Acts 25

1Hi Gobirnador Pisto ay nilomateng ha siyodad nin Sisarya ha probinsyan Hodiya ta nag-ompisa yan mamo--on. Nalabah ya tatloy allo, hiya ay nako ha siyodad nin Hirosalim. 2Hay pawpo--on nin pawpari̇̀ bayro kateng Hawhodiyoy ampipamo--on ay nako koni Gobirnador Pisto nin nagriklamon kontra koni Pablo. 3Impaki-ilgo la ya hi Pablo ay pabirawen ha siyodad nin Hirosalim. Ombayroy impaki-ilgo la ta hay plano la ay abangan la hi Pablo nin patyen ha daan. 4Piro tinombay konla hi Gobirnador Pisto, ya wana, "Hi Pablo ay anti ha pirisowan ha siyodad nin Sisarya, boy mismon hiko ay magbiran tampol bayro. 5Kayà ipakilako moyo kongko ya ampipamo--on komoyo ta bayro la ya idimanda no talagan ma--in yan ginawà ya alwan tamà." 6Hapa--eg hi Gobirnador Pisto ay nanatili ha siyodad nin Hirosalim nin mangawalo o mapò ya allo, biha ya norong ha siyodad nin Sisarya. Ika-ibokah ay niknò yayna ha panosgawan, biha na impakwa hi Pablo. 7Hin hi Pablo ay anti ana ha arapan nin hosgado, hiya ay pinalibotan nin ampipamo--on ya Hawhodiyoy na-ibat ha siyodad nin Hirosalim. Malakè ya mangabyat ya riklamo la ya kontra koni Pablo ya agla itaman mapaptegan. 8Hapa--eg, hi Pablo ay nagdipinsa ha sarili na, ya wana, "Ayin akon ginawà ya kontra ha kawkapanogo--an nawen Hawhodiyo, o kontra ha bali nin Diyos, boy ayin akon ginawà ya kontra koni Ari̇̀ Sisar ya ampamo--on ha Roma." 9Piro banà ta labay ni Gobirnador Pisto nin hay Hawhodiyo ay mangonsowilo kona ay pinastang na hi Pablo, ya wana, "Labay mo nayi̇̀ nin mako ha siyodad nin Hirosalim ta bayro kata bistawen?" 10Tinombay hi Pablo, "An-omarap ako," wana, "bayri ha hosgado ya anti ha hilong kapangyariyan ni Ari̇̀ Sisar. Bayri ko dapat bistawen. Hikan mismo ya magtandà nin ayin akon ginawà ya alwan tamà ha Kawkahodiyo ko. 11No nilomabag ako ha kawkapanogo--an o nakagawà akon bawbagay ya nararapat kongko ha kamatyan ay agko magriklamo. Piro no ayin kaptegan ya riklamo la ya kontra kongko, hiko ay ahè magtan bayro nin maski hino. Pakarani ko koni Ari̇̀ Sisar ta bayro ko magriklamo." 12Hapa--eg hi Gobirnador Pisto ay nakipapano pon ha mawmagwawali na biha na hinalità koni Pablo, ya wana, "Banà ta hinalità mo ya pakarani ka nin magriklamo koni Ari̇̀ Sisar ay ipagtan kata bayro." 13Nalabah ya ongnoy allo, hay ari̇̀ nin Hawhodiyo ya hi Agripa boy hi Birinisi ya patel na ay nako ha siyodad nin Sisarya ta manibaw hila koni Gobirnador Pisto. 14Mintras anti hila bayro nin ongnoy allo, hay kaso ni Pablo ay ingkowinto ni Gobirnador Pisto koni Ari̇̀ Agripa, ya wana, "Bayri ay ma--in mihay lalaki ya nagngalan Pablo ya piriso ya imbalag ni Gobirnador Pilih. 15Hin anti ko ha siyodad nin Hirosalim, hay pawpo--on nin pawpari̇̀ boy mawmato--ay mangama--in katongkolan ya Hawhodiyo ay nagriklamo kongko nin kontra koni Pablo. Impaki-ilgo la kongko ya hi Pablo ay sintinsyawan patyen. 16"Piro hinalità ko konla ya ka-ogali--an nin Rawromano ya pi-arapen pon baytoy indimanda boy hatoy nagdimanda, ta hay indimanda ay ahè pon sintinsyawan anggan ahè pon malengè ya pagdipinsa na nin sarili na. 17Hin nakilako bayri kongko baytoy nangidimanda kona ay tampol kon inasikaso baytoy kaso. Ika-ibokah et nin habayto ay niknò ako ha panosgawan biha ko impa-ingat hi Pablo nin i-arap kongko. 18Hapa--eg, nipampireng baytoy nipagdimanda koni Pablo, piro ayin hilan riklamo kona ya anyaman ya kala-etan nin bilang ombayro ha an-asawan ko. 19Hay pinangidimandawan la koni Pablo ay banà bongat ha kawka-ogali--an lan Hawhodiyo, boy tongkol ha mihay lalaki ya nagngalan Hisos ya nati ya an-ipilit ni Pablo nin angkabiyay. 20Agko tandà ya gaw--en ko no pangno ko imbistigawan bayti ya bawbagay ya habayti. Kayà pinastang ko hi Pablo no pomayag yan mako ha siyodad nin Hirosalim ta bayro bistawen ya rawriklamo kona. 21Piro impaki-ilgo kongko ni Pablo ya hay labay nan manosga kona ay hi Ari̇̀ Sisar. Kayà immanda ko ya hiya ay bantayan mahampat ha pirisowan angga ha ma-ipagtan ko ya koni Ari̇̀ Sisar." 22Hapa--eg, hinalità ni Ari̇̀ Agripa koni Gobirnador Pisto, ya wana, "Labay ko yan malengè ya maghalità." "Nobokah," wani Gobirnador Pisto, "ay malengè mo ya." 23Ika-ibokah hi Ari̇̀ Agripa boy hi Birinisi ya patel na ay nakaholot nin doloy pagkaganda ya nilomo--ob do ha dogal ya panosgawan. Kalamo la hi Gobirnador Pisto kateng pawpo--on nin hawhondalò boy kanayon ya mangama--in katongkolan do ha siyodad nin Sisarya. Hin nakalo--ob hilayna ya kaganawan, hi Pablo ay impakwa ni Gobirnador Pisto nin i-arap konla. 24Hapa--eg, naghalità ya gobirnador, ya wana, "Anggalangen kon Ari̇̀ Agripa, boy hikawoy kaganawan anti bayri nin kalamo nawen, habayti ya tawoy angkakit moyo ay indimanda nin kaganawan Hodiyoy ampa-iri ha siyodad nin Hirosalim boy ampa-iri bayri ha siyodad nin Sisarya. An-ipilit lan ibolyaw ya hiya ay ayin karapatan mabiyay. 25Piro ayin akon nakit ya ginawà nay dapat pamatyan kona, boy banà ta impaki-ilgo na kongko ya pakarani yan magriklamo koni Ari̇̀ Sisar ay dinisisyonan kon ipagtan ya bayro. 26Piro tongkol kona ay ayin akon tandà ya ma-ari̇̀ kon iholat koni Ari̇̀ Sisar no antà impagtan ko ya kona. Kayà in-arap ko ya komoyon kaganawan, lalo-lalò ana komo, Ari̇̀ Agripa, emen pangayari̇̀ mo yan imbistigawen ay ma--in akon ma-iholat koni Ari̇̀ Sisar. 27Para kongko ay ayin karasonrason no ipagtan koy mihay piriso koni Ari̇̀ Sisar ya ahè napalinawan ya riklamoy kontra kona."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\