Acts 26

1Hapa--eg, hinalità ni Ari̇̀ Agripa koni Pablo, ya wana, "Ampayagan kata nin maghalità ha pagdipinsa mo ha sarili mo." Kayà intag--ay ni Pablo ya gamet na ta nambi yan galang ha ari̇̀ biha ya nag-ompisan naghalità nin pagdipinsa ha sarili na, ya wana, 2"Anggalangen kon Ari̇̀ Agripa, mahalità ko ya makalmà ako hapa--eg allo, ta malengè mo ya pagdipinsa ko nin sarili ko ha kaganawan bagay ya pinangidimandawan kongko nin Kawkahodiyo ko. 3Talagan makalmà ako ta angka-intindiyan mon mahampat ya kawka-ogali--an nawen Hawhodiyo kateng bawbagay ya agnawen mangapikakanokatan. Kayà an-ipaki-ilgo ko komo ya pagpasinsyawan mon leng--en bayti ya halita--en ko. 4"Kaganawan Hodiyo ay magtandà no pangno ya biyay ko pa-ibat hin anak ako ha siyodad nin Tarso ya sarili kon dogal, boy tandà la no pangno ya biyay ko ha siyodad nin Hirosalim. 5No labay lan mapaptegan ay naboyot laynan tandà ya pa-ibat hin hato, hiko ay miha ha gropo nin istriktoy rilihyon nin Pawparisiyo. 6Hay bara--nan no antà anti ko bayri hapa--eg nin ambistawen ay banà ha pan-o-omasa ko ha pangakò nin Diyos ha kawka-apo-apowan nawen ya hay nikati ay biyayen oman nin Diyos. 7Hikayi ya kaganawan Hodiyo ha lipi̇̀ nin labinloway anak ni Israyil ay an-omasa nin matopad baytoy impangakò nin Diyos ya hay nikati ay biyayen nan oman. Banà bayri, hikayi ya Hawhodiyo ay allo yabin anhomamba ha Diyos. Kayà hapa--eg, Ari̇̀ Agripa, hiko ay indimanda nin Kawkahodiyo ko nin banà bayro ha an-asawan ko. 8Antà ket ma-irap moyon pinto-owen ya hay nikati ay biyayen oman nin Diyos? 9"Hiko mismo hin hato ay inihip ko ya dapat kon gaw--en ya kontra ha ampipantompel koni Apo Hisos ya taga Nasarit. 10Kayà do ha siyodad nin Hirosalim ay malakè ya impiriso koy nag--in tawtawo nin Diyos, ta hay pawpo--on nin pawpari̇̀ ay nambi kongko nin katongkolan nin mandakep konla. Hin sinintinsyawan patyen baytoy nag--in tawtawo nin Diyos ay inomayon ako. 11Ha hawhimba--an nin Hawhodiyo ay mabetbet kon amparosawan baytoy nag--in tawtawo nin Diyos, ta labay kon alihen ya pantotompel la koni Apo Hisos. Ha kapahangan ko konla ay antotowen ko hila maski ha mangarayò ya sawsiyodad ta padya-dya--an. 12"Habayti ya bara--nan nin pamako ko ha siyodad nin Damasko. Hay pawpo--on nin pawpari̇̀ ya nambi kongkon kaholatan ya katibayan nin binyan la kon katongkolan nin mandakep nin ampipantompel ha Pangino--on. 13Hin magayna mi-ogtoy-allo hin anti ko ha daan ya magpalako ha siyodad nin Damasko ay nakakit akon nangibat ha langit ya mas mahawang ha hilà nin allo. Hiko kateng kawkalamowan ko ay napalibotan nin habaytoy hawang. 14Banà bayro, hikayi ya kaganawan ay natomba boy nakalengè ako nin bosis ya naghalità kongko ha Hibriyo ya Halità nawen Hawhodiyo, ya wana, 'Sawlo, Sawlo, antà ampadya-dya--an mo ko? Haba--in ya anggaw--en mo ay sarili mo ya ampakakhitan mo ta emen kan bakà ya ampanipa nin matolis ya kayo ya anggamiten nin ampamalombon kona.' 15Hapa--eg, tinombay ako, 'Hino ka, Pangino--on?' wangko. Tinombay kongko ya Pangino--on, 'Hiko,' wana, 'hi Hisos ya ampadya-dya--an mo. 16Mireng ka. Napakit ako komo ta hika ay gaw--en kon magsisirbi ko. Kaganawan nin nakit mo hapa--eg boy