KOLOSAS 3

1Hapa--eg ay ma--in kawoyna nin biyay ya bilang biyay nin Diyos ta kowinta nabiyay kawon oman nin kalamo ni Pangino--on Hisokristo hin nabiyay yan oman. Kayà pagmalasakitan moyo ha nakem moyo ya bawbagay ya anti ha katatag-ayan ha kama-inan nin Diyos, ta anti bayro hi Pangino--on Hisokristo ya ampiknò ha bandan wanan nin Diyos nin ampamo--on. 2Nakemen moyoy bawbagay ya anti bayro, alwan hatoy bawbagay ya an-ikaliga bayri ha babon lotà; 3ta hikawo ya kowinta nati hin hato ay ma--in anan biyay hapa--eg ya bilang biyay nin Diyos, ta banà ha pamakilamo moyo koni Pangino--on Hisokristo ay kalamo na kawon anti ha Diyos. 4Hi Pangino--on Hisokristo ya nambi kontamo nin bayoy biyay. Pagbira na bayri ay makilamo tamo kona boy magkama--in tamon kagandawan nin emen ha kagandawan na ya ahè makwan ihipen. 5Kayà sopilen moyoy kalabayan nin nawini moyo ha gawgawà ya ombayri: panggogomawà nin ka-alayan ya bilang ha pamabayi boy pamakilalaki, pangihip nin karemekan, boy panggawà nin kala-etan. Agkawo pakakamkam ta no mangamkam kawo, hay bawbagay ya angkamkamen moyo ay habaytoy andiyosen moyo. 6Hay ampipanggawà nin ombayro ay parosawan nin Diyos ta anhomombalang hila kona. 7Hin agkawo et tinompel ha Diyos ay ombayroy anggaw--en moyo ta kala-etan ya makapangyayari komoyo. 8Piro hapa--eg ay alihen moyo bayti ya ombayri ha biyay moyo: mapahang, mabayani, mangihip boy maghalità ikala--et nin kapara, boy maghalità nin kawkaremekan. 9Agkawo magbongkok ha miha ta miha, ta hay gawi̇̀ nin da--an moyon pagkatawo ya ma-ilig gomawà nin kala-etan ay inalih moyoyna. 10Habaytoy da--an moyon pagkatawo ay nabayoyna. Hay Diyos ay sigisigin ampamayo komoyo emen lalò kawon mag--in nin bilang kona ya namalsa komoyo, boy emen moyo ya matanda--an nin mahampat. 11Hapa--eg ha bayo kawoyna ay ayin bali no Hodiyo kawo man o alwa, no anhomonol kawo man o ahè ha kawkapanogo--an, no ma--in kawo man o ayin pinag-aralan, boy no alilà kawo man o alwa. Ayin bali maski hino kawo man ta hay pinakama-alagà ha kaganawan ay hi Pangino--on Hisokristo, boy hiya ay anti ha kaganawan antompel kona. 12Hikawo ay nilabi nin Diyos boy pinili̇̀ na kawo nin para kona; kayà hikawo ay magbayo nin pag-o-ogali̇̀. Hikawo ay dapat mag--in ma-ingangalowen, ma-osay, mapagmaka-aypà, ma-amey ya nakem, boy mapasinsya. 13Mididispinsa kawo boy mipapatawad. No pangno kawo pinatawad nin Pangino--on ay ombayro itaman ya pamatawad moyo. 14Hay igit ha kaganawan ay milalabi kawo emen mag--in mahampat ya pamilalamo moyo. 15Payagan moyo nin hi Pangino--on Hisokristo ya mamo--on ha nakem moyo emen kawo magkama--in nin katinekan. Hay bara--nan nin pamili̇̀ komoyo ni Pangino--on Hisokristo ay emen kawo mangapimimiha nin mahampat, ta hikawo ay kowinta nawini ni Pangino--on Hisokristo. Pirmi kawon pasalamat ha Diyos. 16Hay aral ni Pangino--on Hisokristo ay pakapapanatiliyen moyo ha nakem moyo. Paka-osayen moyoy pamitotorò moyo, mipapangaralan kawo, boy magkanta kawo nin pamomori ha Diyos boy pamasalamat ya ampangibat ha nakem moyo. 17Anyaman ya anggaw--en moyo, ampaghalità man o anggomawà ay ikapori dayi nin ngalan ni Pangino--on Hisos, boy iparaan moyo kona ya pasasalamat moyo ha Diyos. 18Hikawoy bawbabayi, pasakop kawo ha ahawa moyo, ta ombayroy nararapat ogali--en nin ampipantompel ha Pangino--on. 19Hikawo itaman ya lawlalaki, labiyen moyoy ahawa moyo boy agkawo pakabagsit konla. 20Hikawoy aw-anak, ha kaganawan bagay ay honolen moyoy mawmato-antawo moyo emen mangonsowilo komoyo ya Pangino--on. 21Hikawoy tawtatay, hay aw-anak moyo ay agmoyo pakahigpitan emen aghila ma-lihan ganan gomawà nin kahampatan. 22Hikawoy aw-alilà, pakahonol kawo ha aw-amo moyo. Ha pagsisirbi moyo konla ay gomawà kawo maski angkakit la kawo o ahè. Pakatibolosen moyo ya nakem moyo nin homonol konla nin alwan banà ha kalabayan moyo nin mapakonsowilo hila. Ha ombayroy pagsisirbi moyo, hikawo ay anggomalang ha Pangino--on. 23Anyaman ya gaw--en moyo ay pakatibolosen moyoy nakem moyo nin gomawà. Ha ombayro ay ampakapagsirbi kawo ha Pangino--on, alwan ha tawo. 24Agmoyo liwawan ya lano, hay Pangino--on ay ma--in igwà komoyo ya inhandà nan para ha aw-anak na, ta hi Pangino--on Hisokristo ay ampagsirbiyan moyo. 25Kayà tanda--an moyo ya hay tawoy nanggawà nin kala-etan ay gantiyen nin Pangino--on. Hay iganti kona ay kompormi ha nagawà nay kala-etan, ta hay Pangino--on ay ayin ampili--en ya tawo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\