin balità ya nangibat ha Diyos ay Ispirito nin Diyos.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\