ipakit ko komo lano ay paptegan mo. 17I-atap kata ha mangala--et ya gaw--en komo nin Kawkahodiyo mo boy ha alwan Hawhodiyo ya pangihogo--an ko komo. 18Ihogò katan manorò ha tawtawoy alwan Hawhodiyo ya anti ha karegleman ya kasalanan emen hila mibira ha kahawangan nin Diyos. Ha ombayro ay ma-alih hila ha hilong kapangyariyan ni Satanas boy pakarani hila ha Diyos emen hay kawkasalanan la ay patawaren banà ha pantotompel la kongko, boy emen hila mapalamo ha tawtawoy pinili̇̀ nin Diyos nin tompel kongko.' 19"Kayà, Ari̇̀ Agripa," wana et ni Pablo, "banà bayro ha nakit ko boy nalengè ko ya nangibat ha langit ay hinomonol ako ha impagawà kongko nin Diyos. 20Nangaral ako pon ha siyodad nin Damasko, biha ha siyodad nin Hirosalim, boy ha kaganawan angkasakopan nin probinsyan Hodiya, kateng ha alwan Hawhodiyo. In-aral ko konla ya hila ay dapat nin maghehe ha kawkasalanan la ta pakarani hila ha Diyos, boy paptegan la ha panggawà la nin bawbagay ya mangahampat ya hila ay naghehe ha kawkasalanan la. 21Banà bayri ha pangangaral ko, hin anti ko ha lo--ob bali nin Diyos ay dinakep ako nin Kawkahodiyo ko ta labay la ko dayi nin patyen. 22Piro antambayan ako nin Diyos angga hapa--eg; kayà anti ko bayri nin ampamapteg ha kaganawan, mag--in ha manga-aypà o mangatag--ay ya pawpagkatawo. Ayin akon kanayon ya an-i-aral no alwan hatoy hinalità hin hato ni Moysis boy hinalita nin pawpropita ya mangyari. 23Hinalità la ya hi Kristo ya impangakò nin Diyos ay ka-ilangan magdanas nin kadya-dya--an biha mati, boy hiya ya ka-ona-onawan nin mabiyay oman emen na ma-ibalità konnawen Hawhodiyo boy ha alwan Hawhodiyo ya tongkol ha kalibriyan ha kawkasalanan." 24Mintras ampag-ilgo hi Pablo nin pagdipinsa na ha sarili na ay nambo-angaw hi Gobirnador Pisto, ya wana, "Lokoloko ka, Pablo! Masyadon malakè ya pinag-aralan mo; kayà haba--in ya ampakahirà nin olo mo." 25Tinombay hi Pablo, "Alwa ko," wana, "nin lokoloko, Gobirnador Pisto. Kaganawan anhalita--en ko ay makatoynongan boy talagan peteg. 26Tandà nin ari̇̀ ya tongkol ha bawbagay ya habayti; kayà agko ampag-alangan nin maghalità kona. Angka-isigoro ko ya tandà nay kaganawan bagay ya habayti, ta habayti ay nangyari nin ahè insikrito. 27Ari̇̀ Agripa, alwa nayi̇̀ ampinto-owen moy impaholat nin Diyos ha pawpropita? Tandà koy ampinto--o ka." 28Hinalità ni Ari̇̀ Agripa koni Pablo, "An-ihipen mo nayi̇̀ nin ha maparay pana--on ay tompel ako koni Pangino--on Hisokristo?" 29Tinombay hi Pablo, ya wana, "Mag--in ha maparah o maboyot ya pana--on, an-ipanalangin ko ha Diyos ya hika boy kaganawan anti bayrin ampanlengè hapa--eg allo ay tompel dayi boy mag--in nin bilang kongko, piro agkawo dayi matikala--an nin bilang ombayri kongko." 30Hin nayari̇̀ naghalità hi Pablo, hi Ari̇̀ Agripa, hi Birinisi, kateng gobirnador boy kaganawan tawoy anti bayro ay nipampireng. 31Nilomikol hila ta ni-i-ilgo nin ombayri: "Habayti ya tawo ay ayin nagawà ya dapat pangipapirisowan o pamatyan kona." 32Hapa--eg, hinalità ni Ari̇̀ Agripa koni Gobirnador Pisto, ya wana, "Habayti ya lalaki ay mapalwahan ana dayi no agya nagdisisyon nin magriklamo koni Ari̇̀ Sisar."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\