Acts 3

1Mihay allo, manga-alas tris nin mahilem, hi Pidro boy hi Howan ay nako ha bali nin Diyos nin manalangin, ta ombayroy oras ya panalangin nin Hawhodiyo. 2Bayro ha bali nin Diyos ay ma--in an-ingaten Maganday Polta. Ha poltay habayto ay ma--in mihay lalaki ya ahè maka-owako pa-ibat hin in-anak. Allo-allo, hiya ay anggitan bayro ta makilimoh ha tawtawo ya anlomo--ob do ha bali nin Diyos. 3Hin nakit na hi Pidro boy hi Howan ya anlomo--ob bayro ay nakilimoh ya konla. 4Tinegteg ya ni Pidro boy Howan biha hinalità ni Pidro kona, "Manegteg ka konnawen," wana. 5Kayà nanegteg ya konla, ta hay pag-asa na ay ma--in hilan igwà kona. 6Hinalità ni Pidro kona, ya wana, "Ayin akon kowalta ya ma-igwà komo, piro ma--in akon igwà komo. Ha ngalan ni Pangino--on Hisokristo ya taga Nasarit ay mireng ka ta mowako ka." 7Hapa--eg, inoligtanan ni Pidro ya wanan gamet nin hatoy lalaki ya ahè maka-owako, ta tinambayan na ya nin nireng. Antimano, pinoma-hey ya bitih na boy pawpilpo--an na. 8Kayà ni-o-owako ya. Hapa--eg, nakilako ya koni Pidro boy koni Howan nin lomo--ob do ha bali nin Diyos. Ha panlomo--ob la ay ampitatakompaw yay ampowako boy ampamori ha Diyos. 9Kaganawan tawo bayro ay nakakit kona ya ampowako boy ampamori ha Diyos. 10Nabalayan la ya hiya baytoy mamakilimoh ya ampiknò bayro ha Maganday Polta. Masyado hilan nipag-ispanta ha nangyari kona. 11Bayro ha bali nin Diyos ay ma--in an-ingaten balkon ni Solomon. Hi Pidro boy hi Howan ay anti bayron kalamo nin hatoy lalaki ya hinomampat ya ha kaligawan na ay ampangoligtan ya konla. Hapa--eg kaganawan nin hatoy tawtawo ya anti bayro ay nipampowayon nagpalako koli Pidro ta ampipag-ispanta hila ha nangyari do ha tawoy mamakilimoh pon. 12Hin nakit ni Pidro baytoy tawtawo ay hinalità na konla, "Kawkapara kon inalalak ni Israyil, antà ampag-ispantawan moyo bayti ya pangyayari, boy antà ampakategtegen moyo kayi? An-ihipen moyo nayi̇̀ nin banà ha kapangyariyan boy kahampatan nawen ay naka-owako bayti ya lalaki? 13Alwa! Hinomampat bayti ya tawo banà ha kapangyariyan nin Diyos. Hay Diyos ya pinahimala--an ni Abraham, Isak, boy Hakob kateng kanayon ya kawka-apo-apowan tamo ay hiya ya nambin karangalan koni Apo Hisos ya magsisirbi na. Habayti hi Apo Hisos ya inggawà moyon patyen maski agya sinintinsyawan ni Pilato nin para mati ay agkawo kinomompormi. 14Piro hi Apo Hisos ya ayin kapintasan boy pinakamahampat ay agmoyo labay, ta hay dinawat moyo koni Pilato nin palwahan ay hatoy mapamatin tawo. 15Pinati moyo hi Apo Hisos ya ampangibatan nin biyay ya ayin anggawan, piro biniyay yan oman nin Diyos. Mismon hikayi ya ampamapteg nin habayti, ta nakit nawen hi Apo Hisos hin nayari̇̀ yan biniyay oman nin Diyos. 16Hay namakahampat nin habayti ya tawo ya ahè pon ampaka-owako ay kapangyariyan nin ngalan ni Apo Hisos. Banà ha pantotompel nawen koni Apo Hisos, habayti ya tawo ya balay moyo boy angkakit moyo hapa--eg ay hinomampat ta ma--in kayin katetpel koni Apo Hisos. 17"Hapa--eg, pawpatel ko, tandà ko ya hikawo kateng ampipamo--on komoyo ay ahè naka-intindi no hino hi Apo Hisos; kayà pinati moyo ya. 18Piro nangyari bayti emen magkama--in katoparan baytoy impaholà nin Diyos ha pawpropita na ya hi Kristo ya impangakò na ay magdanas nin kadya-dya--an. 19Kayà maghehe kawo boy pakarani ha Diyos emen na alihen ya kawkasalanan moyo, 20boy emen kawo magkama--in ka-inawawan ya mangibat ha Pangino--on, boy emen na ihogò nin oman hi Apo Hisos ya Kristoy impangakò na ya da--an naynan pinili̇̀ nin para komoyo. 21Hi Apo Hisos ay dapat manatili ha katatag-ayan ha kama-inan nin Diyos angga ha lomateng ya oras ya mabayoy kaganawan bagay ya impabalità nin Diyos ha pawpropita na hin hato. 22Ombayri ya hinalità ni Moysis hin hato ha kawka-apo-apowan tamo: 'Hay Pangino--on ya Diyos moyo ay mangihogò nin propita ya mangibat komoyo nin bilang ha pangihogò na kongko. Kaganawan bagay ya halita--en na komoyo ay dapat moyon honolen. 23Hinoman ya ahè homonol ha halita--en nin habayti ya propita ay ihiyay ha tawtawo nin Diyos ta apo--en.' " 24Hinalità et ni Pidro, ya wana, "Hay pawpropita pa-ibat koni Samwil angga ha nipanhomono kona, Diyos ya nangipaholà konla nin tongkol ha ampangyari hapa--eg pana--on. 25Hitamo ay aw-inalalak nin habaytoy pawpropita. Kayà kalamo tamo ha pawpangakò ya impangakò nin Diyos do ha kawka-apo-apowan tamo. Ombayri ya hinalità nin Diyos koni Abraham: 'Kaganawan tawo bayri ha babon lotà ay magkama--in nin maganday kakalma--an ya mangibat ha alalak mo.' " 26Ombayri et ya hinalità ni Pidro: "Banà bayro ha hinalità nin Diyos koni Abraham ay pinili̇̀ nin Diyos hi Apo Hisos ya magsisirbi na nin inhogò pon kontamon Hawhodiyo emen na tamo matambayan nin halibokotan ya panggogomawà nin kawkala-etan."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\