Acts 27

1Hapa--eg hi Pablo ay nadisisyonan nin ipagtan koni Ari̇̀ Sisar ha nasyon Italya. Hiya kateng ongnoy piriso ay impaba-alà ha mihay opisyal nin hawhondalò. Hay ngalan nin hatoy opisyal ay Holyo ya miha ha gropo nin hawhondalò ya bantay ni Ari̇̀ Sisar. Hiko hi Lokas ay nanlamo koni Pablo, 2boy kalamo et hi Aristarko ya taga Tisalonika ha probinsyan Masidonya. Hinomakay kayi ha barko ya na-ibat ha siyodad nin Adramitiyo. Habayti ya barko ya anhakyan nawen ay palako ha pawpantalan ha probinsyan Asya. 3Ika-ibokah ay ni-abot kayi ha siyodad nin Sidon. Hi Holyo ay maba--it koni Pablo; kayà pinayagan na hi Pablo nin manibaw nin aw-amigo na bayro. Ha ombayro ay mabiyan la ya nin pawpanganga-ilangan na. 4Hin nog-alih kayi bayro ha Sidon ay anhalonga--en nawen ya angin. Kayà nagdaan kayi ha pingit nin islan Sipri ta bayroy mahalipnè. 5Nagdaan kayi ha eteb nin probinsyan Silisya boy probinsyan Pampilya, biha hin ni-abot kayi ha siyodad nin Mira ha probinsyan Lisya ay bayro kayi tinonggen. 6Hatoy opisyal ya ampama-alà konnawen ay nakakit bayro nin mihay barkoy na-ibat ha siyodad nin Alihandriya ha nasyon Ihipto. Habaytoy barko ay mako ha nasyon Italya. Kayà bayro kayi pinahakay nin hatoy opisyal. 7Ongnoy allo ya hay paninigè nin barkoy anhakyan nawen ay makapey boy masyado kayin na-irapan nin ni-abot ha eteb nin siyodad nin Sinido. Agnawen makayan halonga--en ya angin; kayà agkayi makadiritso. Hay ginawà nawen ay nagdaan kayi ha mahalipnè ya dogal ha pingit nin islan Krita ha eteb ambay nin Salmon. 8Nangambay kayi piro na-irapan kayi simpri biha kayi ni-abot ha dogal ya an-ingaten nin Mahampat ya Pagtegenan ya marani ha banowan Lasiya. 9Bayro kayi naboyot ta nalabah ana ya allo nin hay Hawhodiyo ay ampagpaltan mangan ta kapanahalangin anggan nalatngan kayi nin dilikadoy pana--on nin magbiyahi. Kayà winawaliyan hila ni Pablo, ya wana, 10"Kawkalamowan, angkatanam ko ya no isigi tamoy paninigè tamo ay alwan bongat kawkarga tamo boy barko ya andilikadowen, no alwan kateng biyay tamo." 11Hi Holyo ya kapitan nin hawhondalò ay ahè ninto--o do ha hinalità ni Pablo, no alwan hay pininto--o na ay hatoy hinalità nin kapitan nin barko boy hinalità nin ma--in ikon nin hatoy barko. 12Banà ta hatoy dogal ya pagtegenan ay alwan magandan pagtegenan maboyot no abagat ay nagdisisyon ya kalak--an nin isigi nawen ya paninigè nawen. An-omasa hila nin mi-abot kayi ha dogal ya an-ingaten Pinisi ya miha ha bawbanowa nin islan Krita. Bayro ay ma--in pagtegenan ya naka-arap ha bagatan ya babà boy ha mayanan ya babà. Labay lan bayro nawen palabahen ya abagat. 13Hin nag-ompisay makapey ya angin ya ampangibat ha bagatan ay inihip la ya mahampat no manigè kayi. Kayà hay ginawà la ay inalih lay pondo nin barko biha kayi nanigè ya hay ampagdanan nawen ay ha pingit islan Krita. 14Piro ahè naboyot ay binagyo kayi ya hay angin ya ampangibat ha isla pa-aypà konnawen ya an-ingaten "Angin nin Mayanan ya Baytan." 15Hay hokaw nin angin ya angkahalongà nawen; kayà ahè makayan halonga--en nin barko ya anhakyan nawen. Hin ayin kayin magawà ay pina-olayan nawen anan ipadpad kayi nin habaytoy angin. 16Hin nipadpad kayi ha mayamò ya isla ya an-ingaten Kawda ay nahalimbengan kayi ha angin. Bayro ay na-irapan kayin mangihapat nin bangkà ya anggoloyen nin hatoy barko ya anhakyan nawen. 17Hin na-ihapat nawen ana baytoy bangkà ay intakel nawen nin yobil ha mamalibot nin barko. Banà ha kalimowan lan misadsad ya barko ha makapati--an ya ambay dagat nin nasyon Libya ay in-aypà lay layag, ta hay barko ay pina-olayan lan ipadpad nin angin. 18Ika-ibokah ay sigisigi et ya hokaw nin bagyo. Kayà hay kawkarga ay inompisawan la nin intapon ha dagat. 19Hinomonoy allo, hay kawkahangkapan ya anggamiten bayro ha barko ay intapon la simpri ha dagat. 