Acts 16

1Hapa--eg hi Pablo boy hi Silas ay ni-abot ha siyodad nin Dirbi biha hila nako ha siyodad nin Listra. Bayro ay ma--in mihay tawo ya nagngalan Timotiyo ya antompel ha Pangino--on. Hay nanay na ay Hodiyo boy antompel itaman ha Pangino--on. Hay tatay na balè ay Grigo. 2Hay pawpatel ha Pangino--on ya ampa-iri bayro ha siyodad nin Listra boy ha siyodad nin Ikonyo ay ampaghalità nin hi Timotiyo ay mahampat ya tawo. 3Labay ni Pablo nin gitan hi Timotiyo; kayà tinoli̇̀ na ya. Ginawà na bayti ta kaganawan Hodiyo ha dawdogal ya lakwen la ay magtandà nin hay tatay ni Timotiyo ay Grigo. 4Ha pantotomalà nili Pablo ha binabanowa ay an-ibalità la baytoy nangapisosondo--an nin aw-alagad boy hatoy ampipama-alà ha mangama--in katetpel ha Pangino--on do ha siyodad nin Hirosalim. Hinalità la et konla ya dapat lan honolen bayto. 5Banà bayro, hay gawgropon mangama--in katetpel ha Pangino--on ay lalò anhomkaw ya katetpel. Allo-allo ay anlomakè hila ta malakè ya ampipahan konlay ampipantompel ha Pangino--on. 6Hapa--eg hili Pablo ay ahè pinayagan nin Ispirito nin Diyos nin mangaral ha probinsyan Asya. Kayà nako hilan nangaral ha siyodad nin Prigya boy ha probinsyan Galasya. 7Hin ni-abot hila ha anggawan nin probinsyan Misya ay inihip lan mako ha mayanan ha probinsyan Bitinya, piro aghilayna et pinayagan nin Ispirito nin Diyos ya ampangibat koni Pangino--on Hisos nin makon mangaral bayro. 8Kayà nagdaan hila ha probinsyan Misya, ta nagpalako hila ha siyodad nin Trowas. 9Hin yabi ana, hi Pablo ay pinakitan nin Diyos nin mihay lalaki ya taga probinsyan Masidonya. Habaytoy lalaki ay ampireng boy naki-ilgon ampanagyat kona, ya wana, "Mako ka bayri ha Masidonya ta tambayan mo kayi." 10Banà bayri ha nakit ni Pablo, antimano, hikayi ay namiliw nin mahakyan nin lomipay nin mako bayro ha probinsyan Masidonya. Tandà nawen ya talagan kalabayan nin Diyos nin hikayi ay makon mangi-aral nin Mahampat ya Balità bayro konla. 11Hapa--eg, hinomakay kayi ha barko bayro ha siyodad nin Trowas ta nagpalako kayi ha islan Samotrasya. Ika-ibokah ay nilomipay kayin nako ha banowan Niyapolis ha probinsyan Masidonya. 12Pa-ibat bayro ha banowan Niyapolis ay nowako kayin nagpalako ha siyodad nin Pilipos ya pinakamalhay ya siyodad ha probinsyan Masidonya. Ha Pilipos ya ampa-iriyan nin tawtaga Roma ay nanatili kayi nin ongnoy allo. 13Hin nilomateng ya allon pama-inawa ay nako kayi ha pingit balah, ta an-asawan nawen nin bayro ay ma--in dogal ya panalanginan nin Hawhodiyo. Niknò kayi ta naki-ilgo kayi ha bawbabayi ya nititipon bayro. 14Miha ha bawbabayi ya anti bayro ay hi Lidya ya taga Tiyatira ya maglalakò nin mangaganday tawtila ya kolor obi. Hiya ay anhomamba ha Diyos. Ha panlengè na nin an-i-aral ni Pablo ay impanakem kona nin Diyos ya tompel ya. 15Napabinyag hi Lidya boy kaganawan kalamowan na ha bali na. Hapa--eg, hinagyat na kayi, ya wana, "No an-ibilang moyo nin hiko ay talagan tinompel ha Pangino--on ay mako kawon makihandà ha bali ko." Hapa--eg, banà ha pamilit na konnawen ay nako kayin nakihandà ha bali na. 16Mihay allo, hin nako kayi ha dogal ya panalanginan ay nakahakbat kayi nin mihay dalaga ya alilà ya ampakaholà banà ha kagagaw--an nin mala--et ya ispirito ya pinomahok kona. Hay aw-amo na ay ampagkama--in nin malakè ya kowalta nin banà ha panonolà na. 17Habaytoy dalaga ay ampibobolyaw ya anhomono konnawen nili Pablo. "Habayti," wana, "ya lawlalaki ay ampagsirbi ha Diyos ya Pinakamakapangyariyan. An-ibalità la komoyo no pangno kawo malibri ha kawkasalanan moyo." 18Allo-allo ay ombayroy anhalita--en na. Kayà hin nasorayna hi Pablo ha anhalita--en nin hatoy dalaga ay nagpeyeh yan inomarap kona, biha na hinalità ha mala--et ya ispirito ya pinomahok do ha dalaga. "Ha ngalan," wana, "ni Pangino--on Hisokristo ay ammandawan kata nin mog-alih kona." Habayto et oras ay nog-alih kona baytoy mala--et ya ispirito. 19Hin nakit nin aw-amo nin hatoy dalaga ya ayin hilaynan pag-asa nin makakwan malakè ya kowalta ay dinakep la hi Pablo boy hi Silas, biha la hila pinilit nin gintan do ha dogal ya kama-inan nin ma--in katongkolan. 