IPISO 1

1Hiko hi Pablo ya hogò ni Pangino--on Hisokristo nin banà ha kalabayan nin Diyos. Habayti ya holat ko ay para komoyon nag--in tawtawo nin Diyos bahen ha siyodad nin Ipiso, komoyon mangatibay ana ha pantotompel nin banà ha pamakilamo moyo koni Pangino--on Hisokristo. 2Hay Tatay tamoy Diyos boy hi Pangino--on Hisokristo ay mangingangalo dayi komoyo nin mambin kahampatan boy katinekan. 3Poriyen tamo ya Diyos ya Tatay ni Pangino--on tamon Hisokristo ta banà ha pamakilamo tamo koni Pangino--on Hisokristo, hay Diyos ay nambi kontamo nin kaganawan kahampatan ya ampangibat ha katatag-ayan ha kama-inan nin Diyos, hatoy kahampatan ya gawà nin Ispirito nin Diyos. 4Banà koni Pangino--on Hisokristo ay ombayri ya kahampatan ya ginawà kontamo nin Diyos. Hin hato et, biha pinalsa ya babon lotà, hitamo ay pinili̇̀ ana nin Diyos emen tamo mag--in malinis nin ayin kasalanan ya ma-ipintas kontamo nin Diyos. Ha panlalabi kontamo nin Diyos, 5hin hato et ay pinili̇̀ na tamoynan mag--in aw-anak na nin banà koni Pangino--on Hisokristo. Ombayroy labay nan mangyari kontamo. 6Kayà poriyen tamo ya Diyos ta banà ha kahampatan ingangalo na ya ahè makwan ihipen ay intarmoli nan inggawà kontamo hi Pangino--on Hisokristo ya pinakalabilabi na. 7Hay pinambeh kontamo ni Pangino--on Hisokristo ay dayà nay nantolò hin nati ya, boy banà ha pantotompel tamo kona, hay kawkasalanan tamo ay pinatawad nin Diyos. Hay ahè mangaka-anggawan ya kahampatan pangingangalo nin Diyos 8ay intarmoli nan impatnag kontamo. Ha kaganawan karonongan boy pangingintindi na, 9hay plano na ya ahè pon impatandà ay impatandà na simpri kontamo. Habayti ya plano na hin hato et ya talagan gaw--en na ay gineperan ni Pangino--on Hisokristo; 10ta ha tamà ya pana--on, kaganawan anti ha katatag-ayan ha kama-inan nin Diyos boy anti ha babon lotà ay pimimihawen nin Diyos koni Pangino--on Hisokristo. 11Kaganawan bagay ay ampangyari kompormi ha kalabayan nin Diyos. Kayà banà koni Pangino--on Hisokristo, hin hato et, hay Diyos ay nagdisisyon ana nin hikayi ya Hawhodiyo ay pili--en na nin pag-ikon na. 12Hikayi ya ona nin inomasa koni Pangino--on Hisokristo emen nawen mapori ya Diyos nin banà ha masyadoy ingangalo na. 13Hikawo man ya alwan Hawhodiyo, hin nalengè moyoy peteg ya torò ya Mahampat ya Balità ya makab--i nin kalibriyan ha mawmakasalanan ay koni Pangino--on Hisokristo kawo tinompel. Kayà hay Diyos ay nangigwà komoyo nin Ispirito nay impangakò na ya pananda--an nin hikawo ay ikon na. 14Hay anti kontamo ya Ispirito nin Diyos ay kaptegan nin hay impangakò nin Diyos ay tanggapen tamo anggan hitamo ay mag--in nin talagan ikon na. Hay Diyos ay amporiyen tamo banà ha masyadoy ingangalo na. 15Banà bayro ha nabalita--an ko ya tongkol ha pantotompel moyo koni Pangino--on Hisos kateng nin panlalabi moyo ha kaganawan nag--in tawtawo nin Diyos 16ay ayin tegen katawo nin an-ipagpasalamat ha Diyos. Pirmi katawon ampanemtemen nin ipanalangin. 17Hay ampanalanginan ko ay Diyos ya nangihogò koni Pangino--on Hisokristo. Hiya ya Tatay tamo ya amporiyen tamo. Andawaten ko ya hay Ispirito na ay mambi dayi komoyo nin karonongan boy mangipatnag komoyo nin kaptegan ya tongkol ha Diyos emen moyo ya matanda--an mahampat. 18Andawaten ko simpri ya hay pangingihip moyo ay pahawangen nin Diyos emen moyo matanda--an nin mahampat ya risolta nin pan-o-omasa moyo kona banà ha pangingat na komoyo nin makilamo kona anggan makakanoman. Andawaten ko et ya ipatandà komoyo nin Diyos ya masyadoy ingangalo na ya impangakò na ha nag--in tawtawo na. 19Andawaten ko simpri ya matanda--an moyo ya hay ahè makwan ihipen boy ahè mapantayan ya kapangyariyan nin Diyos ay anggomawà kontamon ampipantompel kona. Habaytoy kapangyariyan nin Diyos ay impatnag na 20hin hi Pangino--on Hisokristo ay biniyay nan oman boy gintan na ha katatag-ayan ha kama-inan nin Diyos, ta ha bandan wanan nin Diyos ay bayro ya pina-iknò nin mamo--on ha kaganawan. 21Kayà kaganawan ampipamo--on boy ampipama-alà bayro kateng bayri ha babon lotà ay inggawà nin Diyos ha hilong nin kapangyariyan ni Pangino--on Hisokristo. Hay ngalan na ay igit ha ngalan nin kaganawan; alwan bongat hapa--eg pana--on no alwan anggan makakanoman. 22Kaganawan bagay ay inggawà nin Diyos ha hilong kapangyariyan ni Pangino--on Hisokristo, boy hiya ya pinili̇̀ nin Diyos nin mangolo ha kaganawan gropon mangama--in katetpel ha Pangino--on. 23Hay gawgropon mangama--in katetpel kona ay pinagkanawini na ta hilay kaganawan ay ikon na. Ha ombayro ay hiya ya ampamo--on ha kaganawan ha maski ayrin dogal.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\