20Malakè anay allo ya nalabah ay agnawen et makit ya hilà nin allo o bawbito--en banà ha sigisigi ya kakhawan nin bagyo. Kayà hikayi ay na-alihan anan pag-asa nin makalibri. 21Hapa--eg, hin ongnoy alloyna nin hay tawtawo bayro ha barko ay ahè ampangan, hi Pablo ay nireng ha arapan la nin naghalità, ya wana, "Kawkalamo, no nanlengè kawo dayi ha inwawali ko komoyo ya agtamo mog-alih ha islan Krita ay agtamo dayi dinanas bayti ya ombayri ya kadya-dya--an, boy hay kawkarga ay ahè dayi nasayang. 22Ombayro man ay hokawen moyoy nakem moyo ta ayin mati kontamo. Hay mahirà bongat ay habayti ya barko ya anhakyan tamo. 23Tandà moyo ya hiko ay ikon nin Diyos boy ampagsirbi ko kona. Nayabi hay mihay anghil nin Diyos ay ampireng ha dani ko boy naghalità, 24ya wana, 'Pablo, agka malimo ta ka-ilangan kan i-arap nin bistawen koni Ari̇̀ Sisar. Banà ha kahampatan nin Diyos, kaganawan nin kalamowan mon nakahakay bayri ha barko ay ahè mati.' 25Kayà, kawkalamowan ko, hokawen moyoy nakem moyo ta ampinto--o kon toparen nin Diyos baytoy impangakò nay impahalità na do ha anghil. 26Ombayro man, hitamo ay mipadpad ha mihay isla." 27Hin na-abot ya ikalabin-apat yabi ay impadpad kayi nin angin ha dagat ya an-ingaten Adriyatiko. Hin magayna mibotlay ya yabi ay inola-lem nin kawkalamowan nawen ya marani kayi ha ambay. 28Kayà tinakaran la no pangno kalalè baytoy lanom. Habayto ay tatlompò boy anem ya mitroy kalale--an. Amò maboyot ay ombayro simpri ya ginawà la. Hapa--eg, natanda--an lay lowampò boy pitoy mitro ya kalale--an nin kama-inan la. 29Ha kalimowan la nin mipalakoy barko la ha bawbato ay indabò lay apat ya pondo ha bandan hoyotan nin barko. Labay la dayin tampol anan homilà ya allo. 30Hay tawtawowan ha barko ay labay dayin mipaglayas; kayà in-aypà la ha lanom baytoy bangkà ta ampagpaparaan hilan mangidabò nin pondo ha arapan nin hatoy barko. 31Piro hinalità ni Pablo do ha opisyal boy do ha hawhondalò, ya wana, "No ahè manatili bayri bayti ya tawtawowan nin barko ay agkawo malibri." 32Kayà hay ginawà nin hawhondalò ay pinotoh lay yobil nin hatoy bangkà ta pina-olayan la bayto nin matata ha lanom. 33Hin maghahawang ana, hilay kaganawan ay pinakitotolan ni Pablo nin mangan, ya wana, "Labin-apat anay allo nin agkawo ampangan ha panganti̇̀ moyon tonggen ya angin. 34Kayà an-ipaki-ilgo ko komoyo ya mangan kawo emen kawo homkaw. Agkawo mahlak ta ayin man mapangno kontamo." 35Hin nayari̇̀ baytin hinalità ni Pablo ay nangwa ya nin tinapay. Ha arapan lan kaganawan ay pinasalamatan na bayto ha Diyos, biha na pinotoh ta nangan ya. 36Banà bayro ha hinalità ni Pablo ay hinomkaw ya nakem la; kayà nangan hilay kaganawan. 37Hikayi ya kaganawan nin anti bayro ha barko ay lowanggato boy pitompò boy anem katawo. 38Hin nabhoy hilayna ay intapon lay kargay trigo emen omopaw ya barko. 39Hin bayombokayna ay agla tandà no anya baytoy dogal ya pini-abotan la. Piro ma--in hilan natamolawan ya nagrikodoy ambay. Kayà nagdisisyon hila ya no ma-ari̇̀ ay gitan la baytoy barko nin isadsad bayro. 40Hapa--eg, pinotoh lay yobil nin pawpondo ta pina-olayan layna bayto nin nipanlomdeg, boy inokà lay yobil ya pinanakel nin tawtimon, biha la intag--ay ya layag ha arapan nin hatoy barko emen magtan nin angin bayto bayro ha ambay. 41Piro hay onawan nin hatoy barko ay nisadsad ha nagpantal ya kapati--an; kayà hay onawan ay agana magalaw, boy hay hoyotan ay nangawawatak ha kalhayan nin dawdawoyon. 42Hay labay nin hawhondalò ay patyen lay pawpiriso emen aghila makatangoy nin maglayas. 43Piro aghila pinayagan nin hatoy opisyal nin hawhondalò ta agna labay mati hi Pablo. Kayà immanda na ya kaganawan maronong tomangoy ay magtaboy ana ha lanom ta tomangoy anan mako ha lakatan. 44Hay alwan maronong tomangoy ay minandawan nan komabit ha tapi̇̀ o ha pawpidaso nin hatoy nawatak ya barko. Ombayroy ginawà nawen; kayà hikayi ya kaganawan ay ni-abot ha lakatan nin ahè napangno.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\