20Inggawà la hila ha tawtaga Roma ya mangama--in katongkolan boy wanla, "Habayti ya lawlalaki ay Hawhodiyo, boy ampanggawa hilan kagolowan bayri ha siyodad tamo. 21An-itorò lay kawka-ogali--an ya kontra ha layih tamo nin tawtaga Roma." 22Hapa--eg hay kalak--an tawoy anti bayro ay nakilamo do ha aw-amo nin hatoy dalaga nin namahang koni Pablo boy koni Silas. Hay dolo ni Pablo boy Silas ay nilognan inalih nin hatoy mangama--in katongkolan, biha la immanda ya barogen hili Pablo. 23Hin nayari̇̀ hilan pinagbabarog ay impiriso hila, boy hay ampama-alà bayro ha pirisowan ay binibilinan ya hi Pablo boy hi Silas ay bantayan nin mahampat. 24Kayà hatoy ampama-alà do ha pirisowan ay inggawà na hi Pablo boy hi Silas ha kalo-oblo-oban kowarto ya talagan aghila maka-alih. Hay bitih la ay hinipit nin loway tapi̇̀, biha la kinandadowan emen aghila makagalaw. 25Lomateng ya botlay yabi, hi Pablo boy hi Silas ay nanalangin boy nagkantan pamomori ha Diyos. Kaganawan nin piriso ya anti bayro ay ampanlengè konla. 26Hapa--eg, biglà nanlayon nin pagkahokaw; kayà nayegyeg baytoy pirisowan. Antimano, kaganawan polta ay nipaglo--at boy nakalag ya tawtikalà ya pinamalol ha kaganawan piriso. 27Naka-imata baytoy ampama-alà bayro ha pirisowan. Hapa--eg, hin nakit nay nakalo--at ya kaganawan polta ay andap na no nakalayas anay pawpiriso; kayà inanoh nay hondang na ta magpakamati ya dayi, 28piro binolyawan ya ni Pablo, ya wana, Agka magpakamati. Anti kayi bayri ya kaganawan." 29Hatoy ampama-alà bayro ha pirisowan ay namegpeg nin banà ha kalimowan na. Kayà namakwa yan paghilag na boy nanandali̇̀ yan nilomo--ob, biha ya nanlokob ha danin bitih ni Pablo boy ni Silas. 30Hapa--eg, inlikol na hila, biha ya nagpastang konla, "Anya," wana, "ya dapat kon gaw--en emen ako malibri ha kaparosawan nin Diyos?" 31Hinalità kona ni Pablo boy Silas, "Hika," wanla, "kateng pamilya mo ay tompel koni Pangino--on Hisos emen kawo malibri ha kaparosawan." 32Hapa--eg hay Halità nin Diyos ay in-aral ni Pablo boy Silas do ha ampama-alà ha pirisowan boy ha kaganawan kalamowan na ha bali na. 33Habayto et yabi, hay hawhogat ni Pablo boy Silas ay inoyahan nin hatoy ampama-alà do ha pirisowan. Hin nayari̇̀ ay napabinyag ya kateng pamilya na. 34Hapa--eg hi Pablo boy hi Silas ay in-oli̇̀ na ha bali na biha na hila pinakan. Maliga ya kateng pamilya na banà ta hila ay nagkama--in nin pantotompel ha Diyos. 35Lomateng ya bayombokah, hatoy mangama--in katongkolan ya tawtaga Roma ay nangihogò pawpolis nin maghalità ha ampama-alà ha pirisowan nin ombayri: "Palwahan ba--in ya lawlalaki." 36Hapa--eg, hinalità nin hatoy ampama-alà ha pirisowan koni Pablo, "Immanda," wana, "kongko nin hatoy mangama--in katongkolan ya hikawo ni Silas ay palwahan. Kayà ma-ari̇̀ kawoynan lomikol, balè ha panlomikol moyo ay pakatinek kawo." 37Piro tinombay hi Pablo ha mangama--in katongkolan, ya wana, "Ha layih nin tawtaga Roma ay ka-ilangan omarap pon ha hosgado, ta bistawen biha parosawan. Hapa--eg hikayi ya Rawromano ay binarog la ha arapan nin tawtawo. Agla pon pinastang konnawen ya kaptegan, no alwan antimano ay impiriso la kayi. Hapa--eg, labay la kayin palwahan nin ayin makatandà, piro ahè ma-ari̇̀. Dapat hila baytoy mangama--in katongkolan ya tawtaga Roma ya mangipalwah konnawen bayri ha pirisowan." 38Hatoy hinalità ni Pablo ay imbalità nin hatoy pawpolis do ha mangama--in katongkolan. Hin natanda--an la ya hi Pablo boy hi Silas ay Rawromano ay nalimo hila. 39Kayà hatoy mangama--in katongkolan ay nako ha pirisowan ta nakikwa hilan tawad koli Pablo. Impalwah la hila ha pirisowan biha la hinalità, "No ma-ari̇̀ dayi," wanla, "ay mog-alih kawo bayri ha siyodad." 40Hin naka-alih hi Pablo boy hi Silas bayro ha pirisowan ay nako hila ha bali ni Lidya. Pinagka-ilgo la bayroy pawpatel ha Pangino--on ya nititipon ta ampakhawen lay pantotompel la, biha hila nog-alih bayro ha siyodad.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\